Strategické projekty

stav realizace - přípravapříprava stav realizace - realizacerealizace stav realizace - dokončenodokončeno

TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Celkové způsobilé náklady: 1 087 301 984 Kč
Přípravná fáze: 2021-2022

Realizační fáze: 2024-2027

Webové stránky projektu: TPA
Webové stránky spravedlivé transformace: TPA

Pro transformaci kraje je nezbytné podpořit zvýšení kvality středního školství. Zajistit, aby dobře reagovalo na vývoj technických a technologických trendů, popularizovat VaV a prohloubit spolupráci vzdělávacího a firemního sektoru. Cílem projektu je kontinuálně a dlouhodobě zvyšovat kvalitu vzdělávání a nastartovat rozvoj podnikání v Moravskoslezském kraji, jakožto dvou významných parametrů, které přispějí k vypořádání se s hospodářskými a sociálními změnami, kterými region prošel a prochází. Projekt TPA je inspirován příkladem úspěšné evropské praxe z Baskicka – Inovačním centrem pro odborné vzdělávání, přípravu a celoživotní vzdělávání TKNIKA.

Hlavním výstupem projektu je vybudování ekosystému odborných škol, firem a vysokých škol, které budou společně přenášet know-how do středních odborných škol. V rámci projektu vzniknou týmy odborníků, kteří budou společně tvořit aktuální vzdělávací materiály. Vzniknou tzv. EduBoxy – virtuální vzdělávací „krabičky“ pokrývající konkrétní odborná témata jako eHealth nebo vodíkové technologie. Současně projekt podpoří rozvoj digitálních kompetencí pedagogů, podnikavosti žáků nebo výuku cizích jazyků prostřednictvím metody CLIL.

Partnery projektu jsou další relevantní instituce z regionu.

  • Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum (KVIC) realizuje v rámci projektu aktivity zaměřené na vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol MSK. Jde o vzdělávání v oblasti odborných znalostí, cizích jazyků.
  • Moravskoslezská technologická akademie (MTA) se zaměřuje na tvorbu inovativního vzdělávacího obsahu v oblasti odborného vzdělávání (EduBoxy) včetně diseminace a aktivit na podporu podnikání a podnikavosti na středních školách MSK. Do této části projektu jsou aktivně zapojeny také střední odborné školy MSK, z nich 10 v roli partnera. MTA úzce spolupracuje V této oblasti MTA úzce spolupracuje s Moravskoslezským inovačním centrem a Moravskoslezským paktem zaměstnanosti

Klíčovou a nosnou neinvestiční část projektu zmíněnou v předešlých odstavcích doplňuje výstavba objektu MTA, která bude sloužit zejména jako tréninkové a školící centrum pedagogů případně žáků MSK a zároveň jako „učební pomůcka“ environmentálně šetrných technologií.

3 otázky pro autory projektu

Jak projekt přispěje k rozvoji vzdělávání v kraji?

Odborné střední školy se často potýkají s problémem, jak dostatečně rychle začleňovat inovace do výuky. V mnoha oblastech neexistuje vzdělávací obsah, pro učitele je časově náročné se novinky v oboru nejprve sami naučit a následně vytvořit z dostupných zdrojů vhodné kurikulum. Díky našemu projektu vzniknou vývojové týmy složené z odborníků z průmyslu, vysokoškolských i středoškolských učitelů, metodiků nebo programátorů. Ti budou společně tvořit aktuální vzdělávací materiály, na něž naváže vzdělávání učitelů odborných předmětů.

Projekt také podpoří pedagogy v osvojování digitálních kompetencí, rozvoj podnikavosti žáků nebo výuku odborných předmětů v cizím jazyce prostřednictvím metody CLIL, jejímž cílem je mimo jiné usnadnit žákům další odborné studium v cizím jazyce a poskytnout absolventům výhodu na trhu práce.

Součástí projektu jsou dále aktivity Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního centra, Nový Jičín, p.o., které podporují základní a střední školy na cestě k tzv. učící se organizaci. Taková škola by měla být schopna pružně reagovat na rychle se měnící podmínky a inovace. Učení probíhá kontinuálně na všech úrovních, což zajišťuje její neustálou transformaci, zvyšující se kvalitu a konkurenceschopnost. V centru zájmu je žák a hodnotou kvalita výuky a učení.

Názorný příklad Collaborative learning space dle TKNIKA

Jaké zázemí v rámci projektu vznikne?

Na 9 středních školách v kraji budou pilotně vybudovány tzv. Collaborative learning spaces (CLS). Jedná se o netradiční otevřené výukové prostředí, kde se opticky a často i fyzicky propojují výukové a ostatní prostory školy, jsou vysoce multifunkční a dají se jednoduše přizpůsobit různým typům výukových aktivit různě velkých skupin žáků v hodinách i mimo ně. Zároveň vznikne síť školních podnikatelských center na území celého kraje, která poskytnou služby k podpoře podnikavosti učitelům i jejich žákům.

V Ostravě pak bude otevřeno sídlo Moravskoslezské technologické akademie (MTA), které nabídne zázemí vývojovým týmům, poslouží jako školící středisko pro učitele středních škol v kraji i jako demonstrační „EduBox“, například pro témata implementace moderních technologií do udržitelných budov budoucnosti.

Názorná ukázka EduBoxů

Co přesně jsou to EduBoxy?

EduBox je inovativní digitální nástroj, jehož prostřednictvím se moderní výukové materiály a know-how odborných týmů dostane do rukou učitelů a žáků. Představme si jej jako virtuální vzdělávací krabičku, která obsahuje mnoho druhů vzdělávacího materiálu. Mohou využívat i aplikace pro rozšířenou nebo virtuální realitu či poskytnout 3D tisková data pro tisk výukových pomůcek.

Jeden EduBox svým rozsahem pokryje až 4 vyučovací hodiny a vznikne jich více než 700. Zabývat se budou například tématem eHealth, smart agri, vodíkových technologií, automotive, strojírenství nebo informačních technologií.

EduBoxy kladou důraz na Chalange Based Learning (učení pomocí výzev) a nabízí víceúrovňovou náročnost, která umožní učiteli snadno diferencovat výuku dle potřeb a schopností jednotlivých žáků. Uspořádání EduBoxů bude nelineární s možností volby pořadí jednotlivých témat.

TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

Kontakty