Chci získat dotaci

Oběhové hospodářství

OP Životní prostředí

Specifický cíl 1.5:  Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Jsou podporované aktivity vedoucí k přechodu na principy oběhového hospodářství a zlepšení uplatňování hierarchie nakládání s odpady, zejména:

  • prevence vzniku odpadů (kompostéry, RE-USE centra pro opětovné použití výrobků, budování potravinových bank aj.)
  • materiálové a energetické využití odpadů (výstavba a modernizace sběrných dvorů, budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z ČOV, výstavba a modernizace zařízení pro materiálové a energetické využití odpadů aj.)

Vhodní příjemci podpory:

Obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní korporace vlastněné veřejnými subjekty, subjekty podnikající v oblasti nakládání s odpady nebo potravinami

Kontakty