Novinky

Moravskoslezský kraj vybral 13 strategických projektů, které podpoří jeho transformaci

Moravskoslezský kraj vybral 13 strategických projektů, které podpoří jeho transformaci

30.06.2021

Moravskoslezský kraj udělal první významný krok k miliardám, které napomohou transformaci regionu. Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje ve čtvrtek 24. června schválila krajský Transformační plán a strategické projekty, které budou doporučeny k financování z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Evropská unie významně finančně podpoří regiony, které jsou nejvíce závislé na uhlí, a pro které je tak přechod na nízkouhlíkové hospodářství nejnáročnější. V České republice budou evropské prostředky čerpat Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, mezi které bude rozděleno 41 miliard korun.

„Tyto evropské peníze jsou určené na zmírnění následků klimatické transformace, mají například podpořit modernizaci a diverzifikaci hospodářství, aby byla odvětví našeho podnikání rozmanitá, využívala možnosti nejmodernějších technologií a nabízela lidem zajímavou práci. To je další oblast, na kterou je nutné se zaměřit – tedy zvyšování kompetencí místních pracovníků a podpora jejich rekvalifikace. No a zmínit je potřeba také transformaci krajiny v lokalitách, které průmyslem nejvíce utrpěly, u nás hovoříme o takzvané pohornické krajině,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák s tím, že jsou dva druhy projektů, které budou o evropské peníze usilovat: strategické a ostatní běžné projekty.

Ty strategické musí projít schvalovacím procesem od regionálního hodnocení, přes schvalování Ministerstvem životního prostředí ČR až po konečné rozhodnutí Evropské komise. Ostatní projekty, které nejsou označeny jako strategické, mají také možnost z Operačního programu Spravedlivá transformace čerpat, ale v rámci soutěžních tematických výzev.

Více se dočtete na www.msk.cz.

13 strategických projektů

Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací

Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací svým zaměřením naplňuje vizi přechodu kraje „od coal mining k data mining“. Nové sídlo Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě nabídne služby moderní vzdělávací instituce, která bude vyvíjet a aplikovat inovace v oblasti knihovnictví a smart technologií. Bude centrem digitální transformace kultury regionu a garantem uchovávání průmyslového dědictví kraje v digitální podobě. Nové trendy a technologie budou odborné i laické veřejnosti představovány prostřednictvím kreativních vzdělávacích programů. Do aktivit bude výrazně zapojeno také environmentální vzdělávání, a to díky vzniku střediska klimatické osvěty a laboratoře obnovitelných zdrojů energie. Díky Černé kostce budou vytvořena nová pracovní místa a vzniknou akreditované kurzy pro nové typy kvalifikací související s digitalizací kultury.

Education District

Education District naplňuje vizi kraje jako chytrého a zeleného regionu, který je atraktivní pro všechny cílové skupiny. Projekt je předpokladem pro úspěšnou transformaci kraje, protože díky novému systému celoživotního a neformálního vzdělávání a demonstraci nových řešení umožňuje cílovým skupinám seznámení se s procesy transformace kraje, novými technologiemi a globálními megatrendy. Rozvíjí společně s partnery vzdělávací programy pro všechny oblasti transformace kraje a Green Dealu. Education District umožní vytvořit zcela novou kvalitu nabídky a obsahu vzdělávacích aktivit. Education District využije lokalit brownfieldů v DOV a na Landek Parku a naváže na kulturní, industriální a přírodní dědictví kraje.

Life & Environment Research Center​ Ostrava (LERCO)

Life&Environment Research Center Ostrava je nově budovaný vědeckovýzkumný hub, který umožní transformaci kraje z „uhelného” na „zdravější a chytřejší” region. Špičkově vybavená facilita a 8 excelentních výzkumných týmů projektu umožní realizaci aktivit v širokém a unikátním mezioborovém zaměření v biomedicínských, přírodovědných a behaviorálních oborech, od základního přes aplikovaný výzkum, napříč VaV institucemi (OSU, FNO, VŠB-TUO) a dalšími spolupracujícími VaV i komerčními subjekty z praxe v ČR/zahraničí. Cílem projektu je komplexní podpora rozvoje inovačního VaV potenciálu kraje v netechnických oborech s dopadem na: zdraví obyvatelstva, rozvoj spolupráce VaV s komerční sférou (spin-off firmy), podporu zaměstnanosti v kraji, zvýšení atraktivnosti regionu ve VaV, vzdělávání a municipality poskytnutím inovačních nástrojů.

