Novinky

Revitalizace oblíbené „Štěrkovny“ směřuje do další fáze

Revitalizace oblíbené „Štěrkovny“ směřuje do další fáze

13.04.2023

Koncem června letošního roku má být dokončena první etapa projektu „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína“. Pro druhou etapu nyní město Hlučín připravuje podklady.

V rámci projektu se již podařilo realizovat veškeré vodohospodářské stavby, navýšit hráze na řece Opavě nad stoletou vodu, upravit břehy a vybudovat nové funkční objekty na Hlučínském jezeře nebo vystavět dvě lávky pro cyklisty a pěší přes potok Juliánka a přes řeku Opavu.

Na konci projektu má dojít k

 • zajištění protipovodňové ochrany území,
 • sanaci, rekultivaci a revitalizaci území,
 • obnově dopravní a technické infrastruktury zničené v důsledku těžby šterkopísku,
 • navrácení území do stavu blízkého přírodě.

Těžbou štěrkopísku došlo v minulosti v okolí Hlučínského jezera k devastaci přírody a krajiny. Byl přeložen a narovnán původně přírodně meandrující tok řeky Opavy. Ovlivnění režimu spodních vod mělo negativní dopad na okolní zdroje vody. Byly zlikvidovány vzrostlé stromy, louky a tůně, které sloužily jako úkryt pro zvěř a ptactvo.

Nositelem projektu je Město Hlučín, podílí se na něm také obce Kozmice, Dobroslavice, Jilešovice a Děhylov, Povodí Odry, s. p., Správa silnic Moravskoslezského kraje a Moravskoslezský kraj. Do projektu se svými názory mohli zapojit také obyvatelé Hlučína, a to jak prostřednictvím dotazníku, tak veřejné konference, která se uskutečnila koncem loňského roku. Hlučíňané se vyjádřili pro to, aby v části jezera zůstaly služby a část byla čistě přírodního charakteru bez údržby.

Cíle 1. etapy

 • zajištění protipovodňové ochrany
 • vyčlenění lokality z aktivní zóny záplavového území, a tím umožnění dalšího rozvoje této lokality
 • rekonstrukce funkčních objektů Hlučínského jezera a jejich dimenzování na bezpečné převedení průtoku
 • revitalizace bývalého dobývacího prostoru štěrkopísku
 • odstranění starých ekologických škod
 • obnova přirozeného vodního režimu

Cíle 2. etapy

 • obnova zničených a poškozených komunikací
 • obnova narušené a zničené infrastruktury
 • vybudování chybějící dopravní a technické infrastruktury
 • obnova krajiny a zeleně
 • využití řešeného území pro rekreační účely

Nositel projektu: Město Hlučín
Investor: Ministerstvo financí ČR
Garant projektu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Dosud vynaložené náklady investorem: 557 038 797 mil. korun bez DPH

Přípravná fáze: od roku 2008
Realizační fáze I. etapy: 2020 – 2023

Podrobný průběh prací můžete sledovat na tomto odkazu.

Kontakty