Chci získat dotaci

Veřejná prostranství, zeleň, snížení znečištění, brownfields

OP Životní prostředí

Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám

Jsou podporovány aktivity směřující k předcházení či zvýšení odolnosti vůči povodním, sesuvům půdy a suchu a ke zvýšení povědomí o změně klimatu, zejména:

 • tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků, stávajících vegetačních prvků a opatření proti vodní a větrné erozi
 • úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře
 • zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
 • realizace protipovodňových opatření
 • podpora preventivních opatření proti povodním a suchu
 • obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit
 • investice do modernizace vzdělávacích environmetálních center

Vhodní příjemci podpory:

Obce a jiné veřejné subjekty, organizace zajišťující vzdělání a osvětu v oblasti klimatu, vlastníci a správci pozemků

Specifický cíl 1.6 – Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

Jsou podporovány aktivity zaměřené na péči o chráněná území, přírodní stanoviště a vzácné druhy, zvýšení kvality ovzduší a snížení počtu kontaminovaných lokalit zejména:

 • modernizace a rozvoj záchranných stanic
 • péče o chráněná území (přírodní dědictví)
 • náhrada a rekonstrukce stacionárních zdrojů znečištění ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů
 • pořízení a modernizace systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší
 • pořízení a náhrada monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí znečišťujících látek aj.

Vhodní příjemci podpory:

Kraje, obce, vlastníci a správci pozemků, provozovatelé stacionárních zdrojů znečištění a monitorovacích systémů aj.

Specifický cíl 1.6 – Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

Vhodní příjemci podpory:

Majitelé nebo uživatelé kontaminovaných lokalit bez ohledu na jejich právní formu

IROP

Specifický cíl 2.2 – Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

Cílem je podpora tzv. zelené infrastruktury měst a obcí, prostřednictvím revitalizace veřejných prostranství za účelem zlepšení biologické rozmanitosti, snížení znečištění a podpora investic do hospodaření s vodou, zejména:

 • revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury měst a obcí, včetně modernizace technické infrastruktury (př. parky, náměstí, městské třídy aj.)

Vhodní příjemci podpory:

Kraje, obce, organizace zakládané kraji a obcemi, církve, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, veřejné a státní VŠ, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné organizace

OP Spravedlivá transformace

Podporovaná oblast f) – Investice do obnovy a dekontaminace lokalit typu brownfield (brownfield site), rekultivace půdy, a kde je to nezbytné také do zelené infrastruktury, a projektů pro nové využití s přihlédnutím k principu „znečišťovatel platí“

Vhodní příjemci podpory:

Bude upřesněno

Kontakty