Chci získat dotaci

Sociální služby a zdravotnictví, hasiči

IROP

Specifický cíl 4.2:  Posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných komunit, migrantů a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných opatření včetně bydlení a sociálních služeb

Cílem je podpora osob ohrožených chudobou či osob sociálně vyloučených a zlepšení těchto osob k sociálním službám, rozvoj sociálních služeb pro seniory, podpora spolupráce mezi sociálními a zdravotními službami a zlepšování přístupu k cenově dostupnému a kvalitnímu sociálnímu bydlení, zejména:

 • infrastruktura sociálních služeb
 • deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování
 • sociální bydlení

Vhodní příjemci podpory:

kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

Specifický cíl 4.3:  Zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje infrastruktury, včetně primární péče

Cílem je podpora budování relevantní zdravotnické infrastruktury a pořízení potřebného přístrojového vybavení a techniky pro zdravotnická zařízení, a podpora ochrany veřejného zdraví prostřednictvím rozvoje infekčních klinik, orgánů ochrany veřejného zdraví a zdravotních ústavů, zejména:

 • primární péče
 • integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb
 • podpora ochrany veřejného zdraví

Vhodní příjemci podpory:

kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované MZ ČR, nestátní neziskové organizace, církve, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče

IROP

Specifický cíl 5.1:  Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti mimo městská území

Cílem je využití potenciálu komunitně vedeného místního rozvoje za účelem řešení problémů v oblasti územní soudržnosti a zajištění místně orientovaného přístupu a podpora venkovských území do vybraných oblastí činností, zejména se zaměřením na:

 • bezpečnost v dopravě
 • infrastruktura pro cyklistickou dopravu
 • realizace veřejných prostranství
 • podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
 • rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
 • infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol
 • infrastruktura pro sociální služby
 • revitalizace kulturních památek
 • revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
 • rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
 • veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Vhodní příjemci podpory:

subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií CLLD na územní působnosti MAS

Kontakty