Chci získat dotaci

Zaměstnanost

OP Zaměstnanost+ 

Specifický cíl 1.1 Zlepšit přístup k zaměstnání pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi a dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a neaktivní osoby, podporovat samostatně výdělečné činnosti a sociální ekonomiku 

 • podpora vzdělávání – získání rekvalifikace či profesní kvalifikace, opatření k prevenci vyloučení z trhu práce, podporující návrat do studia 
 • poradenské a informační činnosti pro znevýhodněné skupiny, pro osob vstupujících na trh práce, osob se zdravotním postižením, prevence zadlužení 
 • motivační aktivity  
 • podpora aktivit vedoucích k získání udržitelného a vhodného zaměstnání  
 • doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce 

Vhodní příjemci podpory: 

Bude upřesněno  

Specifický cíl 1.2 – Modernizovat instituce a služby trhu práce s cílem posoudit a předvídat potřeby dovedností a zajistit včasnou, individuálně uzpůsobenou pomoc i podporu při vytváření souladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, jakož i během přechodů mezi zaměstnáními a během mobility 

 • modernizace, podpora rozvoje a kapacit veřejných služeb zaměstnanosti a institucí pro oblast dalšího vzdělávání s ohledem na potřeby trhu práce
 • tvorba, rozvoj a realizace vzdělávacích programů 
 • zavádění poradenské práce včetně kariérového poradenství  
 • lepší slaďování nabídky a poptávky trhu práce, predikce vývoje trhu práce, popis profesí a jejich kvalifikací   
 • spolupráce na národní a regionální úrovni při realizaci politiky zaměstnanosti  
 • podpora sítě EURES 
 • podpora systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání, zvyšování kvalifikace 

Vhodní příjemci podpory: 

Bude upřesněno  

Specifický cíl 1.3 – Prosazovat rovnováhu mezi muži a ženami na TP, lepší rovnováha mezi prací a osobním životem – včetně přístupu k péči o děti a péči o závislé osoby 

Podpora aktivit vedoucích ke snižování nerovného odměňování žen a mužů.  

 • podpora služeb pro děti do tří let případně starších (i podnikových) včetně vzdělávání  
 • podpora zavádění flexibilních forem práce – vzdělávání osvěta a poradentství pro zaměstnavatele a přímá finanční podpora pomoci mzdových příspěvků) 
 • podpora zavádění managementu mateřské a rodičovské  
 • realizace genderových auditů u zaměstnavatelů  

Vhodní příjemci podpory: 

Bude upřesněno 

OP Spravedlivá transformace 

Podporovaná oblast j-h) – Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků včetně aktivního začleňování uchazečů o zaměstnání 

Vhodní příjemci podpory: 

Bude upřesněno  

Kontakty