Chci získat dotaci

Vodovodní a kanalizační sítě včetně ČOV

OP Životní prostředí

Specifický cíl 1.4:  Podpora udržitelného hospodaření s vodou

Jsou podporovány aktivity směřující ke zvýšení jakosti povrchové i podzemní vody a ke zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou zejména:

  • dobudování a výstavba ČOV
  • dobudování a modernizace kanalizací
  • výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a řadů
  • výstavba a intenzifikace úpraven pitné vody
  • výstavba, intenzifikace či revitalizace stávajících vodních zdrojů aj.

Vhodní příjemci podpory:

Obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní korporace vlastněné veřejnými subjekty z alespoň 50 %

Kontakty