Strategické projekty

stav realizace - přípravapříprava stav realizace - realizacerealizace stav realizace - dokončenodokončeno

TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

Nositel projektu: Moravskoslezská technologická akademie (MTA)
Celkové náklady: 924 206 686 Kč
Přípravná fáze: 2021-2023

Realizační fáze: 2024-2026

Pro transformaci kraje je nezbytné podpořit zvýšení kvality středního školství. Zajistit, aby dobře reagovalo na vývoj technických a technologických trendů, popularizovat VaV a prohloubit spolupráci vzdělávacího a firemního sektoru.

Hlavním výstupem projektu je vybudování ekosystému odborných škol, firem a vysokých škol, které budou společně přenášet know-how do středních odborných škol. V rámci projektu vzniknou týmy odborníků, kteří budou společně tvořit aktuální vzdělávací materiály. Vzniknou tzv. EduBoxy – virtuální vzdělávací „krabičky“ pokrývající konkrétní odborná témata jako eHealth nebo vodíkové technologie. Současně projekt podpoří rozvoj digitálních kompetencí pedagogů, podnikavosti žáků nebo výuku cizích jazyků prostřednictvím metody CLIL.

Projekt TPA je inspirován příkladem úspěšné evropské praxe z Baskidska – Inovačním centrem pro odborné vzdělávání, přípravu a celoživotní vzdělávání TKNIKA. Zajišťuje jej nová organizace Moravskoslezská technologická akademie, z. s. založená Moravskoslezským krajem, Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s. a Moravskoslezským automobilovým klastrem, z.s.

3 otázky pro autory projektu

Jak projekt přispěje k rozvoji vzdělávání v kraji?

Odborné střední školy se často potýkají s problémem, jak dostatečně rychle začleňovat inovace do výuky. V mnoha oblastech neexistuje vzdělávací obsah, pro učitele je časově náročné se novinky v oboru nejprve sami naučit a následně vytvořit z dostupných zdrojů vhodné kurikulum. Díky našemu projektu vzniknou vývojové týmy složené z odborníků z průmyslu, vysokoškolských i středoškolských učitelů, metodiků nebo programátorů. Ti budou společně tvořit aktuální vzdělávací materiály, na něž naváže vzdělávání učitelů odborných předmětů.

Projekt také podpoří pedagogy v osvojování digitálních kompetencí, rozvoj podnikavosti žáků nebo výuku odborných předmětů v cizím jazyce prostřednictvím metody CLIL, jejímž cílem je mimo jiné usnadnit žákům další odborné studium v cizím jazyce a poskytnout absolventům výhodu na trhu práce.

Součástí projektu jsou dále aktivity Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního centra, Nový Jičín, p.o., které podporují základní a střední školy na cestě k tzv. učící se organizaci. Taková škola by měla být schopna pružně reagovat na rychle se měnící podmínky a inovace. Učení probíhá kontinuálně na všech úrovních, což zajišťuje její neustálou transformaci, zvyšující se kvalitu a konkurenceschopnost. V centru zájmu je žák a hodnotou kvalita výuky a učení.

Názorný příklad Collaborative learning space dle TKNIKA

Jaké zázemí v rámci projektu vznikne?

Na 9 středních školách v kraji budou pilotně vybudovány tzv. Collaborative learning spaces (CLS). Jedná se o netradiční otevřené výukové prostředí, kde se opticky a často i fyzicky propojují výukové a ostatní prostory školy, jsou vysoce multifunkční a dají se jednoduše přizpůsobit různým typům výukových aktivit různě velkých skupin žáků v hodinách i mimo ně. Zároveň vznikne síť školních podnikatelských center na území celého kraje, která poskytnou služby k podpoře podnikavosti učitelům i jejich žákům.

V Ostravě pak bude otevřeno sídlo MTA, které nabídne zázemí vývojovým týmům, poslouží jako školící středisko pro učitele středních škol v kraji i jako demonstrační „EduBox“, například pro témata implementace moderních technologií do udržitelných budov budoucnosti.

Názorná ukázka EduBoxů

Co přesně jsou to EduBoxy?

EduBox je inovativní digitální nástroj, jehož prostřednictvím se moderní výukové materiály a know-how odborných týmů dostane do rukou učitelů a žáků. Představme si jej jako virtuální vzdělávací krabičku, která obsahuje mnoho druhů vzdělávacího materiálu. Mohou využívat i aplikace pro rozšířenou nebo virtuální realitu či poskytnout 3D tisková data pro tisk výukových pomůcek.

Jeden EduBox svým rozsahem pokryje až 4 vyučovací hodiny a vznikne jich více než 700. Zabývat se budou například tématem eHealth, smart agri, vodíkových technologií, automotive, strojírenství nebo informačních technologií.

EduBoxy kladou důraz na Chalange Based Learning (učení pomocí výzev) a nabízí víceúrovňovou náročnost, která umožní učiteli snadno diferencovat výuku dle potřeb a schopností jednotlivých žáků. Uspořádání EduBoxů bude nelineární s možností volby pořadí jednotlivých témat.

TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

Kontakty