REFRESH

Projekt REFRESH nabízí nadregionální řešení technologických a společenských výzev v prioritních oblastech obnovitelné energie, environmentálních aplikací, digitalizace v duchu Průmyslu 4.0, dopravy, IT a materiálového výzkumu s výrazným dopadem na hospodářskou, energetickou a ekologickou transformaci. Realizace přispěje k energetické udržitelnosti MSK užitím nízkouhlíkových technologií, revitalizaci postuhelné krajiny, vytvoření pracovních míst, zvýšení konkurenceschopnosti firem digitalizací průmyslové výroby a zavedením chytrých technologií. Klíčovým nástrojem řešení je koncept živých laboratoří, s důrazem na intenzivní propojení VaV s průmyslovým sektorem a transfer výsledků do praxe s podporou MSIC. Díky zapojení špičkových vědců včetně ERC laureátů, významných akademických i průmyslových partnerů, se MSK stane evropským centrem zelené energetiky, IT a materiálových technologií.

Technologická a podnikatelská akademie (TPA)

Pro transformaci MSK je nezbytné podpořit zvýšení kvality středního školství. Zajistit, aby dobře reagovalo na vývoj technických a technologických trendů, popularizovat VaV a prohloubit spolupráci vzdělávacího a firemního sektoru. Cílem projektu je vytvořit ekosystém a zázemí pro rozvoj takových aktivit a využít synergie jednotlivých částí projektu zaměřených na střední školství. Tento projekt je inspirován příkladem úspěšné evropské praxe z Baskidska – Inovačním centrem pro odborné vzdělávání, přípravu a celoživotní vzdělávání TKNIKA.

CirkArena – Circular Economy R&D Centre

Cílem projektu je vytvořit novou nezbytnou vědeckou infrastrukturu, výzkumně-vývojové centrum pro cirkulární ekonomiku a kompetenční centrum, v němž budou soustředěny vědecké, výzkumné a vývojové kapacity včetně systému národních referenčních laboratoří pro strategickou výzkumnou agendu centra (Třinec, Ostrava). Centrum kompetence bude mostem mezi technologickou a znalostní základnou EU, ČR a MSK, bude platformou pro excelentní vědecké a inovační týmy v MSK a ČR, pomůže akcelerovat aktivity VaV, inovací a vzdělávání v oblasti cirkulární ekonomiky. Projekt je unikátní i tím, že pro vytvoření zázemí bude recyklována budova charakteru brownfield coby příklad možnosti oběhového hospodářství ve stavebnictví.

MUSEum+. Národní experimentální platforma pro sdílení, digitalizaci a využití sbírek a rozvoj kulturních a kreativních průmyslů.

Projekt MUSEum+ vznikl z potřeby přispět k restartu strukturálně postiženého regionu a napravit absenci národní muzejní infrastruktury v Ostravě. Cílem je vybudování inovativního státního muzea nového typu vyvíjejícího metody práce s využitím moderních technologií a postupů, které se stane inspirací pro transformaci a rozvoj regionu s důrazem na oblast kulturních a kreativních průmyslů (KKP) a vzdělávací platformou prezentující aktuální témata orientovaná na problémy člověka a globální megatrendy, zejména interakci humanity a technologií. Projekt podporuje KKP jako nový typ zaměstnanosti v éře znalostní ekonomiky. Je klíčový díky vstupu ministerstva kultury do Ostravy.

EDEN Karviná – výzkumný a vzdělávací park

Cílem projektu je podpora obnovy průmyslově poškozené krajiny na území určené pro udržitelné pěstování rostlin, obnovu původních druhů flóry a fauny a návazného využití rekultivované krajiny pro výzkumné, vzdělávací a volnočasové aktivity. Pro tyto účely bude vybudována unikátní vzdělávací a výzkumná infrastruktura, jejíž jádro tvoří univerzitní ekokampus Slezské univerzity spojený s vybudováním velkokapacitních skleníků určených nejen pro výzkumné účely, ale také jako prostor pro environmentální výchovu zaměřenou na vzájemnost lidí a rostlin. Vznikne tak „živá laboratoř“, ve které se bude za účasti nejen odborníků, ale také návštěvníků, zkoumána a vytvářena změna z průmyslově poškozené krajiny na území s udržitelným přírodním, výzkumným, vzdělávacím, kulturním a turistickým využitím.

