Chci získat dotaci

Vzdělávání

IROP

Specifický cíl 4.1:  Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomoci rozvoje infrastruktury

Cílem je zvýšení počtu míst v zařízeních péče o děti mladší 3 let, posílení rovného přístupu k vysoce kvalitnímu inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě, řešení nerovností v oblasti vzdělávání mezi školami a regiony, podpora osvojování dovedností žáků a studentů a podpora kapacit s cílem reagovat na potřeby trhu práce zejména podporou:

 • mateřských a základních škol
 • středních a vyšších odborných škol a konzervatoří
 • zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení
 • školských poradenských zařízení, vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona a středisek výchovné péče

Vhodní příjemci podpory:

kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, právnické osoby vykonávající činnosti škol a školských zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

OP Jan Amos Komenský

Specifický cíl 2.1: Zlepšení přístupu k inkluzívním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomoci rozvoje infrastruktury

Podporované aktivity:

 • rekonstrukce a adaptace nevyhovujících vzdělávacích prostor pro potřeby studentů se specifickými potřebami
 • zpřístupnění prostor pro studenty se specifickými potřebami (bezbariérovost)
 • nová výstavba pro vysoce prioritní projekty v oblasti vysokoškolského vzdělávání
 • modernizace výukových prostor
 • pořízení studijních pomůcek a informačních zdrojů pro nové metody výuky

Vhodní příjemci podpory:

Jsou známy pouze cílové skupiny, bude doplněno

Specifický cíl 2.2: Zvýšit kvalitu, účinnost a relevantnost systémů vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce, aby se podpořilo získávání klíčových kompetencí včetně digitálních dovedností

Podporované aktivity:

 • regionální vzdělávání – proměna obsahu vzdělávání, pedagogičtí pracovníci, řízení vzdělávání
 • vysoké školy – vzdělávání pracovníků VŠ, rozvoj studijních programů, propojování vzdělávání a praxe, sociální integrace studentů, rozvoj poradenských center při VŠ

Vhodní příjemci podpory:

Jsou známy pouze cílové skupiny, bude doplněno

Specifický cíl 2.3:  Podporovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména pro znevýhodněné skupiny, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciální úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny

Podporované aktivity:

 • regionální vzdělávání – rovnost ve vzdělávání, pedagogičtí pracovníci a lepší přístup k žákům/studentům se specifickými/speciálními vzdělávacími potřebami, řízení vzdělávání
 • vysoké školy – komunikace se studenty se specifickými nárokypodpora nadaných studentů, účast VŠ pedagogů na středoškolské odborné činnosti, vysokoškolské poradny, sociální integrace studentů

Vhodní příjemci podpory:

Jsou známy pouze cílové skupiny, bude doplněno

Kontakty