Chci získat dotaci

Sociální služby

IROP

Specifický cíl 4.2 – Posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných komunit, migrantů a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných opatření včetně bydlení a sociálních služeb

Cílem je podpora osob ohrožených chudobou či osob sociálně vyloučených a zlepšení těchto osob k sociálním službám, rozvoj sociálních služeb pro seniory, podpora spolupráce mezi sociálními a zdravotními službami a zlepšování přístupu k cenově dostupnému a kvalitnímu sociálnímu bydlení, zejména:

  • infrastruktura sociálních služeb
  • deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování
  • sociální bydlení

Vhodní příjemci podpory:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

Specifický cíl 4.3 – Zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje infrastruktury, včetně primární péče

Cílem je podpora budování relevantní zdravotnické infrastruktury a pořízení potřebného přístrojového vybavení a techniky pro zdravotnická zařízení, a podpora ochrany veřejného zdraví prostřednictvím rozvoje infekčních klinik, orgánů ochrany veřejného zdraví a zdravotních ústavů, zejména:

  • primární péče
  • integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb
  • podpora ochrany veřejného zdraví

Vhodní příjemci podpory:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované MZ ČR, nestátní neziskové organizace, církve, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče

OP Zaměstnanost+

Specifický cíl 4.1 – Řešit materiální deprivaci poskytnutím potravinové a/nebo základní materiální pomoci nejchudším osobám, včetně doprovodných opatření

Cílem je poskytování základní materiální deprivaci poskytnutím potravinové a/nebo základní materiální pomoci nejchudším osobám včetně doprovodných opatření.

  • materiální a potravinová pomoc – potraviny, základní spotřební zboží, které je určeno pro spotřebu cílových skupin

Vhodní příjemci podpory:

Veřejnoprávní subjekty, nevládní neziskové organizace

Kontakty