Chci získat dotaci

Cestovní ruch a kultura

IROP

Specifický cíl 4.4:  Posílení role kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a v sociálních inovacích

Cílem je podpořit prostřednictvím kulturního dědictví integrovaný sociální, hospodářský a environmentální rozvoj České republiky, což povede k rozvoji cestovního ruchu a rozvoji kulturních a kreativních odvětví, zejména se zaměřením na:

 • revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví
 • revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzei a knihoven
 • veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Vhodní příjemci podpory:

kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření, církve, zřizovatelé knihoven, nestátní neziskové organizace z oblasti cestovního ruchu

IROP

Specifický cíl 5.1:  Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti mimo městská území

Cílem je využití potenciálu komunitně vedeného místního rozvoje za účelem řešení problémů v oblasti územní soudržnosti a zajištění místně orientovaného přístupu a podpora venkovských území do vybraných oblastí činností, zejména se zaměřením na:

 • bezpečnost v dopravě
 • infrastruktura pro cyklistickou dopravu
 • realizace veřejných prostranství
 • podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
 • rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
 • infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol
 • infrastruktura pro sociální služby
 • revitalizace kulturních památek
 • revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
 • rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
 • veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Vhodní příjemci podpory:

subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií CLLD na územní působnosti MAS

Kontakty