Chci získat dotaci

Vzdělávání

IROP  

Specifický cíl 4.1 – Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomoci rozvoje infrastruktury 

Cílem je zvýšení počtu míst v zařízeních péče o děti mladší 3 let, posílení rovného přístupu k vysoce kvalitnímu inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě, řešení nerovností v oblasti vzdělávání mezi školami a regiony, podpora osvojování dovedností žáků a studentů a podpora kapacit s cílem reagovat na potřeby trhu práce zejména podporou: 

 • mateřských a základních škol 
 • středních a vyšších odborných škol a konzervatoří 
 • zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení 
 • školských poradenských zařízení, vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona a středisek výchovné péče 

Vhodní příjemci podpory: 

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, právnické osoby vykonávající činnosti škol a školských zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 

Specifický cíl 5.1 – Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti mimo městská území 

Cílem je využití potenciálu komunitně vedeného místního rozvoje za účelem řešení problémů v oblasti územní soudržnosti a zajištění místně orientovaného přístupu a podpora venkovských území do vybraných oblastí činností, zejména se zaměřením na: 

 • bezpečnost v dopravě 
 • infrastruktura pro cyklistickou dopravu 
 • realizace veřejných prostranství 
 • podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V 
 • rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny 
 • infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol 
 • infrastruktura pro sociální služby 
 • revitalizace kulturních památek 
 • revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí 
 • rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven 
 • veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu 

Vhodní příjemci podpory: 

Subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií CLLD na územní působnosti MAS 

OP Jan Amos Komenský 

Specifický cíl 2.1 – Zlepšení přístupu k inkluzívním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomoci rozvoje infrastruktury 

Podporované aktivity: 

 • rekonstrukce a adaptace nevyhovujících vzdělávacích prostor pro potřeby studentů se specifickými potřebami 
 • zpřístupnění prostor pro studenty se specifickými potřebami (bezbariérovost) 
 • nová výstavba pro vysoce prioritní projekty v oblasti vysokoškolského vzdělávání 
 • modernizace výukových prostor 
 • pořízení studijních pomůcek a informačních zdrojů pro nové metody výuky 

Vhodní příjemci podpory: 

Jsou známy pouze cílové skupiny, bude doplněno 

Specifický cíl 2.2 – Zvýšit kvalitu, účinnost a relevantnost systémů vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce, aby se podpořilo získávání klíčových kompetencí včetně digitálních dovedností 

Podporované aktivity: 

 • regionální vzdělávání – proměna obsahu vzdělávání, pedagogičtí pracovníci, řízení vzdělávání 
 • vysoké školy – vzdělávání pracovníků VŠ, rozvoj studijních programů, propojování vzdělávání a praxe, sociální integrace studentů, rozvoj poradenských center při VŠ 

Vhodní příjemci podpory: 

Jsou známy pouze cílové skupiny, bude doplněno 

Specifický cíl 2.3 – Podporovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména pro znevýhodněné skupiny, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciální úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny 

Podporované aktivity: 

 • regionální vzdělávání – rovnost ve vzdělávání, pedagogičtí pracovníci a lepší přístup k žákům/studentům se specifickými/speciálními vzdělávacími potřebami, řízení vzdělávání 
 • vysoké školy – komunikace se studenty se specifickými nároky, podpora nadaných studentů, účast VŠ pedagogů na středoškolské odborné činnosti, vysokoškolské poradny, sociální integrace studentů  

Vhodní příjemci podpory: 

Jsou známy pouze cílové skupiny, bude doplněno 

Specifický cíl 2.4 – Podporovat celoživotní učení, zejména flexibilní možnosti rozšiřování dovedností a rekvalifikace pro všechny s ohledem na digitální dovednosti, lépe předvídat změny a nové požadavky na dovednosti vycházející z potřeb trhu práce, usnadnit přechody mezi zaměstnáními a podporovat profesní mobilitu 

Koncept celoživotního učení bude naplňován zejména pomocí programů/kurzů a školení občanského vzdělávání, CŽV a univerzit třetího věku.  

Podporované aktivity: 

 • rozvoj oblasti občanského vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 
 • školení pracovníků podílející se na zajištění kurzů  
 • pořízení vhodného vybavení a relevantních pomůcek pro kurzy 
 • pilotáž a realizace kurzů 
 • sběr a vyhodnocování informací o potřebách praxe a potencionální poptávce po programech  
 • vznik a rozvoj pracovišť VŠ poskytujících celoživotní vzdělávání (vznik univerzit třetího věku) včetně pilotáže, propagace programů a práce se zájemci  

Vhodní příjemci podpory: 

Jsou známy pouze cílové skupiny, bude doplněno 

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 

Specifický cíl 1.3 – Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání 

Rozvoj kompetencí a dovedností stávajících i budoucích zaměstnanců firem ve vazbě na potřeby plynoucí z průmyslové transformace a priorit v Národní RIS3 strategii umožní zavádění inovací navázaných na pokročilé technologie a trendy.  

 • propojování podnikové sféry se systémem formálního vzdělávání v oblasti dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání včetně zapojení zaměstnanců do výuky, stáží učitelů a studentů ve firmách 

Vhodní příjemci podpory: 

Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky (předpokládaný nositel projektu) 

Kontakty