Spravedlivá transformace

Mechanismus pro spravedlivou transformaci byl vytvořen na úrovni Evropské unie ke zmírnění sociálních a hospodářských dopadů vyplývajících z plnění cíle klimatické neutrality do roku 2050 a nového klimatického cíle pro rok 2030. Cílí na uhelné a uhlíkově intenzivní regiony v EU, mezi něž se řadí i Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Mechanismus je tvořen třemi pilíři, jež jsou popsány níže.  

FOND PRO SPRAVEDLIVOU TRANSFORMACI  

Cíl: Smyslem Fondu pro spravedlivou transformaci je především zmírňování dopadů transformace směrem k uhlíkově neutrální ekonomice v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji. Čerpání Fondu je podmíněno zpracováním tzv. Plánů spravedlivé územní transformace (PSÚT).  

Způsob implementace: Operační program Spravedlivá transformace 

Termín spuštění: První výzvy v roce 2022 

Alokace: cca 41 mld. korun pro 3 uhelné kraje v ČR 

Žadatelé: Malé a střední podniky, obce, kraje, univerzity, výzkumné instituce a velké podniky procházející transformací v souvislosti s útlumem těžby či přechodem na nízkoemisní výrobu za splnění určitých podmínek. 

Zaměření: Fond podporuje především komplexní transformační projekty zaměřené na vytváření nových pracovních míst, obnovu území po těžbě uhlí či návazného průmyslu, rozvoj podnikání, vědy a výzkumu či cirkulární ekonomiky. Cílem je také podpořit vyváženou socioekonomickou transformaci, diverzifikaci a modernizace místního hospodářství.  

ZVLÁŠTNÍ REŽIM V RÁMCI PROGRAMU INVEST EU 

Cíl: Program InvestEU neposkytuje nevratné dotace, ale zaručuje se za návratné formy podpory. Umožní sdílením rizika navýšit kapacitu určitého existujícího národního programu, který musí být financován z národních zdrojů. Národní program prostřednictvím finančních nástrojů podpoří vhodné projekty generující zisk nebo úspory. Jinými slovy, národní program podpory není dotační, ale bude poskytovat finanční produkty, jako jsou úvěry, bankovní záruky za úvěry nebo rizikový kapitál.  

Způsob implementace: Úvěrový nástroj, v ČR se uvažuje o využití Národní rozvojové banky (NRB).  

Termín spuštění: 2022  

Žadatelé: Podnikatelé, jejichž projekty generují zisk nebo úsporu 

Zaměření: Mobilizace soukromých investic se zaměřením na dekarbonizační projekty, sociální, dopravní, energetickou infrastrukturu včetně zemního plynu a dálkového vytápění a dále projekty v oblasti výzkumu, inovací a digitalizace.  

PŮJČKY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU POSKYTOVANÉ EVROPSKOU INVESTIČNÍ BANKOU   

Cíl: Hlavním smyslem je nabídnout moderní nástroj financování pro veřejný sektor prostřednictvím preferenčních úvěrových podmínek, daných unikátní symbiózou finančního nástroje a dotace až do výše 20 % pro uhelné regiony, na základě čehož má dojít k podpoře veřejných investic a financování projektů, které nejsou dostatečně ziskové samy o sobě.  

Způsob implementace: Nástroj kombinující úvěrovou a dotační složku 

Další specifika: Grantová složka bude přidělována členským státům dle stanoveného klíče do 31. prosince 2024. Po tomto datu budou zbývající zdroje podpory k dispozici bez předem stanovených vnitrostátních podílů a na konkurenčním základě na úrovni Unie. Podpořené projekty nesmějí dostávat podporu v rámci jiných programů Unie. 

Žadatelé: Právnické osoby veřejného práva nebo soukromoprávní osoby pověřené výkonem veřejné služby. Stát a jeho organizace a instituce přes regionální, městské až místní a obecní autority. 

Zaměření: Nástroj bude podporovat veřejné subjekty a pokrývat širokou škálu investic, které negenerují dostatečné příjmy pod podmínkou, že přispějí k řešení sociálních, ekonomických a environmentálních problémů vyplývajících z přechodu na klimatickou neutralitu popsaných v Plánech spravedlivé územní transformace. Dále těmto veřejným subjektům do budoucna zajistí větší odolnost vůči symetrickým i asymetrickým otřesům, včetně katastrof. Kromě toho jsou zdroje vyčleněny na poradenskou podporu s cílem podpořit přípravu, rozvoj a provádění způsobilých projektů.  

Kontakty