Seminář: Aktuální příležitosti pro podnikatele 2021+

Dovolujeme si vás pozvat na seminář Aktuální příležitosti pro podnikatele v období 2021+. Seminář pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Uskuteční se dne 1. prosince 2022 v čase 14:00 – 17:00 hod, v sále zastupitelstva, krajský úřad, 28. října 117, Ostrava.

Cílem semináře je seznámit účastníky s možností finanční podpory investičních projektů, a to jak z národních, tak i evropských zdrojů. Nejprve se dozvíte o možnostech podpory z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Konzultovat můžete přijít rovněž realizaci projektů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který v příštím roce pokročí do své finální fáze. Následně bude představen systém investičních pobídek v České republice s důrazem na plánované změny. Ze strany Moravskoslezského kraje jsou pro Vás připraveny aktuální informace o podpoře pro podnikatele v rámci OP Spravedlivá transformace.

Účast na semináři je bezplatná. Zaregistrujte se prosím vyplněním tohoto formuláře, a to do pondělí 28. listopadu.

program_seminare_MPO_MSK_2022_12_01

4 živé laboratoře projektu REFRESH se zaměří na energetickou soběstačnost kraje, moderní materiály, průmysl 4.0 i společenské dopady transformace

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava společně s Moravskoslezským inovačním centrem stojí za strategickou vizí SMARAGD (SMARt And Green District), která má podpořit úspěšnou hospodářskou, energetickou a ekologickou transformaci Moravskoslezského kraje. Vize staví na rozvoji takzvaných živých laboratoří, které podporují spolupráci napříč aplikační a akademickou sférou, propojí tedy špičkové vědce, studenty, firmy i veřejnou správu.

Klíčovým nástrojem pro naplnění vize SMARAGD je projekt REFRESH zaměřený na posílení výzkumné excelence v Moravskoslezském kraji. Kromě VŠB-TUO a MSIC se na něm podílí také Ostravská univerzita, výzkumná instituce Fraunhofer-Gesellschaft, malé a střední firmy i průmysloví giganti.

REFRESH umožní vznik čtyř vzájemně provázaných živých laboratoří (Living Labs). Jde o ve světě prověřený koncept postavený na multilaterální spolupráci mezi zástupci výzkumu a vzdělávání a inovativními firmami. Sdílením znalostí i informací se vytváří unikátní podhoubí pro zrod inovací a jejich uplatnění v praxi.

 • Energy Lab bude usilovat o zajištění energetické soběstačnosti a surovinové nezávislosti v Moravskoslezském kraji.
 • Materials & Environment Lab bude vyvíjet nové generace materiálů pro 21. století prostřednictvím unikátních metod atomárního inženýrství.
 • Industry 4.0 & Automotive Lab se bude zabývat průmyslem 4.0, trendem digitalizace výrobních a montážních procesů, logistických a dopravních procesů, díky nimž lze v konečném důsledku efektivně optimalizovat čas, lidské zdroje, spotřebu a využití elektrické energie, zátěž životního prostředí i finanční náklady.
 • Social Lab se zaměří na významné společenské změny způsobené transformací, mimo jiné na (energetickou) chudobu, nezaměstnanost, kriminalitu nebo sociální mobilitu.

Více informací o vizi SMARAGD a projektu REFRESH shrnuje newsletter na smaragdova.cz.

3 otázky pro prorektora VŠB-TUO pro strategii a spolupráci Igora Ivana

Jak se zrodila myšlenka vize SMARAGD a čtyř živých laboratoří?

Na počátku byl projekt REFRESH, uvědomili jsme si však, že jeden projekt nemůže transformovat celý kraj. Spojili jsme se proto s MSIC a připravili celkovou vizi transformace regionu. Základní kámen projektu REFRESH souvisel s moderní energetikou. Okamžitě jsme si však uvědomili, že ta se nemůže vyvíjet bez nových materiálů. Proto jsme tuto roli postupně posilovali, až vznikla další živá laboratoř se zaměřením na materiálový výzkum. Jelikož ale nejde jen o generování a ukládání energie, ale také o její racionální využívání, je součástí rovněž živá laboratoř zaměřená na Průmysl 4.0 a automotive. Od počátku nám bylo jasné, že tyto velké změny budou mít významný dopad na společnost a budeme se setkávat s fenomény jako (energetická) chudoba, nezaměstnanost či sociální mobilita. Toto všechno vykrystalizovalo v projekt REFRESH.

