Čistá mobilita

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifický cíl 3.4 – Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

Cílem je dosáhnout snížení závislosti dopravy na fosilních palivech, a tak výrazně přispět ke snížení emisí skleníkových plynů i znečišťujících látek z dopravy prostřednictvím rozvoje infrastruktury dobíjecích a plnících stanic a vedle toho pak podporou nákupu vozidel na alternativní paliva.

 • Nákup vozidel na alternativní pohon (elektřina, vodík, CNG, LNG a plug-in hybridy) v podnicích, přičemž se jedná o tyto podporované kategorie silničních vozidel – L (dvou – čtyřkolová vozidla), M1 (osobní), M2 a M3 (minibus/bus), N1 a N2 a N3 (nákladní), SS (speciální stroje)
 • Budování dobíjecích a plnících stanic v podnicích
 • Zkapalňovací stanice LNG

Vhodní příjemci podpory:

Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky, fyzické osoby podnikající

Modernizační fond

Program č. 5 – Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru (TRANSCom)

Podpora projektů podnikatelských subjektů pro nákup a pořízení vozidel na alternativní pohon a neveřejnou infrastrukturu.

 • Výstavba a pořízení neveřejných dobíjecích/čerpacích stanic pro vozidla s alternativním pohonem
 • Pořizování osobních, užitkových a nákladních silničních vozidel pro podnikání s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG)
 • Pořizování drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z nepalivových OZE)

Vhodní příjemci podpory:

Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky, fyzické osoby podnikající

Energetické úspory

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifický cíl 3.1 – Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti

Snižování energetické náročnosti hospodářství ČR prostřednictvím zavádění energeticky účinnějších technologií nebo renovací budov určených na provoz podniků.

 • Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů (zateplení, renovace otvorových výplní, stínící prvky, vzduchotechnika, „smart prvky“ v budovách, zelené střechy a fasády, využití dešťové vody apod.)
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie a KVET a tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů
 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti
 • Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti
 • Modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • Modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů
 • Využití odpadní energie
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • Zavádění „smart prvků“ (prvky řízení efektivního nakládání s energií např. měření a regulace), zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu
 • Podpora výstavby budov v pasivním standardu využívající OZE v kombinaci s akumulací energie
 • Podpora aktivit firem energetických služeb (Energy Services Companies, ESCO) pro projekty realizované skrze Energy Performance Contracting (EPC) a pro projekty využívající metodu Performance Design and Build (PD&B) garantující provozní parametry včetně dosažené úspory energie po dobu udržitelnosti projektu
 • Zvýhodněná podpora při možnosti využití investiční dotace pro projekty realizované skrze Energy Performance Contracting (EPC) a pro projekty využívající metodu Performance Design and Build (PD&B) garantující provozní parametry včetně dosažené úspory energie po dobu udržitelnosti projektu

Vhodní příjemci podpory:

Podnikatelské subjekty – malé a střední a velké podniky včetně podniků až ze 100 % vlastněných veřejným sektorem

Modernizační fond

Program č. 3 – Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS (ENERG ETS)

Podpora zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti a/nebo snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě, pro zařízení zařazená v EU ETS.

 • Zavádění inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií, zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu, optimalizace konečné spotřeby energie
 • Snížení ztrát a zvýšení účinnosti stávajících zdrojů tepla, elektřiny nebo KVET, přičemž nezpůsobilé jsou projekty prodlužující životnost nebo zlepšující ekonomiku zdrojů spalujících uhlí nebo podobně emisně intenzivní palivo
 • Opatření v technologických procesech výroby – úpravy, modernizace či změna konfigurace systémů výrobní nebo zpracovatelské technologie, optimalizace technologických procesů
 • Využití odpadního tepla z výroby, modernizace (rekonstrukce nebo náhrada) zařízení na výrobu energie (s vyloučením zdrojů na emisně intenzivní palivo) pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti)
 • Akumulace všech forem energie v rámci instalací OZE nebo komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti
 • Vodíkové aplikace

Vhodní příjemci podpory:

Vlastníci či provozovatelé zařízení v EU ETS

Program č. 4 – Zlepšení energetické účinnosti v podnikání (ENERG)

Podpora zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti, příp. snížení produkce skleníkových plynů v podnikání, mimo zařízení v EU ETS.

