Chci získat dotaci

Energetické úspory

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifický cíl 3.1 – Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti

Snižování energetické náročnosti hospodářství ČR prostřednictvím zavádění energeticky účinnějších technologií nebo renovací budov určených na provoz podniků.

 • Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů (zateplení, renovace otvorových výplní, stínící prvky, vzduchotechnika, „smart prvky“ v budovách, zelené střechy a fasády, využití dešťové vody apod.)
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie a KVET a tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů
 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti
 • Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti
 • Modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • Modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů
 • Využití odpadní energie
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • Zavádění „smart prvků“ (prvky řízení efektivního nakládání s energií např. měření a regulace), zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu
 • Podpora výstavby budov v pasivním standardu využívající OZE v kombinaci s akumulací energie
 • Podpora aktivit firem energetických služeb (Energy Services Companies, ESCO) pro projekty realizované skrze Energy Performance Contracting (EPC) a pro projekty využívající metodu Performance Design and Build (PD&B) garantující provozní parametry včetně dosažené úspory energie po dobu udržitelnosti projektu
 • Zvýhodněná podpora při možnosti využití investiční dotace pro projekty realizované skrze Energy Performance Contracting (EPC) a pro projekty využívající metodu Performance Design and Build (PD&B) garantující provozní parametry včetně dosažené úspory energie po dobu udržitelnosti projektu

Vhodní příjemci podpory:

Podnikatelské subjekty – malé a střední a velké podniky včetně podniků až ze 100 % vlastněných veřejným sektorem

Modernizační fond

Program č. 3 – Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS (ENERG ETS)

Podpora zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti a/nebo snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě, pro zařízení zařazená v EU ETS.

 • Zavádění inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií, zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu, optimalizace konečné spotřeby energie
 • Snížení ztrát a zvýšení účinnosti stávajících zdrojů tepla, elektřiny nebo KVET, přičemž nezpůsobilé jsou projekty prodlužující životnost nebo zlepšující ekonomiku zdrojů spalujících uhlí nebo podobně emisně intenzivní palivo
 • Opatření v technologických procesech výroby – úpravy, modernizace či změna konfigurace systémů výrobní nebo zpracovatelské technologie, optimalizace technologických procesů
 • Využití odpadního tepla z výroby, modernizace (rekonstrukce nebo náhrada) zařízení na výrobu energie (s vyloučením zdrojů na emisně intenzivní palivo) pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti)
 • Akumulace všech forem energie v rámci instalací OZE nebo komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti
 • Vodíkové aplikace

Vhodní příjemci podpory:

Vlastníci či provozovatelé zařízení v EU ETS

Program č. 4 – Zlepšení energetické účinnosti v podnikání (ENERG)

Podpora zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti, příp. snížení produkce skleníkových plynů v podnikání, mimo zařízení v EU ETS.

 • Využívání obnovitelných zdrojů energie a KVET pro pokrytí vlastní potřeby energie a pokrytí spotřeby energie v místě její výroby
 • Modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu za účelem zvýšení účinnosti
 • Zavádění inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií, zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu
 • Akumulace všech forem energie v rámci instalací OZE nebo komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti
 • Modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů
 • Využití odpadní energie
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů (zateplení, renovace otvorových výplní, stínící prvky, vzduchotechnika, „smart prvky“ v budovách, zelené střechy a fasády, využití dešťové vody apod.)
 • Vodíkové aplikace

Vhodní příjemci podpory:

Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky, fyzické osoby podnikající

Termín vyhlášení výzvy:
Vyhlášení výzev se očekává v roce 2025

OP Životní prostředí

Specifický cíl 1.6 – Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

 • Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů

Vhodní příjemci podpory:

Provozovatelé stacionárních zdrojů znečištění

Kontakty