Jaké poslání mají jednotliví partneři?

Univerzita cílí na rozšíření svého potenciálu zapojením nejlepších světových vědců, vybudováním unikátní infrastruktury a důrazem na mezinárodní spolupráci. Díky tomu bude generovat špičkové výsledky publikovatelné v nejlepších vědeckých časopisech. Se stejnou snahou však chceme také usilovat o transfer slibných výsledků aplikovaného výzkumu do praxe. Zároveň budeme vychovávat vzdělané mladé absolventy, kteří budou uplatnitelní v technologických firmách, nebo si technologické firmy budou přímo zakládat.

Rolí MSIC je rozšíření portfolia klientů univerzity z řad technologických firem, přicházet s novými službami a programy na podporu růstu a inovací ve firmách a hledat a realizovat nové cesty pro komercializaci duševního vlastnictví vytvořeného v rámci veřejného výzkumu. Tento vzorec územní souvislosti mezi technickou univerzitou a technologickými firmami lze vysledovat po celém světě.

Jaký přínos bude mít projekt pro Moravskoslezský kraj?

Naplňování vize SMARAGD zásadně posílí inovační ekosystému Moravskoslezského kraje, jež bude patřit mezi tři nejrychleji rostoucí regiony ČR v intenzitě podnikání a znalostní ekonomiky a rostoucích mzdách díky investicím d vědy a výzkumu. Z dlouhodobého hlediska jsou přínosem excelentní výsledky výzkumu, které přitahují špičkové aplikační partnery a současně jsou předávány neustále novým absolventům navazujících studijních programů. Z krátkodobější perspektivy jsou benefitem konkrétní aplikace spolupracujících technologických firem, rychle rostoucí startupy a komunity aplikačních partnerů hledajících nové způsoby řešení potřeb svých zákazníků.

Nositel projektu: VŠB – Technická univerzita Ostrava
Celkové náklady: 3,1 mld. Kč
Přípravná fáze: 2022

Realizační fáze: 2023-2027

Výzva pro mladé ve věku 15-24 let, zapojte se do boje s klimatickou změnou!

Projekt EUTeens4Green vyhlásil výzvu pro mladé lidi ve věku 15-24 let žijící ve strukturálně postižených regionech, v České republice tedy v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji.

Díky výzvy můžete získat až 10 000 eur na projekt, který přispívá ke snižování dopadů klimatického oteplování nebo pomáhá zranitelným lidem v regionu vyrovnat se s dopady odklonu od uhlí a směřováním ke klimaticky neutrální ekonomice.

Do výzvy se můžete přihlásit na tomto odkaze. Návrh projektu je nutné odevzdat v anglickém jazyce, a to do čtvrtku 3. listopadu.

Více informací o projektech se dozvíte na webinářích, které jsou pořádány ve středy a soboty od 18:00, tedy 19., 22., 26. a 29. října. Přihlaste se zde.

Bezplatné poradenství v oblasti energetiky a čisté mobility nabídne Centrum veřejných energetiků

Bezplatné odborné poradenství v oblasti energetiky, energetických služeb, energetického managementu a rozvoje čisté mobility pro města a obce v Moravskoslezském kraji bude nově nabízet Centrum veřejných energetiků (CVE), které je jedním z 13 plánovaných transformačních projektů regionu.

Odborné poradenství se zaměří zejména na tato témata:

 • úspory energie,
 • využití obnovitelných zdrojů energie,
 • možné formování strategie v energetice,
 • energetický management,
 • poradenství v oblasti nákupu energií,
 • procesy a řízení v energetice,
 • inovace v energetice a mobilitě,
 • energetické komunity ad.

