Chci získat dotaci

Dopravní infrastruktura a čistá mobilita

IROP

Specifický cíl 2.1:  Podpora udržitelné multimodální městské mobility

Cílem je umožnit přechod na čistější kolektivní služby veřejné dopravy a aktivní mobilitu, včetně infrastruktury pro alternativní paliva ve městech, podpora multimodality a bezpečnosti dopravy, zejména:

  • nákup silničních a drážních nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu
  • výstavba plnících a dobíjecích stanic pro veřejnou dopravu
  • telematika pro veřejnou dopravu
  • multimodální osobní doprava ve městech a obcích
  • bezpečnost v dopravě (s primární vazbou na pěší dopravu)
  • infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Vhodní příjemci podpory:

kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy či drážní dopravy, Ministerstvo dopravy ČR, dopravci aj.

Specifický cíl 3.1:  Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility, včetně zlepšení přístupu k TEN-T a přeshraniční mobilitě

Cílem je zlepšení dopravní infrastruktury v regionech, zlepšení dostupnosti center ekonomického rozvoje a propojení hlavních dopravních os prostřednictvím výstavby, rekonstrukce a modernizace silnic II třídy na Prioritní regionální silniční síti, zejména:

  • silnice II třídy na Prioritní regionální silniční síti – výstavba obchvatů obcí a silničních přeložek, rekonstrukce a modernizace silnic II. třídy, technické zhodnocení a výstavba mostů na vybraných úsecích silnic II. třídy

Vhodní příjemci podpory:

kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji

OP Doprava

Specifický cíl 1.2:  Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobilitě

Cílem je podpora aktivit ke zlepšení železniční infrastruktury včetně zlepšení atraktivity pro osobní dopravu z pohledu cestujícího, na rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu a jiná alternativní paliva prostřednictvím:

  • modernizace stanic a zastávek pro vyšší komfort a zlepšení služeb, vč. zvýšení bezpečnosti
  • implementace dopravních detektorů, kamerových systémů pro inteligentní dopravní systém
  • infrastruktura veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic aj.

Vhodní příjemci podpory:

Zatím nejsou známi, bude doplněno

Kontakty