Chci získat dotaci

Oběhové hospodářství

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifický cíl 4.1 – Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám

V rámci zlepšování vodního hospodářství se budou řešit potřeby ochrany před dopady sucha, zadržování/zachycování vody, opatření k řešení kontaminace, odtoku a kvality vody a její recyklace v podnicích.

 • Proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu
 • Přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský a recyklační a další)
 • Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech
 • Optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků
 • Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody
 • Využívání potenciálu odpadní páry
 • Optimalizace technologie chlazení
 • Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody
 • Zlepšení infrastruktury, zejména vybudování nebo modernizace systémů pro monitorování netěsností rozvodů vod
 • Zvýšení spolehlivosti zásobování uživatelů vody posílením kapacity záložních zdrojů povrchové vody a zlepšením jakosti vody dodávané záložními zdroji,
 • Instalace systémů suchého čištění dopravních prostředků
 • Zřízení vodních ploch sloužící pro zadržení vody v areálech podniků
 • Nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování plánu recyklace vody ve výrobních odvětvích
 • Revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov k adaptaci na změnu klimatu, např. výsadbou funkční vegetace a zřizováním tzv. vegetačních střech

Vhodní příjemci podpory:

Podnikatelské subjekty, zejména průmyslové podniky s vysokou spotřebou vody či výrobci energie s potřebou zajistit trvale udržitelné hospodaření s vodou a optimalizaci spotřeby vody v průmyslu a energetice

Specifický cíl 4.2 – Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Podpora pořízení inovativních technologií na získávání druhotných surovin z průmyslových odpadů, výrobků a materiálů s ukončenou životností pro snížení materiálové náročnosti výroby, spotřeby primárních zdrojů a nákladů výroby.

 • Pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností a na výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin
 • Podpora inovativních technologií k získávání a zpracování druhotných surovin (např. vedlejší produkty, neodpady, neshodné výrobky a další)
 • Investice do inovativních technologií umožňujících nové nebo vyšší využití druhotných surovin jako náhrady primárních zdrojů
 • Investice do inovativních technologií ke snížení materiálové náročnosti výroby a náhrady primárních vstupních surovin druhotnými
 • Optimalizace materiálového ekodesignu výrobků za účelem usnadnění recyklace a opětovného použití
 • Projekty a realizace průmyslové symbiózy
 • Zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití
 • Důraz na zpětné uzavírání materiálových cyklů, zejména podporou materiálové recyklace
 • Zavádění materiálového ekodesignu výrobků (podpora inovativních výrobních technologií uplatňujících remanufacturing)

Vhodní příjemci podpory:

Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky

OP Životní prostředí

Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Jsou podporované aktivity vedoucí k přechodu na principy oběhového hospodářství a zlepšení uplatňování hierarchie nakládání s odpady, zejména:

 • Prevence vzniku odpadů (kompostéry, RE-USE centra pro opětovné použití výrobků, budování potravinových bank aj.)
 • Materiálové a energetické využití odpadů (výstavba a modernizace sběrných dvorů, budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z ČOV, výstavba a modernizace zařízení pro materiálové a energetické využití odpadů aj.)

Vhodní příjemci podpory:

Subjekty podnikající v oblasti nakládání s odpady nebo potravinami

OP Spravedlivá transformace

Podporovaná oblast g) – Investice do posílení oběhového hospodářství včetně předcházení vzniku, snižování, účinného využívání zdrojů, opětovného používání, oprav a recyklace odpadu

Vhodní příjemci podpory:

Bude upřesněno

Kontakty