Kde bude CVE nabízet své služby?

Centrum bude začleněno do organizační struktury Moravskoslezského energetického centra, které je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Další pracoviště mají být rozmístěna po celém regionu, aby byla městům a obcím napříč krajem co nejblíže. V případě schválení projektu je jeho zahájení plánováno na rok 2023.

Jak se liší služby CVE oproti komerčním, poradenským službám?

Činnost Centra bude oproti nabízeným službám tematicky komplexnější. Zabýváme se pestrou škálou témat v oblasti energetiky, udržitelné mobility a klimatu. Hlavní výhodou CVE je proaktivní, koncepční přístup. Budeme iniciovat investice v území a zároveň spolupracovat a komunikovat s důležitými aktéry v regionu.

Základem motivace pracovníků Centra nebude vykazování hodin konzultací nebo jednoduchých žádostí, ale efektivní kombinace komunikace a osvěty, koncepční práce, poradenství, pomoci při navrhování a přípravě projektů a propojování vhodných subjektů tak, aby v MSK vznikaly maximálně efektivní investice.

Je také nutné zdůraznit, že energetické poradenství Centra veřejných energetiků bude zdarma. Jeho cílem není vlastní zisk, ale nasměrování obcí ke zvyšování energetické účinnosti, bezemisní mobilitě a klimatické neutralitě v souladu s transformací Moravskoslezského kraje.

Jaký přínos má projekt pro obyvatele Moravskoslezského kraje?

S ohledem na současnou situaci na energetickém trhu lze předpokládat, že poptávka po činnosti veřejných energetiků bude velmi vysoká. Systematická pomoc odborníků v území, budování znalostní základny a širokého partnerství napříč krajem pomůže nastartovat změnu směrem k čistější, inovativnější a odolnější energetice a čisté mobilitě.

Nositel projektu: Moravskoslezské energetické centrum
Celkové náklady: 200 mil. Kč

Přípravná fáze: 2022
Realizační fáze: 2023-2028

Vše o krajských silnicích v novém Geoportálu

Moravskoslezský kraj spustil Geoportál dopravní infrastruktury, informační systém umožňující sběr, zpracování, sdílení, publikování a distribuci informací o síti pozemních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, tedy silnic II. a III. třídy.

Systém poskytuje aktuální informace o stavu pozemních komunikací, umožňuje jednotnou správu pozemních komunikací ve správě Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o. a dále zpřístupní relevantní informace pro management kraje, odbornou i laickou veřejnost.

Geoportál dopravní infrastruktury obsahuje Silniční mapu Moravskoslezského kraje a Digitální mapu pozemních komunikací, které jsou určeny veřejnosti. Neveřejná část Geoportálu dopravní infrastruktury je určena pro pracovníky Správy silnic Moravskoslezského kraje.

Soutěž StartUp Voucher podpoří začínající i inovující podnikatele

Pro startupy nebo firmy s inovativním nápadem organizuje Moravskoslezské inovační centrum soutěž STARTUP VOUCHER.

Přihlášení mohou získat nejen až 500 000 Kč na rozjezd svého projektu, ale také kontakty na experty či investory a další ceny. MSIC navíc soutěžícím otevře dveře na 3 evropské trhy, kromě českého také na polský a slovenský.

Přihlášku je nutné zaslat do 30. září, vyhlášení vítězů pak proběhne v Ostravě 24. listopadu.

Bližší informace o soutěži najdete na webu CEE Startup Network. Tato platforma propojuje menší regiony, které stojí mimo hlavní města, a poskytuje jim silnější hlas na startupové scéně.

Startup-Voucher-MSIC

IROP vyhlašuje nové výzvy, třeba na knihovny nebo kybernetickou bezpečnost

V červenci a srpnu se v rámci Integrovaného regionálního operačního programu začaly otevírat nové výzvy, které se zaměřují na podporu rozvoje knihoven, kybernetické bezpečnosti, mateřských škol, eGovernmentu a IZS. Veškeré informace naleznete na tomto odkazu, o nových výzvách budeme také pravidelně informovat na našem Facebookovém profilu hrajeMSKrajem. K dnešnímu datu jsou otevřeny 2 výzvy – Knihovny a Kybernetická bezpečnost.

