Chci získat dotaci

Materiálně-technické vybavení IZS

IROP 

Specifický cíl 2.3  Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám 

Cílem je posílit bezpečnost obyvatelstva adekvátní reakcí na existující i nové hrozby a změny klimatu, a to jak na úrovni personální, tak hmotného vybavení.  

  • materiálně-technické vybavení  
  • výstavba, modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek a jejich technologické a technické vybavení  
  • modernizace jednotného systému varování 
  • výstavba, modernizace a rozvoj strategicky významných ICT systémů 

Vhodní příjemci podpory: 

Hasičské záchranné sbory, policie, kraje, zdravotnická záchranná služba, organizační složky státu, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek integrovaného záchranného systému 

Kontakty