Chci získat dotaci

Inovace, výzkum a vývoj

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifický cíl 1.1 – Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

Je podporována realizace podnikového VaV, budování a rozvoj infrastruktury a zavádění výsledků výzkumu a vývoje do podnikové praxe.

  • Realizace podnikového VaI, zejména ve spolupráci s VO – podle priorit RIS3
  • Zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe; zavádění organizačních a procesních inovací; ochrana a využívání duševního vlastnictví
  • Zavádění a rozšiřování digitálních a dalších pokročilých inovačních technologií v podnicích
  • Inovační vouchery (spolupráce MSP a výzkumných organizací s cílem zavádět nové inovační řešení a využití pokročilých technologií
  • Budování a rozvoj infrastruktury pro VaI, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru
  • Sdílené kapacity pro VaI – klastry, technologické platformy, inovační centra, huby/co-workingová centra atd.
  • Rozvoj transferu znalostí, komercializace, podpora při ověřování výsledků VaI a jejich uvádění na trh (zvýšení horizontální mobility (podniky – VO – školy)

Vhodní příjemci podpory:

Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky, výzkumné organizace, velké podniky (zahrnující spolupráci s MSP)

OP Spravedlivá transformace

Podporovaná oblast c) – Investice do výzkumu a inovací včetně prostřednictvím univerzit a veřejných výzkumných organizací a podpora přenosu pokročilých technologií

Vhodní příjemci podpory:

Bude upřesněno

Kontakty