Chci získat dotaci

Výzkum a vývoj

OP Jan Amos Komenský 

Specifický cíl 1.1 – Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií 

Podpora rozvoje zázemí a kapacit výzkumného prostředí v ČR pro kvalitní špičkový výzkum, jehož výsledky budou reagovat na aktuální potřeby a trendy.  

Podporované aktivity: 

 • institucionální prostředí výzkumných organizací a rozvoj lidského kapitálu – vznik a rozvoj administrativních kapacit podporujících výzkumné týmy, mezinárodní a mezisektorová mobilita, zapojení studentů do výzkumných projektů, propagace výsledků VaVaI,  
 • rozvoj aplikačního potenciálu výzkumných organizací – rozvoj aplikačního potenciálu výzkumných organizací, transfer technologií, spolupráce výzkumného a aplikačního sektoru, společné projekty v rámci národních a mezinárodních grantových schémat, šíření výsledků a výstupů  
 • excelence ve výzkumu – výzkumné projekty s vysokým potenciálem pro špičkové výsledky  
 • synergie a komplementarity s programem Horizont Evropa – kofinancování, financování návrhů projektů  
 • infrastruktura pro VaVaI – modernizace vybavení, nová výstavba výhradně pro vysoce prioritní projekty 
 • systémová opatření na národní úrovni na podporu výzkumného a inovačního prostředí 

Vhodní příjemci podpory: 

Jsou známy pouze cílové skupiny, bude doplněno 

Specifický cíl 1.2 – Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání 

Podpora strategického řízení oblasti výzkumu, vývoje a inovací na národní a regionální úrovni a jejich funkčního propojení.  

Podporované aktivity: 

 • rozvoj spolupráce mezi institucemi odpovědných za VaVaI 
 • osvojování zahraničních zkušeností a dobrých praxí 
 • mapování a analýzy výzkumného inovačního prostředí  
 • vyhodnocování dopadů nových technologií na společnost 
 • podpora síťování aktérů výzkumného a inovačního prostředí  
 • podpora regionálních inovačních systémů a posilování inteligentní specializace regionů  

Vhodní příjemci podpory: 

Jsou známy pouze cílové skupiny, bude doplněno 

OP Spravedlivá transformace 

Podporovaná oblast c) – Investice do výzkumu a inovací včetně univerzit a veřejných výzkumných organizací a podpora přenosu pokročilých technologií 

Vhodní příjemci podpory: 

Bude upřesněno  

Kontakty