Knihovny

 • Datum otevření výzvy: 28. 7. 2022
 • Ukončení příjmu žádostí: 2. 2. 2023
 • Oprávnění žadatelé: Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem
 • Bližší informace k výzvě

Kybernetická bezpečnost

 • Datum otevření výzvy: 16. 8. 2022
 • Ukončení příjmu žádostí: 20. 9. 2023
 • Oprávnění žadatelé: Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní organizace, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, státní podniky, NNO, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče
 • Bližší informace k výzvě

Prozkoumejte pohornickou krajinu. POHO den 2022 se koná už tento víkend

Pohornická krajina se otevírá veřejnosti, což dokazuje už druhý ročník festivalu POHO den organizovaný POHO2030, Moravskoslezským krajem a dalšími partnery.

Letos se bude konat v sobotu a neděli 27. a 28. srpna, těšit se můžete na skvělou hudbu, zábavu pro děti i dospělé i výbornou gastro zónu. V neděli pak můžete prozkoumat historii pohornické krajiny na dvou exkurzích/komentovaných prohlídkách:

Celý program a bližší informace naleznete na tomto odkazu. Vstup na festival je zdarma.

Zajímá vás, jak se bude dále proměňovat pohornická krajina? Přečtěte si článek o projektu revitalizace dolu Gabriela na tomto odkazu.

Webinář: Příležitosti programu RE:START 21+

Moravskoslezský kraj společně s Ministerstvem pro místní rozvoj pořádá webinář pro obce, instituce, neziskové organizace, malé a střední podniky i odbornou veřejnost Moravskoslezského kraje, a to v pondělí 29. srpna od 9:00 do 11:30 online přes platformu MS Teams.

Na webináři se dozvíte více o

 • aktuální podpoře regionálního rozvoje,
 • nových zdrojích na podporu revitalizace brownfieldů,
 • přípravě V. akčního plánu programu RE:START a zvýhodnění kraje v budoucích výzvách,
 • úspěšnosti kraje v rámci programu RE:START a mnohém dalším.

Registrujte se zdarma do pátku 26. srpna přes e-mail simona.stastna@mmr.cz, obratem Vám bude zaslán link na připojení.

Program_seminar_RESTART_29.8.2022

Důl Gabriela se stane živým centrem pohornické krajiny, s úctou k historii i vizí budoucnosti regionu

Z areálu bývalého dolu Gabriela se stane nové centrum pohornické krajiny, které nabídne potřebné zázemí pro návštěvníky nejen samotného kampusu, ale i přilehlého kostela sv. Petra z Alkantary. Zároveň bude sloužit jako atraktor pro získávání zájmu nových investorů. Veškerá výstavba a provoz v areálu nového kampusu bude v energeticky aktivním standardu, se zápornou uhlíkovou stopou, a má ambici stát se vzorem i pro další evropská města.

POHO Park je jedním ze 13 transformačních projektů Moravskoslezského kraje, přehled všech naleznete zde. Transformační plán kraje si můžete prolistovat zde.

Na co se mohou návštěvníci rekonstruovaného dolu Gabriela těšit?

Památkově chráněný důl Gabriela se má stát živým centrem pohornické krajiny a poskytovat kvalitní zázemí pro návštěvníky i investory. Nabídne prostory pro pořádání nejrůznějších akcí, komerční prostory i další služby, mimo jiné restauraci. Vznikne zde také expozice prezentující nejen starou hornickou Karvinou, ale také vizi budoucnosti regionu. Představujeme si něco jako transformační laboratoř, kde budou vznikat nové nápady a myšlenky, jak zdejší pohornickou krajinu dále rozvíjet.

Jak projekt ovlivní okolní krajinu?

