Chci získat dotaci

Energetické úspory, OZE

OP Životní prostředí 

Specifický cíl 1.1:  Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti 

Jsou podporovány aktivity zaměřené na snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury, zejména: 

 • snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie 
 • výstavba nových veřejných budov s parametry pro pasivní či plusové budovy 
 • zlepšení kvality vnitřního prostředí budov 
 • zvýšení adaptability budov/infrastruktury na změnu klimatu 

Vhodní příjemci podpory: 

Obce, kraje a jejich organizace jako jsou např. školy, kulturní a sportovní zařízení, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu apod, spolky, církve, fundace, ústavy apod.  

Specifický cíl 1.2:  Podpora energie z obnovitelných zdrojů 

Jsou podporovány aktivity spojené se zvyšováním využití obnovitelných zdrojů energie, zejména: 

 • výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy a pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru 
 • výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic 

Vhodní příjemci podpory: 

Obce, kraje a jejich organizace jako jsou např. školy, kulturní a sportovní zařízení dále pak o vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu apod, spolky, církve, fundace, ústavy apod.  

Modernizační fond  

Program č. 2 – Podpora projektů nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie (RES+) 

Podpora projektů nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.  

 • výstavba fotovoltaických elektráren (FVE), mimo plochy zemědělského půdního fondu a lesních pozemků (omezení se netýká projektů tzv. Agrofotovoltaiky, kombinující výrobu fotovoltaické elektřiny s pěstováním zemědělských plodin) 
 • FVE na obtížně využitelných územích zasažených průmyslovou, těžební či obdobnou činností, včetně vodních ploch, FVE integrované do budov, popř. Vystavěných na stávajících zpevněných, plochách v bezprostřední blízkosti budovy či v areálu budov, FVE realizovaných na dlouhodobě pronajatých pláštích nebytových budov, popř. Vystavěných na stávajících zpevněných plochách v bezprostřední blízkosti budovy či jejího areálu 
 • výstavba a modernizace větrných a malých vodních elektráren s instalovaným výkonem maximálně do 10 MW včetně 
 • podpora systémů akumulace elektrické energie (pouze jako součást projektu nového zdroje) 

Vhodní příjemci podpory: 

Držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) 

Program č. 7 – Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře (ENERGov) 

Podpora komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře 

 • snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury 
 • snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie 
 • výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy 
 • výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy 
 • výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru 

Vhodní příjemci podpory: 

Školy, kulturní a sportovní zařízení, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, spolky, církve, fundace, ústavy.  

Termín vyhlášení výzvy: 
Vyhlášení výzev se očekává v roce 2025 

Program č. 8 – Komunitní energetika (KOMUNERG) 

Podpora otevřených energetických společenství založených za účelem uspokojení svých energetických potřeb (hlavním účelem není tvorba zisku) 

 • podpora budování komunitních energetických společenství 
 • optimalizace konečné spotřeby energie 
 • výstavba komunitních elektráren, využívajících nepalivové OZE, s vlastní či pronajatou distribuční sítí vč. možnosti akumulace energie, inteligentních síťových a měřicích prvků, a optimalizace spotřeby energie 
 • výstavba komunitních výtopen a tepláren (možná též kombinovaná výroba elektřiny a tepla), využívajících OZE či DZE, vč. vybudování či rekonstrukce sítí SZTE, a optimalizace spotřeby energie 
 • výstavba komunitních bioplynových stanic zpracovávajících ve společenství vytříděné bioodpady, vyprodukované průmyslové bioodpady, kaly z ČOV, či vedlejší zemědělskou produkci 
 • systémy využívající skládkové plyny 
 • systémy akumulace elektrické a tepelné energie 
 • zpracování a distribuce biomasy pro efektivní využití v SZTE nebo v domovních kotlích, spojená i s rekonstrukcí (výměnou) zdrojů 
 • instalace systému aktivního hospodaření s energií (např. měření a regulace) 
 • výstavba komunitních dobíjecích či plnicích stanic na energii/palivo vyprodukované v rámci společenství pro nízkoemisní vozidla aktivních spotřebitelů 
 • systémy využívající zelená a modrá opatření z pohledu stavebně technických úprav budov za účelem snížení jejich energetické náročnosti a přizpůsobení se změně klimatu 

Vhodní příjemci podpory: 

Energetická společenství (subjekty složené z fyzických anebo právnických osob a obcí, které jsou účinně kontrolovány svými členy, jež se nacházejí v blízkosti realizace projektů – za podmínky, že žádný subjekt nesmí mít majoritní podíl hlasovacích práv). Např: družstva, zapsané spolky apod.  

Kontakty