 • Využívání obnovitelných zdrojů energie a KVET pro pokrytí vlastní potřeby energie a pokrytí spotřeby energie v místě její výroby
 • Modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu za účelem zvýšení účinnosti
 • Zavádění inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií, zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu
 • Akumulace všech forem energie v rámci instalací OZE nebo komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti
 • Modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů
 • Využití odpadní energie
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů (zateplení, renovace otvorových výplní, stínící prvky, vzduchotechnika, „smart prvky“ v budovách, zelené střechy a fasády, využití dešťové vody apod.)
 • Vodíkové aplikace

Vhodní příjemci podpory:

Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky, fyzické osoby podnikající

Termín vyhlášení výzvy:
Vyhlášení výzev se očekává v roce 2025

OP Životní prostředí

Specifický cíl 1.6 – Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

 • Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů

Vhodní příjemci podpory:

Provozovatelé stacionárních zdrojů znečištění

Inovace, výzkum a vývoj

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifický cíl 1.1 – Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

Je podporována realizace podnikového VaV, budování a rozvoj infrastruktury a zavádění výsledků výzkumu a vývoje do podnikové praxe.

 • Realizace podnikového VaI, zejména ve spolupráci s VO – podle priorit RIS3
 • Zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe; zavádění organizačních a procesních inovací; ochrana a využívání duševního vlastnictví
 • Zavádění a rozšiřování digitálních a dalších pokročilých inovačních technologií v podnicích
 • Inovační vouchery (spolupráce MSP a výzkumných organizací s cílem zavádět nové inovační řešení a využití pokročilých technologií
 • Budování a rozvoj infrastruktury pro VaI, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru
 • Sdílené kapacity pro VaI – klastry, technologické platformy, inovační centra, huby/co-workingová centra atd.
 • Rozvoj transferu znalostí, komercializace, podpora při ověřování výsledků VaI a jejich uvádění na trh (zvýšení horizontální mobility (podniky – VO – školy)

Vhodní příjemci podpory:

Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky, výzkumné organizace, velké podniky (zahrnující spolupráci s MSP)

OP Spravedlivá transformace

Podporovaná oblast c) – Investice do výzkumu a inovací včetně prostřednictvím univerzit a veřejných výzkumných organizací a podpora přenosu pokročilých technologií

Vhodní příjemci podpory:

Bude upřesněno

Sociální služby

IROP

Specifický cíl 4.2 – Posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných komunit, migrantů a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných opatření včetně bydlení a sociálních služeb

Cílem je podpora osob ohrožených chudobou či osob sociálně vyloučených a zlepšení těchto osob k sociálním službám, rozvoj sociálních služeb pro seniory, podpora spolupráce mezi sociálními a zdravotními službami a zlepšování přístupu k cenově dostupnému a kvalitnímu sociálnímu bydlení, zejména:

 • infrastruktura sociálních služeb
 • deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování
 • sociální bydlení

Vhodní příjemci podpory:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

Specifický cíl 4.3 – Zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje infrastruktury, včetně primární péče

Cílem je podpora budování relevantní zdravotnické infrastruktury a pořízení potřebného přístrojového vybavení a techniky pro zdravotnická zařízení, a podpora ochrany veřejného zdraví prostřednictvím rozvoje infekčních klinik, orgánů ochrany veřejného zdraví a zdravotních ústavů, zejména:

 • primární péče
 • integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb
 • podpora ochrany veřejného zdraví

Vhodní příjemci podpory:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované MZ ČR, nestátní neziskové organizace, církve, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče

OP Zaměstnanost+

Specifický cíl 4.1 – Řešit materiální deprivaci poskytnutím potravinové a/nebo základní materiální pomoci nejchudším osobám, včetně doprovodných opatření

Cílem je poskytování základní materiální deprivaci poskytnutím potravinové a/nebo základní materiální pomoci nejchudším osobám včetně doprovodných opatření.