Hlavní myšlenkou je ukázat lidem atraktivní formou, že to, co jsme krajině a vůbec tomuto regionu dlouhá léta v podobě miliard tun uhlí brali, chceme nyní vracet, a to s respektem k místu, ale s energií, která dá území nový směr. Výsledný areál proto bude splňovat nejpřísnější environmentální zásady, ať už v oblasti biodiverzity, cirkulární výstavby, hospodaření s vodou, modrozelené infrastruktury, energií a podobně. Zároveň chceme propojením s Karvinou, Havířovem, Orlovou a Ostravou zajistit dlouhodobou udržitelnost dopravy v území.

Revitalizace dolu Gabriela, zdroj poho2030.cz

Poloha dolu Gabriela je naprosto unikátní, je ponořena v zeleni, a přitom dobře dostupná. Je to skvělé místo pro aktivní odpočinek i relaxaci třeba formou glampingu (relaxačních obytných objektů vnořených mezi stromy a propojených stezkou) nebo lesní pláže (písčitá pláž s koupacím biotopem dotovaným dešťovou vodou). S nedalekým kostelem sv. Petra z Alkantary (známý také jako Šikmý kostel) Gabrielu propojí krajinný park. Stezka mezi oběma objekty představí minulost území, měly by zde být i naznačeny původní ulice prostřednictvím výsadby stromů nebo umístěním artefaktů v krajině.

Jaký přínos má projekt pro Moravskoslezský kraj a jeho obyvatele?

Nový komplex má ambici zařadit se mezi významné technické památky v regionu po vzoru Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě. Jak potvrzují obdobné projekty v Evropě, využití areálů bývalých dolů ke vzdělávacím, zábavním nebo kulturním účelům napomáhá zvýšení zájmu lidí o území, narůstá zde cestovní ruch, který vytváří nové příležitosti pro místní podnikatele, zvyšuje počet pracovních míst i celkovou atraktivitu kraje. Výstavba a provoz areálu bude v energeticky aktivním standardu a se zápornou uhlíkovou stopou, díky tomu se chce stát příkladem dobré praxe i pro další evropská města, přilákat investory a zvýšit zájem a informovanost o témata udržitelnosti a podnikání.

Nositel projektu: Sdružení pro POHO park
Celkové náklady: 503 mil. Kč

Přípravná fáze: 2021-2023
Realizační fáze: 2023-2025
Zahájení provozu: 2026

Více informací na stránkách POHO2030.

Krajský atlas získal 1. místo v soutěži Mapa roku 2021

Podrobný Atlas Moravskoslezského kraje představuje náš region ve více než 100 přehledných mapách. Témata jsou rozdělena dle prioritních oblastí Strategie rozvoje kraje pro roky 2019-2027. Čtenář si v něm tak snadno nalistuje informace o podnikání, kvalitě života nebo ovzduší, a získá i rychlé srovnání napříč krajem.

I díky tomu získal Atlas Moravskoslezského kraje v soutěži Mapa roku 2021 pořádané Českou kartografickou společností 1. místo v kategorii Atlasy, soubory a edice map.

Jak financovat veřejnou infrastrukturu s pomocí Národní rozvojové banky?

Jak financovat veřejnou infrastrukturu? Jaké jsou možnosti financování prostřednictvím Národní rozvojové banky? Jaké jsou možnosti poradenství?

Na tyto otázky odpovídali odborníci v průběhu semináře na téma Investice do veřejné infrastruktury, který se konal ve středu 8. června v hotelu Imperial v Ostravě a zúčastnilo se jej téměř 40 účastníků.

Akce byla rozdělena do 6 bloků. Ke každému z nich přikládáme krátký popis a prezentaci.

1. Financování veřejné infrastruktury | prezentace ke stažení

Daniel Ryšávka, senior manažer rozvoje obchodu NRB, vysvětlil, jak financovat veřejnou infrastrukturu návratnou formou podpory včetně spolufinancování dotací a zapojení soukromého sektoru.

