Moravskoslezský kraj, jak jej neznáte

Prolistujte si Atlas Moravskoslezského kraje – již 2. vydání

Atlas si můžete stáhnout v plném rozlišení zde

Atlas je také možné prohlížet v interaktivní podobě na webu

Jsme krajem velkých měst 

Žijeme pospolu. Vysoká hustota zalidnění je charakteristickým rysem kraje. Leží zde 5 z 18 českých měst nad 50 000 obyvatel. Celkově se na území kraje nachází 300 obcí, z toho je 6 statutárních měst.

Jsme vzdělanější

Mění se vzdělanostní struktura obyvatel našeho kraje. Počet lidí s maturitou se od roku 2001 zvýšil o 8,3 %. Vysokoškolsky vzdělaných obyvatel má kraj o 5,3 % více. Naopak počet lidí, kteří dokončili pouze základní vzdělání, žije v kraji o téměř 10 % méně. 

Ubývá nás – od roku 2000 je nás méně o 67 tisíc

Od roku 2000 se populace v kraji zmenšila o 67 651 obyvatel. To znamená, jako by „nebyl“ 1 z 20 lidí nebo jako kdyby „zmizeli“ všichni obyvatelé Bohumína, Kopřivnice a Nového Jičína dohromady. Hlavní příčinou je migrace obyvatel (lidé odcházejí za živobytím jinam, odchází více lidí, než jich přichází) a přirozený úbytek (méně narozených než zemřelých).

Počet obyvatel stoupá pouze v okrese Ostrava-město

Jediným okresem v kraji, kde přibylo obyvatel, je Ostrava-město. Žije zde o 2 368 lidí více než v roce 2000. Největší pokles počtu obyvatel naopak zaznamenal okres Karviná (32 371 osob). Nejvyšší procento obyvatel ztratil v  letech 2000-2017 okres Bruntál, současná populace je o 12,4 % menší.

Stárneme 

Osob nad 65 let v kraji výrazně přibylo. Počet lidí v postproduktivním věku narostl od roku 2000 o 47,1 %. Naopak počet obyvatel ve věku 15-64 let klesl o 11,7 % a počet dětí do 15 let o 16,6 %. Průměrný věk v kraji tak vzrostl z 37,8 na 42,5 let. 

V ekonomice doháníme Česko i Evropu 

Nynějších 474,3 mld. Kč krajského HDP tvoří více než 9 % celorepublikového HDP. Nejvíce se na něm podílí průmysl, těžba a dobývání. V roce 2017 činila krajská hodnota HDP na obyvatele 392 827 Kč, jednalo se o 82,4 % českého průměru a 74 % průměru EU (v roce 2000 jsme byli na 77 % průměru ČR a 55 % průměru EU).

Od roku 2000 jsme v kraji neměli více zaměstnaných 

I přes pokles počtu obyvatel vzrostl od roku 2000 počet pracujících o více než 50 tisíc. Nezaměstnanost je nejnižší v moderní historii, v roce 2017 klesla na 4,7 %. Jen pro porovnání, průměr nezaměstnanosti EU na konci téhož roku byl 7,6 %. I přes pokles nezaměstnanosti a růst ekonomické aktivity ovšem zůstává podíl dlouhodobě nezaměstnaných v porovnání s ostatními kraji ČR nejvyšší (43 %).

Už nejsme jen krajem horníků

IT sektor a výroba aut dnes zaměstnávají stejný počet lidí jako hutnictví a slévárenství. V roce 2018 pracovalo v oblasti zpracování kovů 37,5 tisíc osob, v oblasti výroby aut téměř 32 tisíc osob a v oblasti informační a komunikační činnosti 5,5 tisíce osob.

Roste naše průměrná mzda, za posledních 5 let se zvýšila o 20 % 

Průměrný měsíční výdělek občana kraje v roce 2017 byl 26 731 Kč. Odpovídá to 87 % celorepublikového průměru.

Dýchá se nám lépe, ale… 

O třetinu kleslo množství tuhých znečišťujících látek v ovzduší oproti roku 2000. Za více než 70 % z nich může vytápění malých domácností. Dalšími zdroji jsou doprava, průmysl a vliv Polska. Kromě tuhých znečišťujících látek se snížili i další typy emisí. Objem emisí CO se naopak zvýšil, a to hlavně kvůli velkým průmyslovým a energetickým provozům.

Spotřebováváme nejvíce pitné vody hned po Praze 

V roce 2017 se v kraji vyrobilo 75 880 tis. mpitné vody, což je po Praze druhé nejvyšší množství. Každý obyvatel kraje přitom denně spotřebuje 89,1 litrů pitné vody. Je to mnoho, ovšem celorepublikový průměr 88,7 litrů převyšujeme jen minimálně. 

Každý z nás denně vytvoří 1,5 kg komunálního odpadu 

V roce 2017 jsme vyprodukovali přes 347 tisíc tun komunálního odpadu. Více než polovina skončila na skládkách. Zbylých 38,6 % bylo využito materiálově a 2,5 % energeticky. 

Spotřebováváme nejvíce elektřiny v Česku 

Přesto se krajská spotřeba snížila oproti roku 2001 o 3,2 %. Téměř polovinu spotřebované elektřiny využívá průmysl. Domácnosti tvoří 16,8 % celkové spotřeby kraje. 

Těžba uhlí už nehraje prim 

Objem vytěženého uhlí v kraji poklesl o 69,6 %. V roce 2017 činila plocha dotčená těžbou 12 422 ha, což odpovídá 2,3 % rozlohy kraje. Na dalších 671,5 ha půdy byly rozpracovány rekultivace. Přes 2,5 tisíce ha půdy již rekultivací prošlo. 

Chráníme téměř pětinu území 

V kraji se nachází celkem tři chráněné krajinné oblasti – CHKO Beskydy, CHKO Jeseníky a CHKO Poodří. S dalšími menšími chráněnými územími tvoří 18,8 % rozlohy kraje. 

Ekofarem a výrobců biopotravin je u nás čím dál víc 

Více než pětina zemědělské půdy v kraji se obhospodařuje ekologicky. V roce 2017 vzrostl počet ekofarem na 404 a počet výrobců biopotravin na 40.

Do životního prostředí investujeme více než zbytek Česka 

Hned po Ústeckém kraji investujeme do životního prostředí nejvíce financí. V letech 2013-2017 to bylo 23,86 mld. Kč. 

Kontakty