 • materiální a potravinová pomoc – potraviny, základní spotřební zboží, které je určeno pro spotřebu cílových skupin

Vhodní příjemci podpory:

Veřejnoprávní subjekty, nevládní neziskové organizace

Vzdělávání

IROP

Specifický cíl 4.1 – Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomoci rozvoje infrastruktury

Cílem je zvýšení počtu míst v zařízeních péče o děti mladší 3 let, posílení rovného přístupu k vysoce kvalitnímu inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě, řešení nerovností v oblasti vzdělávání mezi školami a regiony, podpora osvojování dovedností žáků a studentů a podpora kapacit s cílem reagovat na potřeby trhu práce zejména podporou:

 • mateřských a základních škol
 • středních a vyšších odborných škol a konzervatoří
 • zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení
 • školských poradenských zařízení, vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona a středisek výchovné péče

Vhodní příjemci podpory:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, právnické osoby vykonávající činnosti škol a školských zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

OP Jan Amos Komenský

Specifický cíl 2.2 – Zvýšit kvalitu, účinnost a relevantnost systémů vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce, aby se podpořilo získávání klíčových kompetencí včetně digitálních dovedností

Podporované aktivity:

 • regionální vzdělávání – proměna obsahu vzdělávání, pedagogičtí pracovníci, řízení vzdělávání

Vhodní příjemci podpory:

Bude upřesněno

Specifický cíl 2.3 – Podporovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména pro znevýhodněné skupiny, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciální úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny

Podporované aktivity:

Vhodní příjemci podpory:

Bude upřesněno

OP Zaměstnanost+

Specifický cíl 1.3 – Prosazovat rovnováhu mezi muži a ženami na TP, lepší rovnováha mezi prací a osobním životem – včetně přístupu k péči o děti a péči o závislé osoby

Podpora aktivit vedoucích ke snižování nerovného odměňování žen a mužů.

 • podpora služeb pro děti do tří let případně starších včetně vzdělávání osob
 • oblast trhu práce – podpůrné programy pro ženy, stáže, spolupráce se zaměstnavateli, genderové analýzy trhu práce, psychologické a právní poradenství
 • zaměstnanecká sféra – podpora zavádění flexibilních forem práce – vzdělávání osvěta a poradentství pro zaměstnavatele a přímá finanční podpora pomoci mzdových příspěvků, podpora zavádění managementu mateřské a rodičovské, realizace genderových auditů u zaměstnavatelů
 • legislativní a institucionální sféra – monitoring porušování právních předpisů, vzdělávání zaměstnanců, přenos dobré praxe
 • doprovodná opatření – vzdělávání, zvyšování povědomí, poradenství v oblasti rovných příležitostí pro žen a mužů na trhu práce, zajištění dopravy, ubytování a stravování účastníků

Vhodní příjemci podpory:

Bude upřesněno

Specifický cíl 2.2 – Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám; modernizovat systémy sociální ochrany včetně podpory přístupu k sociální ochraně; zlepšit dostupnost, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé zdravotní péče

Cílem je zvyšování kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních a zdravotních služeb.

 • budování kapacit nestátních neziskových organizací zejména formou vzdělávání

Vhodní příjemci podpory:

Bude upřesněno

Specifický cíl 3.1 – Posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti a aktivní účast a nabídnout jim lepší zaměstnatelnost

Cílem je podpora sociálních inovací, jejich ověřování a hodnocení.

