Chci získat dotaci

Vzdělávání

IROP

Specifický cíl 4.1 – Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomoci rozvoje infrastruktury

Cílem je zvýšení počtu míst v zařízeních péče o děti mladší 3 let, posílení rovného přístupu k vysoce kvalitnímu inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě, řešení nerovností v oblasti vzdělávání mezi školami a regiony, podpora osvojování dovedností žáků a studentů a podpora kapacit s cílem reagovat na potřeby trhu práce zejména podporou:

 • mateřských a základních škol
 • středních a vyšších odborných škol a konzervatoří
 • zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení
 • školských poradenských zařízení, vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona a středisek výchovné péče

Vhodní příjemci podpory:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, právnické osoby vykonávající činnosti škol a školských zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

OP Jan Amos Komenský

Specifický cíl 2.2 – Zvýšit kvalitu, účinnost a relevantnost systémů vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce, aby se podpořilo získávání klíčových kompetencí včetně digitálních dovedností

Podporované aktivity:

 • regionální vzdělávání – proměna obsahu vzdělávání, pedagogičtí pracovníci, řízení vzdělávání

Vhodní příjemci podpory:

Bude upřesněno

Specifický cíl 2.3 – Podporovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména pro znevýhodněné skupiny, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciální úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny

Podporované aktivity:

Vhodní příjemci podpory:

Bude upřesněno

OP Zaměstnanost+

Specifický cíl 1.3 – Prosazovat rovnováhu mezi muži a ženami na TP, lepší rovnováha mezi prací a osobním životem – včetně přístupu k péči o děti a péči o závislé osoby

Podpora aktivit vedoucích ke snižování nerovného odměňování žen a mužů.

 • podpora služeb pro děti do tří let případně starších včetně vzdělávání osob
 • oblast trhu práce – podpůrné programy pro ženy, stáže, spolupráce se zaměstnavateli, genderové analýzy trhu práce, psychologické a právní poradenství
 • zaměstnanecká sféra – podpora zavádění flexibilních forem práce – vzdělávání osvěta a poradentství pro zaměstnavatele a přímá finanční podpora pomoci mzdových příspěvků, podpora zavádění managementu mateřské a rodičovské, realizace genderových auditů u zaměstnavatelů
 • legislativní a institucionální sféra – monitoring porušování právních předpisů, vzdělávání zaměstnanců, přenos dobré praxe
 • doprovodná opatření – vzdělávání, zvyšování povědomí, poradenství v oblasti rovných příležitostí pro žen a mužů na trhu práce, zajištění dopravy, ubytování a stravování účastníků

Vhodní příjemci podpory:

Bude upřesněno

Specifický cíl 2.2 – Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám; modernizovat systémy sociální ochrany včetně podpory přístupu k sociální ochraně; zlepšit dostupnost, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé zdravotní péče

Cílem je zvyšování kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních a zdravotních služeb.

 • budování kapacit nestátních neziskových organizací zejména formou vzdělávání

Vhodní příjemci podpory:

Bude upřesněno

Specifický cíl 3.1 – Posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti a aktivní účast a nabídnout jim lepší zaměstnatelnost

Cílem je podpora sociálních inovací, jejich ověřování a hodnocení.

 • efektivní fungování organizací – efektivnější fungování NNO

Vhodní příjemci podpory:

Bude upřesněno

Kontakty