Chci získat dotaci

Obnovitelné zdroje energie, smart grids ​

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 

Specifický cíl 3.2 – Podpora energie z obnovitelných zdrojů 

Cílem je efektivní a šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie, zvyšování jejich podílu, snižování spotřeby primárních energetických zdrojů či podpora podniků ve využívání OZE.  

 • podpora solárních termických systémů, solárních elektráren 
 • podpora malých vodních elektráren, podpora větrných elektráren 
 • podpora tepelných čerpadel 
 • podpora efektivního využití bioplynu při výrobě tepla a elektrické energie za podmínky kombinované výroby elektřiny a tepla 
 • podpora transformace stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a výstavba nových výroben biometanu, a to včetně jejich připojení na plynárenské sítě anebo místní infrastrukturu 
 • podpora efektivního využití biomasy při výrobě tepla a elektrické energie za podmínky kombinované výroby elektřiny a tepla, případně monovýroby tepla z biomasy formou výstavby nových výroben a výstavbou a modernizací tepelných rozvodných zařízení 
 • podpora výstavby zařízení na výrobu pokročilých biopaliv pro jejich využití v dopravě. 
 • podpora akumulace energie a transformace energie mezi energonositeli 

Vhodní příjemci podpory: 

Podnikatelské subjekty – malé, střední a velké podniky včetně podniků až ze 100 % vlastněných veřejným sektorem 

Specifický cíl 3.3 – Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni 

Modernizace a výstavba energetických soustav s implementací inteligentních prvků zaměřených na rozvoj inteligentních energetických systémů a sítí (plyn a elektřina). 

 • instalace inteligentních prvků v energetických sítích za účelem rozvoje/vzniku smart grids, využití zařízení pro ukládání energie v elektrizační soustavě (akumulaci), výstavba, posílení, rekonstrukce a modernizace přenosových/přepravních a distribučních soustav a související infrastruktury, snížení technických ztrát a zvýšení účinnosti energetických soustav, zavádění systémů řízení spotřeby energie 
 • výstavba konverzních zařízení Power-to-Gas ke konverzi elektřiny z OZE na nové druhy plynů, výstavba metanizačních jednotek, výstavba zařízení/stanic na zachytávání CO2 (technologie CCS/CCU), výstavba konverzních zařízení/výroben nových druhů nízkoemisních/nízkouhlíkových plynů  
 • připojení výroben a konverzních zařízení k plynárenské soustavě, osazení plynových expanzních turbín v RS spojených s výrobou elektrické energie, výstavba zkapalňovacích stanic 
 • modernizace a úprava plynárenské soustavy, výstavba plynovodů a modernizace zásobníků plynu včetně instalace nových podzemních sond, moderních kompresorů a bezpečnostních prvků, vytvoření dodatečné potřebné kapacity na plynárenské soustavě, která reaguje na nahrazování uhlí zemním plynem u velkých elektrických, tepelných a průmyslových zdrojů 
 • instalace inteligentních prvků v plynárenských sítích a software za účelem rozvoje/vzniku smart grids a pro efektivní řízení integrace nových druhů plynu 

Vhodní příjemci podpory: 

Licencované subjekty podnikající v energetických odvětvích (provozovatelé přenosové, přepravní, distribuční soustavy, držitelé licencí na uskladňování plynu, na výrobu elektřiny a výrobu plynu), nelicencované podnikatelské subjekty nepodnikající v energetických odvětvích 

Modernizační fond  

Program č. 1 – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT) 

Podpora projektů pro využití OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie. 

 • podpora výroby energie z OZE a nízkouhlíkových zdrojů prostřednictvím modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zdroje, včetně případných systémů akumulace, se změnou palivové základny na OZE, energetické využití odpadu (kromě slámy a dalších zbytků z rostlinné výroby a za předpokladu dodržení principu hierarchie nakládání s odpady), zemní plyn, odpadní teplo (včetně využití vodíkových aplikací) 
 • podpora distribuce energie z OZE a nízkouhlíkových zdrojů prostřednictvím modernizace a budování nových tepelných rozvodů v rámci SZT (včetně případných systémů akumulace) za podmínky eliminace všech emisně intenzivních zdrojů do roku 2030 v těchto SZT 

Vhodní příjemci podpory: 

Fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie 

Program č. 2 – Podpora projektů nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie (RES+) 

Podpora projektů nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.  

 • výstavba fotovoltaických elektráren (FVE), mimo plochy zemědělského půdního fondu a lesních pozemků (omezení se netýká projektů tzv. agrofotovoltaiky, kombinující výrobu fotovoltaické elektřiny s pěstováním zemědělských plodin) 
 • FVE na obtížně využitelných územích zasažených průmyslovou, těžební či obdobnou činností, včetně vodních ploch, FVE integrované do budov, popř. vystavěných na stávajících zpevněných, plochách v bezprostřední blízkosti budovy či v areálu budov, FVE realizovaných na dlouhodobě pronajatých pláštích nebytových budov, popř. vystavěných na stávajících zpevněných plochách v bezprostřední blízkosti budovy či jejího areálu 
 • výstavba a modernizace větrných a malých vodních elektráren s instalovaným výkonem maximálně do 10 MW včetně 
 • podpora systémů akumulace elektrické energie (pouze jako součást projektu nového zdroje) 

Vhodní příjemci podpory: 

Držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) 

Kontakty