 • efektivní fungování organizací – efektivnější fungování NNO

Vhodní příjemci podpory:

Bude upřesněno

Veřejná prostranství, zeleň, snížení znečištění, brownfields

OP Životní prostředí

Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám

Jsou podporovány aktivity směřující k předcházení či zvýšení odolnosti vůči povodním, sesuvům půdy a suchu a ke zvýšení povědomí o změně klimatu, zejména:

 • tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků, stávajících vegetačních prvků a opatření proti vodní a větrné erozi
 • úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře
 • zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
 • realizace protipovodňových opatření
 • podpora preventivních opatření proti povodním a suchu
 • obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit
 • investice do modernizace vzdělávacích environmetálních center

Vhodní příjemci podpory:

Obce a jiné veřejné subjekty, organizace zajišťující vzdělání a osvětu v oblasti klimatu, vlastníci a správci pozemků

Specifický cíl 1.6 – Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

Jsou podporovány aktivity zaměřené na péči o chráněná území, přírodní stanoviště a vzácné druhy, zvýšení kvality ovzduší a snížení počtu kontaminovaných lokalit zejména:

 • modernizace a rozvoj záchranných stanic
 • péče o chráněná území (přírodní dědictví)
 • náhrada a rekonstrukce stacionárních zdrojů znečištění ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů
 • pořízení a modernizace systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší
 • pořízení a náhrada monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí znečišťujících látek aj.

Vhodní příjemci podpory:

Kraje, obce, vlastníci a správci pozemků, provozovatelé stacionárních zdrojů znečištění a monitorovacích systémů aj.

Specifický cíl 1.6 – Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

Vhodní příjemci podpory:

Majitelé nebo uživatelé kontaminovaných lokalit bez ohledu na jejich právní formu

IROP

Specifický cíl 2.2 – Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

Cílem je podpora tzv. zelené infrastruktury měst a obcí, prostřednictvím revitalizace veřejných prostranství za účelem zlepšení biologické rozmanitosti, snížení znečištění a podpora investic do hospodaření s vodou, zejména:

 • revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury měst a obcí, včetně modernizace technické infrastruktury (př. parky, náměstí, městské třídy aj.)

Vhodní příjemci podpory:

Kraje, obce, organizace zakládané kraji a obcemi, církve, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, veřejné a státní VŠ, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné organizace

OP Spravedlivá transformace

Podporovaná oblast f) – Investice do obnovy a dekontaminace lokalit typu brownfield (brownfield site), rekultivace půdy, a kde je to nezbytné také do zelené infrastruktury, a projektů pro nové využití s přihlédnutím k principu „znečišťovatel platí“

Vhodní příjemci podpory:

Bude upřesněno

Regenerace brownfields a zelená infrastruktura

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifický cíl 2.1 – Posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP

Cílem je zvýšit konkurenceschopnost MSP v ČR, zlepšit podnikatelské prostředí či technologické a strojní vybavení MSP a povzbudit k zakládání nových podniků zejména v oborech s vysokou přidanou hodnotou.

 • Podpora podniků při modernizaci podnikatelské infrastruktury, revitalizaci brownfieldů, přeměně a dalším rozvoji technicky významně nevyhovujících objektů

Vhodní příjemci podpory:

Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky

OP Spravedlivá transformace

Podporovaná oblast f) – Investice do obnovy a dekontaminace lokalit typu brownfield (brownfield site), rekultivace půdy, a kde je to nezbytné také do zelené infrastruktury, a projektů pro nové využití s přihlédnutím k principu „znečišťovatel platí“

Vhodní příjemci podpory:

Bude upřesněno

OP Životní prostředí

Specifický cíl 1.6 – Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

Vhodní příjemci podpory:

Majitelé nebo uživatelé kontaminovaných lokalit bez ohledu na jejich právní formu

Vzdělávání v podnicích, sociální podnikání

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifický cíl 1.3 – Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání

Rozvoj kompetencí a dovedností stávajících i budoucích zaměstnanců firem ve vazbě na potřeby plynoucí z průmyslové transformace a priorit v Národní RIS3 strategii umožní zavádění inovací navázaných na pokročilé technologie a trendy.

 • Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců podniků v oblasti dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání včetně technologického vybavení pro školení, stáží zaměstnanců ve firmách v ČR i zahraničí, rozvoj nových metod vzdělávání
 • Činnosti Center pro digitální inovace (či podobně zaměřených center)
 • Propojování podnikové sféry se systémem formálního vzdělávání v oblasti dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání včetně zapojení zaměstnanců do výuky, stáží učitelů a studentů ve firmách

Vhodní příjemci podpory:

Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky

OP Zaměstnanost+

Specifický cíl 1.3 – Prosazovat rovnováhu mezi muži a ženami na TP, lepší rovnováha mezi prací a osobním životem – včetně přístupu k péči o děti a péči o závislé osoby

Podpora aktivit vedoucích ke snižování nerovného odměňování žen a mužů.

 • Podpora služeb pro děti do tří let případně starších (i podnikových) včetně vzdělávání
 • Podpora zavádění flexibilních forem práce – vzdělávání osvěta a poradentství pro zaměstnavatele a přímá finanční podpora pomoci mzdových příspěvků)
 • Podpora zavádění managementu mateřské a rodičovské
 • Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů

Vhodní příjemci podpory:

Bude upřesněno

Specifický cíl 1.4 – Prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a přiměřené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika

Příprava trhu na změny vyvolané technologickým pokrokem, dopady zvýšené ochrany životního prostředí a stárnutí společnosti včetně vzdělávání pracovníků v podnicích.

 • Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance, podnikoví lektoři
 • Podpora adaptace zaměstnavatelů a pracovní síly na technologické změny, age management, prohlubování odborných a klíčových kompetencí 
 • Podpora odborné praxe a stáže v podnicích, spolupráce podniků a vzdělávacích institucí, sdružování podniků za účelem vzdělávání a výměny zkušeností

Vhodní příjemci podpory:

Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky

Specifický cíl 2.1 Posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti a aktivní účast a nabídnout jim lepší zaměstnatelnost – Sociální podnikání

 • Podpora sociálního podnikání – vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, podpora startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků

Vhodní příjemci podpory:

Zaměstnavatelé (sociální podniky)

OP Spravedlivá transformace

Podporovaná oblast j-h) – Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků včetně aktivního začleňování uchazečů o zaměstnání

Vhodní příjemci podpory:

Bude upřesněno

Cestovní ruch a kultura

IROP

Specifický cíl 4.4:  Posílení role kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a v sociálních inovacích

Cílem je podpořit prostřednictvím kulturního dědictví integrovaný sociální, hospodářský a environmentální rozvoj České republiky, což povede k rozvoji cestovního ruchu a rozvoji kulturních a kreativních odvětví, zejména se zaměřením na:

 • revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví
 • revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzei a knihoven
 • veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Vhodní příjemci podpory:

kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření, církve, zřizovatelé knihoven, nestátní neziskové organizace z oblasti cestovního ruchu

IROP

Specifický cíl 5.1:  Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti mimo městská území

Cílem je využití potenciálu komunitně vedeného místního rozvoje za účelem řešení problémů v oblasti územní soudržnosti a zajištění místně orientovaného přístupu a podpora venkovských území do vybraných oblastí činností, zejména se zaměřením na:

 • bezpečnost v dopravě
 • infrastruktura pro cyklistickou dopravu
 • realizace veřejných prostranství
 • podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
 • rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
 • infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol
 • infrastruktura pro sociální služby
 • revitalizace kulturních památek
 • revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
 • rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
 • veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Vhodní příjemci podpory:

subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií CLLD na územní působnosti MAS

Vzdělávání

IROP

Specifický cíl 4.1:  Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomoci rozvoje infrastruktury

Cílem je zvýšení počtu míst v zařízeních péče o děti mladší 3 let, posílení rovného přístupu k vysoce kvalitnímu inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě, řešení nerovností v oblasti vzdělávání mezi školami a regiony, podpora osvojování dovedností žáků a studentů a podpora kapacit s cílem reagovat na potřeby trhu práce zejména podporou:

 • mateřských a základních škol
 • středních a vyšších odborných škol a konzervatoří
 • zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení
 • školských poradenských zařízení, vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona a středisek výchovné péče

