Chci získat dotaci

Inovace, výzkum a vývoj​

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifický cíl 1.1 – Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií 

Je podporována realizace podnikového VaV, budování a rozvoj infrastruktury a zavádění výsledků výzkumu a vývoje do podnikové praxe.  

  • realizace podnikového VaI, zejména ve spolupráci s VO – podle priorit RIS3 
  • zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe; zavádění organizačních a procesních inovací; ochrana a využívání duševního vlastnictví 
  • zavádění a rozšiřování digitálních a dalších pokročilých inovačních technologií v podnicích 
  • inovační vouchery (spolupráce MSP a výzkumných organizací s cílem zavádět nové inovační řešení a využití pokročilých technologií 
  • budování a rozvoj infrastruktury pro VaI, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru 
  • sdílené kapacity pro VaI – klastry, technologické platformy, inovační centra, huby/co-workingová centra atd. 
  • rozvoj transferu znalostí, komercializace, podpora při ověřování výsledků VaI a jejich uvádění na trh (zvýšení horizontální mobility (podniky – VO – školy) 

Vhodní příjemci podpory: 

Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky, výzkumné organizace, velké podniky (zahrnující spolupráci s MSP) 

Kontakty