Chci získat dotaci

Veřejná prostranství, zeleň, snížení znečištění, brownfields

OP Životní prostředí 

Specifický cíl 1.3:  Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám 

Jsou podporovány aktivity směřující k předcházení či zvýšení odolnosti vůči povodním, sesuvům půdy a suchu a ke zvýšení povědomí o změně klimatu, zejména: 

  • tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků, stávajících vegetačních prvků a opatření proti vodní a větrné erozi 
  • úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře 
  • zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně 
  • realizace protipovodňových opatření 
  • podpora preventivních opatření proti povodním a suchu 
  • obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit 
  • investice do modernizace vzdělávacích environmetálních center 

Vhodní příjemci podpory: 

Obce a jiné veřejné subjekty, organizace zajišťující vzdělání a osvětu v oblasti klimatu, vlastníci a správci pozemků 

IROP  

Specifický cíl 2.2:  Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění 

Cílem je podpora tzv. zelené infrastruktury měst a obcí, prostřednictvím revitalizace veřejných prostranství za účelem zlepšení biologické rozmanitosti, snížení znečištění a podpora investic do hospodaření s vodou, zejména: 

  • revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury měst a obcí, včetně modernizace technické infrastruktury (př. parky, náměstí, městské třídy aj.) 

Vhodní příjemci podpory: 

Kraje, obce, organizace zakládané kraji a obcemi, církve, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, veřejné a státní VŠ, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné organizace 

OP Spravedlivá transformace 

Podporovaná oblast f) – Investice do obnovy a dekontaminace lokalit typu brownfield (brownfield site), rekultivace půdy, a kde je to nezbytné také do zelené infrastruktury, a projektů pro nové využití s přihlédnutím k principu „znečišťovatel platí“ 

Vhodní příjemci podpory: 

Bude upřesněno  

Kontakty