2. Možnosti poradenství pro veřejný sektor | prezentace ke stažení

Co může NRB v oblasti poradenství u infrastrukturních projektů nabídnout, vysvětlil Jan Ornst, senior manažer rozvoje obchodu NRB.

3. Služby CzechInvestu v oblasti podpory investičních projektů municipalit | prezentace ke stažení

Agentura CzechInvest svými aktivitami podporuje rozvoj regionálního investičního a podnikatelského prostředí. V oblasti přípravy a realizace investičních projektů poskytuje municipalitám zejména konzultace k možnostem financování (dotační i nedotační nástroje vč. PPP projektů), poradenství při přípravě strategických dokumentů, při budování průmyslových zón a další podnikatelské infrastruktury – to jsou témata přednášky Hany Šindelkové, projektové manažerky podnikatelské lokalizace.

4. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru – Domovy pro seniory | prezentace ke stažení

Jak může vypadat spolupráce soukromého a veřejného sektoru nastínil Tomáš Eckschlager, projektový ředitel společnosti Senlife, která buduje domovy pro seniory z historických budov. Dozvíte se, jak se dá změnit nádherná historická budova v samém srdci města Mělník na zařízení pro seniory a jaké jsou další zajímavé projekty této společnosti. Součástí případové studie bude i ukázání specifik a výhod spolupráce veřejného a soukromého sektoru, včetně výhod pro jednotlivé obce. Nebudou chybět ani zajímavé postřehy z praxe.

5. Jak zvýšit odolnost našich měst vůči dopadům změny klimatu | prezentace ke stažení

Změnu klimatu začínáme pociťovat už i v Česku. Její dopady působí škody na majetku a činí naše města a obyvatele snadněji zranitelnými. Přitom každá vaše investice může být příležitostí, jak zvýšit odolnost města a jak jej udělat příjemnější pro život za každého počasí. Rady a příklady z praxe ukázal Martin Ander, vedoucí programu Adapterra, Nadace Partnerství.

6. Možnosti využití finančních nástrojů v národních dotačních titulech MMR | prezentace ke stažení

Příspěvek Ondřeje Pergla z Ministerstva pro místní rozvoj se zaměřil na téma budoucí podoby národních dotačních titulů MMR, které s očekávaným poklesem alokace dotačních zdrojů Evropské unie budou stále významnější. Ročně se jedná o jednotky miliard korun. Jak je využít co nejefektivněji? Na jaká témata? Jak lze do podpůrných programů MMR zapojit využití finančních nástrojů? Jsou na využívání finančních nástrojů kraje a obce připraveny?

Mladí lidé jsou budoucností Moravskoslezského kraje. Co by jim měl umět nabídnout?

Právě touto otázkou se zabýval workshop v ostravském Centru PANT s názvem Youth for Just Transition | Spravedlivá transformace pro mladé, který se konal ve středu 4. května. Pusťte si jeho celý záznam:

Hlavními prioritami pro udržení mladých obyvatel v kraji jsou

Blíže témata popisuje článek na Euractiv.

Podnikatelská ambulance: Využijte konzultace s MSIC

Využijte možnosti hodinové konzultace se zástupci Moravskoslezského inovačního centra a získejte rychlou radu ohledně vašeho podnikání, zpětnou vazbu nebo doporučení pro další kroky.

Nová služba MSIC, která je momentálně pilotně testována, chce pomoci podnikatelům v Moravskoslezském kraji potýkajícím se s rostoucími cenami, nedostatkem materiálu nebo dopady pandemie Covid-19 a války na Ukrajině.

 • Konzultace jsou nabízeny v pátky od 9 do 10 hodin, vždy pouze pro jednu firmu.
 • Fyzicky v MSIC nebo online.
 • Většina konzultací se věnuje obecným tématům, jednou v měsíci je konzultace zaměřena pouze na oblast HR.
 • Rezervovat termín si můžete na tomto odkazu.
Zdroj fotografie: krakenimages on Unsplash

Prezentace z webináře: Dotační příležitosti z evropských programů pro obce, instituce a NNO

V úterý 10. května pořádala Bruselská linka Moravskoslezského kraje webinář na téma Dotační příležitostí z evropských programů zaměřený na roky 2022-2023, cílící na obce, instituce a neziskové organizace.

