Chci získat dotaci

Regenerace brownfields a zelená infrastruktura

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifický cíl 2.1 – Posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP

Cílem je zvýšit konkurenceschopnost MSP v ČR, zlepšit podnikatelské prostředí či technologické a strojní vybavení MSP a povzbudit k zakládání nových podniků zejména v oborech s vysokou přidanou hodnotou.

  • Podpora podniků při modernizaci podnikatelské infrastruktury, revitalizaci brownfieldů, přeměně a dalším rozvoji technicky významně nevyhovujících objektů

Vhodní příjemci podpory:

Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky

OP Spravedlivá transformace

Podporovaná oblast f) – Investice do obnovy a dekontaminace lokalit typu brownfield (brownfield site), rekultivace půdy, a kde je to nezbytné také do zelené infrastruktury, a projektů pro nové využití s přihlédnutím k principu „znečišťovatel platí“

Vhodní příjemci podpory:

Bude upřesněno

OP Životní prostředí

Specifický cíl 1.6 – Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

Vhodní příjemci podpory:

Majitelé nebo uživatelé kontaminovaných lokalit bez ohledu na jejich právní formu

Kontakty