Chci získat dotaci

Vzdělávání v podnicích, sociální podnikání

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifický cíl 1.3 – Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání

Rozvoj kompetencí a dovedností stávajících i budoucích zaměstnanců firem ve vazbě na potřeby plynoucí z průmyslové transformace a priorit v Národní RIS3 strategii umožní zavádění inovací navázaných na pokročilé technologie a trendy.

 • Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců podniků v oblasti dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání včetně technologického vybavení pro školení, stáží zaměstnanců ve firmách v ČR i zahraničí, rozvoj nových metod vzdělávání
 • Činnosti Center pro digitální inovace (či podobně zaměřených center)
 • Propojování podnikové sféry se systémem formálního vzdělávání v oblasti dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání včetně zapojení zaměstnanců do výuky, stáží učitelů a studentů ve firmách

Vhodní příjemci podpory:

Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky

OP Zaměstnanost+

Specifický cíl 1.3 – Prosazovat rovnováhu mezi muži a ženami na TP, lepší rovnováha mezi prací a osobním životem – včetně přístupu k péči o děti a péči o závislé osoby

Podpora aktivit vedoucích ke snižování nerovného odměňování žen a mužů.

 • Podpora služeb pro děti do tří let případně starších (i podnikových) včetně vzdělávání
 • Podpora zavádění flexibilních forem práce – vzdělávání osvěta a poradentství pro zaměstnavatele a přímá finanční podpora pomoci mzdových příspěvků)
 • Podpora zavádění managementu mateřské a rodičovské
 • Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů

Vhodní příjemci podpory:

Bude upřesněno

Specifický cíl 1.4 – Prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a přiměřené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika

Příprava trhu na změny vyvolané technologickým pokrokem, dopady zvýšené ochrany životního prostředí a stárnutí společnosti včetně vzdělávání pracovníků v podnicích.

 • Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance, podnikoví lektoři
 • Podpora adaptace zaměstnavatelů a pracovní síly na technologické změny, age management, prohlubování odborných a klíčových kompetencí 
 • Podpora odborné praxe a stáže v podnicích, spolupráce podniků a vzdělávacích institucí, sdružování podniků za účelem vzdělávání a výměny zkušeností

Vhodní příjemci podpory:

Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky

Specifický cíl 2.1 Posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti a aktivní účast a nabídnout jim lepší zaměstnatelnost – Sociální podnikání

 • Podpora sociálního podnikání – vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, podpora startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků

Vhodní příjemci podpory:

Zaměstnavatelé (sociální podniky)

OP Spravedlivá transformace

Podporovaná oblast j-h) – Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků včetně aktivního začleňování uchazečů o zaměstnání

Vhodní příjemci podpory:

Bude upřesněno

Kontakty