Prezentace z webináře si můžete stáhnout na těchto odkazech:

V Ostravě vzniká nový vědeckovýzkumný hub LERCO se špičkovými pracovišti

Projekt LERCO – Life & Environment Research Center Ostrava počítá se vznikem špičkově vybaveného centra, ve kterém bude působit 8 excelentních výzkumných týmů zaměřujících se na pohyb a zdraví, experimentální chirurgii, výzkum terapie nádorových onemocnění nebo biomedicínu a regenerativní medicínu.

LERCO je jedním ze 13 transformačních projektů Moravskoslezského kraje, přehled všech naleznete zde. Transformační plán kraje si můžete prolistovat zde.

Kdo za projektem stojí?

Hlavním autorem projektu je Ostravská univerzita, která spolupracuje s Fakultní nemocnicí Ostrava, VŠB-TUO, zahraničními výzkumnými organizacemi i komerční sférou.

Vizualizace projektu LERCO, zdroj MS Stavby

Co přinese projekt obyvatelům a kraji?

Zvýšení kvality zdravotní péče i vzdělávání, nová pracovní místa, zvýšení atraktivity a inovačního potenciálu kraje. Součástí projektu bude mimo jiné nové špičkové vědecké centrum pro výzkum terapie nádorových onemocnění se zaměřením na vývoj nových technologií jak v léčbě onkologických pacientů, tak při jejich následné rekonvalescenci (rehabilitace se zapojením virtuální reality a umělé inteligence), což bude následně využitelné v běžné klinické praxi.

V neposlední řadě dojde ke zkrášlení veřejného prostoru. LERCO totiž vzniká na brownfieldu bývalé nemocnice, v plochách areálu Lékařské fakulty na ulici Syllabova v Ostravě-Vítkovicích. Kolem budovy budou vysázeny stromy, keře, přibydou lavičky a chodníky pro pěší. Objekt je součástí postupně obnovovaného areálu komunitního setkávání s parkem, tenisovými kurty nebo skateparkem.

8 vědeckých témat, na která se projekt LERCO zaměří

Jak nová budova reaguje na klimatické cíle?

Budova bude mít téměř nulovou spotřebu energie. Primárním zdrojem vytápění i chlazení bude geotermální energie z hlubinných vrtů získána pomocí tepelných čerpadel. Na fasádách budou stínící prvky osazené fotovoltaickými panely a počítá se také se zelenými střechami.

Nositel projektu: Ostravská univerzita
Celkové náklady: 1,8 mld. Kč
Přípravná fáze: 2021-2023

Realizační fáze: 2022-2028

Webinář: Dotační příležitosti z evropských programů 2022-3

Bruselská linka Moravskoslezského kraje pořádá v úterý 10. května webinář k nadnárodním evropským programům, které jsou dostupné českým organizacím.

Webinář je určen především pro municipality, instituce a neziskové organizace z Moravskoslezského kraje.

Prezentující se zaměří zejména na dotační příležitosti v roce 2022-3. Součástí prezentací budou zkušenosti z prvních výzev a příklady úspěšných projektů.

Webinář je bezplatný (hrazen z prostředků Moravskoslezského kraje a partnerů – viz program). Akce proběhne na platformě MS Teams, odkaz vám bude zaslán po registraci.

