Chci získat dotaci

Sociální služby

IROP 

Specifický cíl 4.2 – Posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných komunit, migrantů a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných opatření včetně bydlení a sociálních služeb 

Cílem je podpora osob ohrožených chudobou či osob sociálně vyloučených a zlepšení těchto osob k sociálním službám, rozvoj sociálních služeb pro seniory, podpora spolupráce mezi sociálními a zdravotními službami a zlepšování přístupu k cenově dostupnému a kvalitnímu sociálnímu bydlení, zejména: 

 • infrastruktura sociálních služeb 
 • deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování 
 • sociální bydlení 

Vhodní příjemci podpory: 

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 

Specifický cíl 5.1:  Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti mimo městská území 

Cílem je využití potenciálu komunitně vedeného místního rozvoje za účelem řešení problémů v oblasti územní soudržnosti a zajištění místně orientovaného přístupu a podpora venkovských území do vybraných oblastí činností, zejména se zaměřením na: 

 • bezpečnost v dopravě 
 • infrastruktura pro cyklistickou dopravu 
 • realizace veřejných prostranství 
 • podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V 
 • rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny 
 • infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol 
 • infrastruktura pro sociální služby 
 • revitalizace kulturních památek 
 • revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí 
 • rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven 
 • veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu 

Vhodní příjemci podpory: 

Subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií CLLD na územní působnosti MAS 

OP Zaměstnanost+ 

Specifický cíl 2.1 – Posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti a aktivní účast a nabídnout jim lepší zaměstnatelnost 

Cílem je pomoci lidem v obtížné životní situaci spojené se ztrátou nebo nekvalitním bydlením či jinou krizovou sociální situací.  

 • podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením 
 • terénní a ambulantní sociální služby včetně komunitních služeb 
 • vzdělávání a poradenství na podporu neformální a sdílené péče 
 • prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách 
 • podpora sociálního bydlení, sociální práce v oblasti bydlení, podpora programů housing led a housing first pro znevýhodněné skupiny osob, předcházení ztráty bydlení, podpora osob opouštějících zařízení ústavní péče či náhradní rodičovské péče 
 • vzdělávání a poradenství – podpora rodičovských kompetencí, prevence zadlužení, základní finanční gramotnosti apod.  
 • programy – podpora prevence kriminality, podpora osob ohrožených závislostmi nebo závislých na návykových látkách, osob s duševním onemocněním, podpora obětí násilí imigranti a cizinci 
 • transformace systému péče o ohrožené děti  
 • vznik a rozvoj aktivit v oblasti sociálního podnikání  
 • podpora místních aktérů při řešení lokálních problémů a potřeb osob  

Vhodní příjemci podpory: 

Zatím známy cílové skupiny, bude upřesněno 

Specifický cíl 2.2 – Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám; modernizovat systémy sociální ochrany včetně podpory přístupu k sociální ochraně; zlepšit dostupnost, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé zdravotní péče 

Cílem je zvyšování kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních a zdravotních služeb.  

 • deinstitucionalizace pobytových služeb pro děti  
 • rozvoj služeb komunitního typu, ambulantních, terénních služeb 
 • podpora transformace psychiatrické péče a deinstitucionalizace zařízení pro osoby s duševním onemocněním  
 • prevence ztráty bydlení a jeho udržení  
 • nové modely sociálního začleňování, strategie rozvoje služeb, plánování  
 • vzdělávání sociálních a zdravotnických pracovníků  
 • budování kapacit nestátních neziskových organizací zejména formou vzdělávání  
 • reforma zdravotní primární péče 
 • podpora zdraví  

Vhodní příjemci podpory: 

Zatím známy cílové skupiny, bude upřesněno 

Specifický cíl 3.1 – Posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti a aktivní účast a nabídnout jim lepší zaměstnatelnost 

Cílem je podpora sociálních inovací, jejich ověřování a hodnocení. 

 • oblast sociálního experimentování – oblast nenaplňovaných sociálních potřeb, nová řešení, spolupráce s výzkumnými pracovišti  
 • oblast sociálního začleňování – zvyšování efektivity sociálních služeb, podpora preventivních služeb, propojování sektorů, podpora individualizovaných služeb  
 • oblast rovných příležitostí – pilotování nových opatření zvyšující rovnost příležitostí  

Vhodní příjemci podpory: 

Bude upřesněno  

Specifický cíl 4.1 – Řešit materiální deprivaci poskytnutím potravinové a/nebo základní materiální pomoci nejchudším osobám, včetně doprovodných opatření 

Cílem je poskytování základní materiální deprivaci poskytnutím potravinové a/nebo základní materiální pomoci nejchudším osobám včetně doprovodných opatření.  

 • stravování dětí ve školských zařízeních  
 • materiální a potravinová pomoc – potraviny, základní spotřební zboží, které je určeno pro spotřebu cílových skupin  

Vhodní příjemci podpory: 

Veřejnoprávní subjekty, nevládní neziskové organizace 

OP Spravedlivá transformace 

Podporovaná oblast l)  – Další aktivity v oblasti vzdělávání a sociálního začleňování, včetně, je-li to řádně odůvodněno, infrastruktury pro účely školicích středisek, zařízení péče o děti a starší osoby, indikované vPlánu územní spravedlivé transformace 

Vhodní příjemci podpory: 

Bude upřesněno 

Kontakty