Chci získat dotaci

Rozvoj zdravotnictví

IROP 

Specifický cíl 4.3 – Zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje infrastruktury, včetně primární péče 

Cílem je podpora budování relevantní zdravotnické infrastruktury a pořízení potřebného přístrojového vybavení a techniky pro zdravotnická zařízení, a podpora ochrany veřejného zdraví prostřednictvím rozvoje infekčních klinik, orgánů ochrany veřejného zdraví a zdravotních ústavů, zejména: 

 • primární péče 
 • integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb 
 • podpora ochrany veřejného zdraví 

Vhodní příjemci podpory: 

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované MZ ČR, nestátní neziskové organizace, církve, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče 

OP Zaměstnanost+ 

Specifický cíl 2.2 – Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, modernizovat systémy sociální ochrany včetně podpory přístupu k sociální ochraně; zlepšit dostupnost, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé zdravotní péče 

Cílem je zvyšování kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních a zdravotních služeb.  

 • deinstitucionalizace pobytových služeb pro děti  
 • rozvoj služeb komunitního typu, ambulantních, terénních služeb 
 • podpora transformace psychiatrické péče a deinstitucionalizace zařízení pro osoby s duševním onemocněním  
 • prevence ztráty bydlení a jeho udržení  
 • nové modely sociálního začleňování, strategie rozvoje služeb, plánování  
 • vzdělávání sociálních a zdravotnických pracovníků  
 • budování kapacit nestátních neziskových organizací zejména formou vzdělávání  
 • reforma zdravotní primární péče 
 • podpora zdraví  

Vhodní příjemci podpory: 

Zatím známy cílové skupiny, bude upřesněno 

Kontakty