Program workshopu

09:00 – 09:30 | Erasmus+ (Alžběta Trtková, Dům zahraniční spolupráce)
09:30 – 10:00 | CERV – Občané, práva a hodnoty (Kateřina Hamplová, Úřad Vlády ČR)
10:00 – 10:30 | Kreativní Evropa (Naďa Machková Prajzová, Bruselská linka)
10:30 – 11:00 | Interreg Europe, Interreg Central Europe a Interreg Danube (Pavel Lukeš, MMR)
11:00 – 11:10 | přestávka
11:10 – 11:40 | Další programy pro veřejné a neziskové organizace – LIFE, EU4HEalth + Innovative Medicine Initiative, AMIF, EUI, CCRI, CEI, EIB, DG Regio (Gabriela Kalužová, Bruselská linka)
11:40 – 12:00 | Ukázka žádosti, základní principy, rozdíly oproti českým OP (Gabriela Kalužová, Bruselská linka)

Prezentace z webináře ke stažení

Podpora obcí a měst v MSK 2021+

Aktuální dotační možnosti pro obce a města v Moravskoslezském kraji

Ve středu 27. dubna jsme pořádali webinář pro obce a města Moravskoslezského kraje zaměřený na podporu obcí a měst po roce 2021, kterého se zúčastnilo zhruba 70 účastníků.

Řečníci se zaměřili na

 • podporu obcí ze strany Moravskoslezského kraje,
 • operační program Spravedlivá transformace,
 • přehled operačních programů pro roky 2021-2027,
 • modernizační fond,
 • národní a krajské dotační tituly,
 • hospodářsky a sociálně ohrožená území,
 • program RESTART a přípravu Akčního plánu 5.

Přehled národních dotačních titulů ke stažení v PDF.

Webinář: Spravedlivá transformace pro mladé / Youth for Just Transition

Zveme všechny aktivitní studenty a žáky, mladé lidi a všechny další zájemce na online webinář Moravskoslezského kraje o budoucnosti našeho regionu a životě mladých lidí v něm. Na workshopu představíme strategické projekty kraje, které se připravují z OP Spravedlivá transformace. Hlavním cílem je zapojit do diskuse aktivní mladé lidi z regionu. Úspěšný transformační příběh Moravskoslezského kraje se totiž neobejde bez těch, kteří budou utvářet jeho budoucnost.

Akci pořádáme ve spolupráci s Centrem PANT v rámci Konference o budoucnosti Evropy za účasti eurokomisařky Věry Jourové a hejtmana Moravskoslezského kraje.

Workshop bude probíhat 4. 5. od 17:00 v angličtině, a to online, ale i osobně v Centru PANT. Zaregistrujte se prosím do 2. května přes tento fomulář. Následně zašleme link k připojení a pozveme vybrané osoby na místo.

Successful transformation story of the Moravian-Silesian Region cannot happen without those who will live and shape its future. That is why young people must be involved in the Just transition process. Come discuss the future of our region!

The event takes place on Wednesday, 4 May at 17 pm.

Even type: Hybrid (online + on site for limited numbers of participants in Centrum PANT), please register till Monday, 2 May. After your registration, you will receive the link or invitation for on site participation.

Language: English

The aim of the workshop is to present projects and activities that are being prepared from Just Transition Fund and could make a needed positive change for future generations and to prevent brain drain of young talented people or offer them an attractive place to return to.

Webinář: Podpora obcí a měst 2021+

Pořádáme další ze série webinářů pro obce a města, na kterém zodpovíme

 • Co kraj plánuje pro obce a města z OP Spravedlivá transformace?
 • Jaké zdroje mohou obce a města využít v novém programovém období?
 • Jak kraj plánuje podpořit absorpční kapacitu a přípravu projektů obcí a měst?

Webinář proběhne online. Napište nám na e-mail rskmsk@msk.cz a my vám obratem zašleme link k připojení.

Stáhněte si prezentaci z webináře.

Vesnice roku 2022: Přihlášky podávejte do 29. dubna

Po dvouleté pauze se letos opět koná soutěž Vesnice roku. Hlásit se můžete do 29. dubna, vítězové budou známi v polovině září. Veškeré informace k soutěži naleznete na stránkách Vesniceroku.cz.

A jak to dopadlo v posledním ročníku 2019? V krajském kole se na prvním místě umístila obec Otice, na druhém mistě Žabeň a na třetím Sviadnov.

Držíme palce i do dalšího ročníku!