Chci získat dotaci

Energetické úspory

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 

Specifický cí3.1 – Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti 

Snižování energetické náročnosti hospodářství ČR prostřednictvím zavádění energeticky účinnějších technologií nebo renovací budov určených na provoz podniků.  

 • snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů (zateplení, renovace otvorových výplní, stínící prvky, vzduchotechnika, „smart prvky“ v budovách, zelené střechy a fasády, využití dešťové vody apod.) 
 • využívání obnovitelných zdrojů energie a KVET a tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů 
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti 
 • akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti  
 • modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti 
 • modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů 
 • využití odpadní energie 
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů 
 • zavádění „smart prvků“ (prvky řízení efektivního nakládání s energií např. měření a regulace), zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu 
 • podpora výstavby budov v pasivním standardu využívající OZE v kombinaci s akumulací energie 
 • podpora aktivit firem energetických služeb (Energy Services Companies, ESCO) pro projekty realizované skrze Energy Performance Contracting (EPC) a pro projekty využívající metodu Performance Design and Build (PD&B) garantující provozní parametry včetně dosažené úspory energie po dobu udržitelnosti projektu 
 • zvýhodněná podpora při možnosti využití investiční dotace pro projekty realizované skrze Energy Performance Contracting (EPC) a pro projekty využívající metodu Performance Design and Build (PD&B) garantující provozní parametry včetně dosažené úspory energie po dobu udržitelnosti projektu 

Vhodní příjemci podpory: 

Podnikatelské subjekty – malé a střední a velké podniky včetně podniků až ze 100 % vlastněných veřejným sektorem 

Modernizační fond  

Program č. 3 – Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS (ENERG ETS) 

Podpora zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti a/nebo snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě, pro zařízení zařazená v EU ETS.  

 • zavádění inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií, zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu, optimalizace konečné spotřeby energie 
 • snížení ztrát a zvýšení účinnosti stávajících zdrojů tepla, elektřiny nebo KVET, přičemž nezpůsobilé jsou projekty prodlužující životnost nebo zlepšující ekonomiku zdrojů spalujících uhlí nebo podobně emisně intenzivní palivo 
 • opatření v technologických procesech výroby – úpravy, modernizace či změna konfigurace systémů výrobní nebo zpracovatelské technologie, optimalizace technologických procesů 
 • využití odpadního tepla z výroby, modernizace (rekonstrukce nebo náhrada) zařízení na výrobu energie (s vyloučením zdrojů na emisně intenzivní palivo) pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti) 
 • akumulace všech forem energie v rámci instalací OZE nebo komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti 
 • vodíkové aplikace 

Vhodní příjemci podpory: 

Vlastníci či provozovatelé zařízení v EU ETS 

Program č. 4 – Zlepšení energetické účinnosti vpodnikání (ENERG) 

Podpora zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti, příp. snížení produkce skleníkových plynů v podnikání, mimo zařízení v EU ETS.  

 • využívání obnovitelných zdrojů energie a KVET pro pokrytí vlastní potřeby energie a pokrytí spotřeby energie v místě její výroby  
 • modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti 
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu za účelem zvýšení účinnosti 
 • zavádění inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií, zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu 
 • akumulace všech forem energie v rámci instalací OZE nebo komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti 
 • modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů 
 • využití odpadní energie 
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů 
 • snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů (zateplení, renovace otvorových výplní, stínící prvky, vzduchotechnika, „smart prvky“ v budovách, zelené střechy a fasády, využití dešťové vody apod.) 
 • vodíkové aplikace 

Vhodní příjemci podpory: 

Podnikatelské subjekty – malé a střední podnikyfyzické osoby podnikající 

Termín vyhlášení výzvy: 
Vyhlášení výzev se očekává v roce 2025 

OP Životní prostředí 

Specifický cíl 1.6 – Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění  

 • náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů 

Vhodní příjemci podpory: 

Provozovatelé stacionárních zdrojů znečištění 

Kontakty