OP Spravedlivá transformace: Oběhové hospodářství

INOVATIVNÍ PROJEKTY V OBĚHOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

Výzva podporuje projekty třídění, dotřiďování, úpravy, materiálové přeměny, chemické recyklace ostatních a nebezpečných odpadů moderními způsoby, které v dnešní době nejsou v provozech běžné.

Dvoukolové hodnocení:
1. kolo: ukončení příjmu projektových záměrů 31. 07. 2023 (12:00 hod) – zde je hodnoceno splnění podmínky inovativnosti projektu a jeho přínos a následné potvrzení pro podání žádosti do 2. kola
2. kolo: do 31. 12. 2023 (12:00)

Minimální výše podpory: 8 000 000 Kč

Maximální výše podpory se bude odvíjet dle limitů specifických článků GBER

Příjemci: široké spektrum žadatelů (kraj, obec, podniky, NNO, VŠ a další)

Kontakt: denisa.stvrtnova@msk.cz

Inovativním projektem se pro účely výzvy rozumí:

  • Pilotní a demonstrační projekty s ukončeným výzkumem nebo končící víceleté projekty, jež jsou zapsány v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, podporované z veřejných prostředků ČR.
  • Pilotní a demonstrační projekty, které nejsou běžně realizovány a financovány z veřejných prostředků ČR a nemohou být předmětem podpory Operačního programu životního prostředí a Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.
  • Slouží jako přenos příkladu dobré praxe a mají prokazatelný přínos pro oběhové hospodářství (žadatel dokládá inovativnost takových projektů podrobným popisem projektového záměru, příp. odborným posudkem ve formě samostatné přílohy k záměru).

Bližší informace na webu opst.cz.

VOUCHERY PRO VEŘEJNÝ SEKTOR

Nové možnosti z Operačního programu Spravedlivá transformace jsou k dispozici pro obce a další veřejné subjekty z Moravskoslezského kraje. 200 milionů Kč bude k dispozici na přípravu projektů do výše 75 % uznatelných nákladů.

  • Příprava studií proveditelnosti (včetně relevantních podkladů, např. analýz a studií, průzkumů, vícekriteriálních a ekonomických řešení apod.) bezprostředně souvisejících a nezbytných pro předprojektovou přípravu a realizaci způsobilých projektů.
  • Příprava projektové dokumentace a bezprostředně souvisejících podkladových dokumentací pro způsobilé projekty.

Projekty, které podpoříme musejí směřovat do těchto oblastí:

  • Energetické úspory a OZE
  • Oběhové hospodářství
  • Řemeslné inkubátory

Bližší informace: Podpora projektů pro veřejný sektor

Předpoklad vyhlášení výzvy kraje: 2Q-3Q 2024

Kontaktní osoby: denisa.stvrtnova@msk.cz, radka.sosta@msk.cz

Kontakty