Co se chystá

S novou energií měníme život v kraji

Návrhová část Strategie naznačuje, jaký bude kraj v roce 2027. Je rozdělena do 6 tematických oblastí a 28 strategických oblastí změn. Ty neobsahují jen vize, ale i konkrétní projekty, které mají proměnit tvář kraje. Jejich nositeli jsou kraj, obce, firmy, univerzity a další partneři. Prolistujte si, jaké změny kraj v každé z oblastí chystá.

Podnikavější a inovativnější kraj

1

Moravskoslezský kraj se stane jedním z hlavních inovačních center v Česku – bude investovat do výzkumu a vývoje, poroste počet start-upů,
malé a střední firmy budou využívat moderní technologie, vzniknou nová nadprůměrně placená pracovní místa. Více lidí v kraji bude zkoušet podnikat, nebude se bát experimentovat a hledat nová řešení.

#podnikaví lidé #vznik a růst firem #podnikatelský a inovační systém #výzkum a vývoj #velké firmy

1 Příklady projektů

Vzdělanější a zaměstnanější kraj

1

Díky dobře dostupnému kariérovému poradenství využijí obyvatelé kraje ještě lépe svůj potenciál, poroste průměrná mzda i nabídka dobře placených pracovních míst, nezaměstnanost naopak klesne. Pro absolventy škol bude snazší vstoupit na pracovní trh, protože se seznámí s praxí už během studia.

#moderní vzdělávání a kompetence pro život #atraktivní vysoké školy #kariérové poradenství #kvalitní pracovní místa #inovace při snižování dlouhodobé nezaměstnanosti

1 Příklady projektů

Zdravější a soudržnější kraj

1

Nemocnice budou více spolupracovat, sdílet data a modernizovat své vybavení. Zlepší se dostupnost zdravotnické péče v odlehlých místech kraje.
Dostupnější budou i kvalitní sociální služby. Život v komunitě bude vnímán jako základní lidské právo, posílí se role sociálního podnikání a zvýší dostupnost samostatného bydlení pro lidi s postižením.

#kvalitní a vysoce odborná zdravotní péče #prevence a zdravý životní styl #život v komunitě #služby společně

1 Příklady projektů

Čistější a zelenější kraj

1

Kraj se odkloní od uhlí, místo něj se zaměří na nízkoemisní a obnovitelné zdroje. Připraví se na dopady klimatických změn. Prosazovat bude oběhové hospodářství a efektivnější nakládání s odpadem. Do ochrany životního prostředí se aktivně zapojí i veřejnost díky environmentálnímu vzdělávání.

#čisté ovzduší #prevence vzniku a využití odpadů #adaptace na dopady klimatické změny #šetrné využívání krajiny #environmentální vzdělávání, výchova a osvěta #energetika

1 Příklady projektů

Propojenější a chytřejší kraj

1

Zrychlí se dojíždění po regionu i mimo něj – v dopravě i komunikaci s úřady bude kraj ještě více využívat moderní technologie, zahájí se výstavba vysokorychlostní železniční tratě. Nízkoemisní udržitelná doprava se stane součástí životního stylu obyvatel.

#podpora řešení chytřejšího kraje #podpora udržitelné mobility #přechod k nízkouhlíkové a bezemisní dopravě #vnější dostupnost kraje #integrovaný záchranný systém

1 Příklady projektů

Kulturnější a atraktivnější kraj

1

Kraj se stane vzorovým regionem pro šetrné využívání kulturního a přírodního dědictví. Vytvoří podmínky pro nová pracovní místa v kulturně kreativních odvětvích, která jsou nedílnou součásti ekonomiky kraje. Bude lákat nové talenty a inovativní projekty. Zvýší se aktivita komunit a spolků zapojených do rozvoje území.

#kulturní a přírodní dědictví #živá kultura a kreativita #komunity a veřejné prostory

1 Příklady projektů

Kontakty