PODOLUPARK Karviná

Projekt je postaven na principech Smart City, udržitelného stavitelství a moderního řešení odpadového hospodářství, kde je odpad zdrojem. Hlavním inovativním prvkem projektu je technologie plazmového zplyňování uplatňující se v odpadovém hospodářství a výrobě vodíku. Cílem projektu je zajištění energetické soběstačnosti a bezpečnosti, dekarbonizace průmyslu a dopravy, zvyšování zaměstnanosti a tvorba pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou v regionu Karvinska. PODOLUPARK Karviná zároveň rozvíjí spolupráci ve výzkumu a vývoji, transferu technologií a znalostí a posiluje tak vznik a rozvoj firem. Moderní průmyslový park vznikne na nevyužitém brownfieldu, tudíž přispěje k revitalizaci lokality, posílení přírodních prvků a přispěje k adaptaci na změnu klimatu. Posílí environmentální standardy podniků a celkově přispěje k zatraktivnění regionu a přilákání nových obyvatel.

CEPIS – „Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií“ (Centre for Entrepreneurship, Professional and International Studies)

Slezská univerzita v Opavě a Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné má ambici vytvořit unikátní prostor a prostředí pro podporu vzdělávání, inovací a podnikání. Vybudováním centra CEPIS dojde k vytvoření zázemí pro podporu inovací a výuku atraktivních studijních programů ve vazbě na potřeby, rozvoj a transformaci MSK. Propojení s úspěšnou platformou Bussines Gate dojde k prohloubení integrace do ekosystému podpory podnikání a inovací v Karviné i v celém MSK. Mezi hlavní přínosy pro region patří podpora podnikavosti a inovací, propojení studia a praxe, zvyšování kvalifikace pracovníků, vytvoření prostoru pro sdílení a inspiraci, lákání a udržení talentů, zvýšení počtu studentů, připravenosti na trh práce, vytvoření prac. míst, kultivace veřejného prostoru a trend zelených budov.

POHO Park

Cílem projektu je revitalizace areálu bývalého dolu Gabriela na nové centrum Pohornické krajiny, tzv. kampus. Ten nabídne potřebné zázemí pro návštěvníky nejen samotného kampusu (široká a odborná veřejnost), ale také pro návštěvníky přilehlého kostela sv. Petra z Alkantary. Zároveň bude sloužit jako atraktor pro získávání zájmu nových investorů. Veškerá výstavba v areálu nového kampusu bude v energeticky aktivním standardu, se zápornou uhlíkovou stopou (provoz i výstavba). Dokončené realizace by měly sloužit jako vzorové projekty a zvýšit tak zájem a informovanost o udržitelnosti a podnikání.

TRAUTOM – KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ

KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ jsou zaměřeny na zvýšení kvalifikace, rekvalifikaci a usnadnění přechodu zaměstnanců či zájemců o zaměstnání z ohrožených profesí na nové kvalitnější uplatnění v rámci či mimo stávající odvětví. Do konce roku 2026 bude podpořeno 5 000 osob. Potřebné kompetence profesí změnami dotčených odvětví budou definovány a průběžně aktualizovány ve spolupráci s regionálními zaměstnavateli. Projekt vytváří komplexní, udržitelný systém služeb zaměřených na rozvoj lidských zdrojů, ve prospěch zaměstnavatelů i zaměstnanců na základě znalostí specifických potřeb regionu.

Centrum veřejných energetiků

Centrum veřejných energetiků bude v rámci celého Moravskoslezského kraje poskytovat poradenství v oblasti energetiky a čisté mobility pro města, obce, malé a střední podniky s cílem transformace energetiky v souladu se závazky a strategickými dokumenty EU a ČR. CVE přispěje k transformaci aktivní komunikací s cílovými skupinami z MSK v oblasti energetického managementu, projednáváním předložených návrhů klientů o optimálních energetických opatření pro objekty s kombinací různých technologií, poradenstvím v oblasti využívání finančních nástrojů, sledováním trendů, inovací a jejich implementací do praxe, osvětou ke zvyšování povědomí o nutnosti transformace energetiky s ohledem na udržitelný rozvoj a ochranu ŽP a klimatu. Bez systematické pomoci odborníků v území není možné nastartovat změnu směrem k čistější, inovativnější a odolnější energetice.

Kontakty