Chci získat dotaci

Digitalizace a vysokorychlostní internet

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifický cíl 1.2 – Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády

Zvýšení využití digitálních nástrojů a nových technologií v podnikání ze strany MSP, zavedení internetu věcí ve většině obchodně-výrobních řetězců v MSP, vybudování národní sítě center pro digitální inovace a zajištění jejich služeb pro MSP či zvýšení kybernetické bezpečnosti systémů a technologií zejména v MSP

 • Zavádění digitalizace v podnicích včetně návazné investiční podpory pro nasazování digitálních řešení; podpora projektů v oblastech souvisejících s umělou inteligencí, automatizací procesů a robotiky a kybernetické bezpečnosti
 • Budování a další rozvoj Center pro digitální inovace, včetně zapojení do sítě těchto center, a to na národní i evropské úrovni a podpora jejich činnosti spočívající v poskytování služeb pro MSP
 • Pořízení vysoce výkonné výpočetní techniky a podpora využití HPC – projekty či služby zaměřené na řešení výpočetně náročných úloh, zpracování rozsáhlých dat, využití nástrojů umělé inteligence, pokročilé vizualizace, tvorby digitálních dvojčat atd
 • Využití moderních technologií (např. block-chain, virtuální realita aj.) pro rozvoj ekonomiky
 • Vývoj a pořízení specializovaného software, dále v oblasti digitalizace, automatizace, průmyslu 4.0 a vyšší úrovně, zavádění AI, robotizace, strojového učení, rozšířené a virtuální reality, business intelligence, e-commerce
 • Budování a modernizace výpočetních a datových center
 • Komplementární investice v projektech programu Digitální Evropa

Vhodní příjemci podpory:

Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí, centra digitálních inovací, výzkumné infrastruktury, střediska vysoce výkonné výpočetní techniky či digitální klastry

Specifický cíl 5.1 – Zvýšení digitálního propojení

Cílem je umožnit vysokorychlostní přístup k internetu prostřednictvím sítí elektronických komunikací velmi vysoké kapacity pro obyvatele, podnikatele, komerční společnosti a hlavní socioekonomické aktéry

 • Modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu velmi vysoké kapacity s využitím zejména kabelů s optickými vlákny
 • Zřizování nových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu prostřednictvím sítí s velmi vysokou kapacitou založených zejména na kabelech s optickými vlákny.
 • Vytváření pasivní/fyzické infrastruktury potřebné pro budování vysokorychlostního přístupu k internetu prostřednictvím sítí s velmi vysokou kapacitou
 • Podpora využívání nových konstrukčních prvků a technologických postupů pro budování infrastruktury vysokokapacitních sítí s cílem zrychlení a zlevnění výstavby
 • Opatření na straně poptávky včetně její agregace například využitím voucherů na služby vysokorychlostního připojení prostřednictvím sítí s velmi vysokou kapacitou
 • Vybudování odborné a technické kapacity v území, usnadňující a zrychlující interakci aktérů při budování sítí s velmi vysokou kapacitou v regionech
 • Podpora informovanosti o technické infrastruktuře a jejího sdílení, a to i s využitím informačních zdrojů veřejné správy
 • Vytváření informačních nástrojů stimulujících poptávku a zlepšujících informovanost veřejnosti o službách a sítích elektronických komunikací
 • Podpora efektivního sběru, ověřování a zpracování dat o sítích a službách elektronických komunikací

Vhodní příjemci podpory:

Podnikatelské subjekty – malé a střední a velké podniky, domácnosti, organizace vlastněné a zřizované státem, obce nebo sdružení obcí, případně kraje, socioekonomičtí aktéři, orgány státní či veřejné správy

OP Spravedlivá transformace

Podporovaná oblast e) – Investice do digitalizace, digitálních inovací a digitální konektivity

Vhodní příjemci podpory:

Bude upřesněno

Kontakty