Strategické projekty

stav realizace - přípravapříprava stav realizace - realizacerealizace stav realizace - dokončenodokončeno

Research Excellence for Region Sustainability and High-tech Industries (REFRESH)

Nositel projektu: VŠB – Technická univerzita Ostrava
Celkové způsobilé náklady: 2 625 000 000 Kč
Přípravná fáze: 2022

Realizační fáze: 2023-2027

Webové stránky projektu: REFRESH
Webové stránky spravedlivé transformace: Refresh

REFRESH představuje unikátní, vědecko-výzkumné centrum propojující technický a společenskovědní výzkum. Hlavním cílem centra bude identifikovat potencionální celospolečenské problémy a změny spojené s přijetím nových moderních technologií v oblasti energetiky do života ve společnosti.

Projekt REFRESH (Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries) je klíčovým nástrojem k naplnění strategie SMARAGD, která zajistí transformaci Moravskoslezského kraje na chytrý a zelený region (SMARt And Green District). Tato vize předpokládá změnu inovačního ekosystému, jehož součástí bude mimo jiné systém tzv. živých laboratoří. V nich budou úzce spolupracovat univerzity v regionu, firmy s velkým potenciálem vývoje a inovací, ale i státní správa včetně vedení Moravskoslezského kraje. Synergie vzniklé díky tomuto propojení urychlí vznik nových technologií a zavádění potřebných změn. Projekt bude využívat také výzkumnou infrastrukturu Centra energetických a enviromentálních technologií – CEETe.

Dojde rovněž k vytvoření desítek nových pracovních míst pro tuzemské i zahraniční výzkumníky. Tato opatření povedou k navýšení finančních příjmů z aktivit vázaných na vědu a větší konkurenceschopnosti při získávání zahraničních grantových zdrojů a zvýší atraktivitu regionu jako centra vysokoškolského vzdělávání. Zvýšení potenciálu komerčního uplatnění výsledků výzkumu všemi formami transferu nových technologií do firemního prostředí přispěje k posílení komercionalizace a spolupráce s průmyslem do fáze implementace výsledků na mezinárodních trzích a ve vyspělých zemích.

Projekt REFRESH je „vlajkovou lodí“ a klíčovým nástrojem pro naplnění vize SMARAGD. Více informací na Refresh – Smaragd (smaragdova.cz)

3 otázky pro autory projektu

(odpovídá prorektor VŠB-TUO pro strategii a spolupráci Igor Ivan)

Jak se zrodila myšlenka vize SMARAGD a čtyř živých laboratoří?

Na počátku byl projekt REFRESH, uvědomili jsme si však, že jeden projekt nemůže transformovat celý kraj. Spojili jsme se proto s MSIC a připravili celkovou vizi transformace regionu. Základní kámen projektu REFRESH souvisel s moderní energetikou. Okamžitě jsme si však uvědomili, že ta se nemůže vyvíjet bez nových materiálů. Proto jsme tuto roli postupně posilovali, až vznikla další živá laboratoř se zaměřením na materiálový výzkum. Jelikož ale nejde jen o generování a ukládání energie, ale také o její racionální využívání, je součástí rovněž živá laboratoř zaměřená na Průmysl 4.0 a automotive. Od počátku nám bylo jasné, že tyto velké změny budou mít významný dopad na společnost a budeme se setkávat s fenomény jako (energetická) chudoba, nezaměstnanost či sociální mobilita. Toto všechno vykrystalizovalo v projekt REFRESH.

Jaké poslání mají jednotliví partneři?

Univerzita cílí na rozšíření svého potenciálu zapojením nejlepších světových vědců, vybudováním unikátní infrastruktury a důrazem na mezinárodní spolupráci. Díky tomu bude generovat špičkové výsledky publikovatelné v nejlepších vědeckých časopisech. Se stejnou snahou však chceme také usilovat o transfer slibných výsledků aplikovaného výzkumu do praxe. Zároveň budeme vychovávat vzdělané mladé absolventy, kteří budou uplatnitelní v technologických firmách, nebo si technologické firmy budou přímo zakládat.

Rolí MSIC je rozšíření portfolia klientů univerzity z řad technologických firem, přicházet s novými službami a programy na podporu růstu a inovací ve firmách a hledat a realizovat nové cesty pro komercializaci duševního vlastnictví vytvořeného v rámci veřejného výzkumu. Tento vzorec územní souvislosti mezi technickou univerzitou a technologickými firmami lze vysledovat po celém světě.

Jaký přínos bude mít projekt pro Moravskoslezský kraj?

Naplňování vize SMARAGD zásadně posílí inovační ekosystému Moravskoslezského kraje, jež bude patřit mezi tři nejrychleji rostoucí regiony ČR v intenzitě podnikání a znalostní ekonomiky a rostoucích mzdách díky investicím d vědy a výzkumu. Z dlouhodobého hlediska jsou přínosem excelentní výsledky výzkumu, které přitahují špičkové aplikační partnery a současně jsou předávány neustále novým absolventům navazujících studijních programů. Z krátkodobější perspektivy jsou benefitem konkrétní aplikace spolupracujících technologických firem, rychle rostoucí startupy a komunity aplikačních partnerů hledajících nové způsoby řešení potřeb svých zákazníků.

Research Excellence for Region Sustainability and High-tech Industries (REFRESH)

Kontakty