Vhodní příjemci podpory:

kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, právnické osoby vykonávající činnosti škol a školských zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

OP Jan Amos Komenský

Specifický cíl 2.1: Zlepšení přístupu k inkluzívním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomoci rozvoje infrastruktury

Podporované aktivity:

 • rekonstrukce a adaptace nevyhovujících vzdělávacích prostor pro potřeby studentů se specifickými potřebami
 • zpřístupnění prostor pro studenty se specifickými potřebami (bezbariérovost)
 • nová výstavba pro vysoce prioritní projekty v oblasti vysokoškolského vzdělávání
 • modernizace výukových prostor
 • pořízení studijních pomůcek a informačních zdrojů pro nové metody výuky

Vhodní příjemci podpory:

Jsou známy pouze cílové skupiny, bude doplněno

Specifický cíl 2.2: Zvýšit kvalitu, účinnost a relevantnost systémů vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce, aby se podpořilo získávání klíčových kompetencí včetně digitálních dovedností

Podporované aktivity:

 • regionální vzdělávání – proměna obsahu vzdělávání, pedagogičtí pracovníci, řízení vzdělávání
 • vysoké školy – vzdělávání pracovníků VŠ, rozvoj studijních programů, propojování vzdělávání a praxe, sociální integrace studentů, rozvoj poradenských center při VŠ

Vhodní příjemci podpory:

Jsou známy pouze cílové skupiny, bude doplněno

Specifický cíl 2.3:  Podporovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména pro znevýhodněné skupiny, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciální úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny

Podporované aktivity:

 • regionální vzdělávání – rovnost ve vzdělávání, pedagogičtí pracovníci a lepší přístup k žákům/studentům se specifickými/speciálními vzdělávacími potřebami, řízení vzdělávání
 • vysoké školy – komunikace se studenty se specifickými nárokypodpora nadaných studentů, účast VŠ pedagogů na středoškolské odborné činnosti, vysokoškolské poradny, sociální integrace studentů

Vhodní příjemci podpory:

Jsou známy pouze cílové skupiny, bude doplněno

Energetické úspory, OZE

OP Životní prostředí

Specifický cíl 1.1:  Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti

Jsou podporovány aktivity zaměřené na snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury, zejména:

 • snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie
 • výstavba nových veřejných budov s parametry pro pasivní či plusové budovy
 • zlepšení kvality vnitřního prostředí budov
 • zvýšení adaptability budov/infrastruktury na změnu klimatu

Vhodní příjemci podpory:

Obce, kraje a jejich organizace jako jsou např. školy, kulturní a sportovní zařízení, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu apod, spolky, církve, fundace, ústavy apod.

Specifický cíl 1.2:  Podpora energie z obnovitelných zdrojů

Jsou podporovány aktivity spojené se zvyšováním využití obnovitelných zdrojů energie, zejména:

 • výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy a pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru
 • výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic

Vhodní příjemci podpory:

Obce, kraje a jejich organizace jako jsou např. školy, kulturní a sportovní zařízení dále pak o vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu apod, spolky, církve, fundace, ústavy apod.

Modernizační fond

Program č. 2 – Podpora projektů nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie (RES+)

Podpora projektů nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.

 • výstavba fotovoltaických elektráren (FVE), mimo plochy zemědělského půdního fondu a lesních pozemků (omezení se netýká projektů tzv. Agrofotovoltaiky, kombinující výrobu fotovoltaické elektřiny s pěstováním zemědělských plodin)
 • FVE na obtížně využitelných územích zasažených průmyslovou, těžební či obdobnou činností, včetně vodních ploch, FVE integrované do budov, popř. Vystavěných na stávajících zpevněných, plochách v bezprostřední blízkosti budovy či v areálu budov, FVE realizovaných na dlouhodobě pronajatých pláštích nebytových budov, popř. Vystavěných na stávajících zpevněných plochách v bezprostřední blízkosti budovy či jejího areálu
 • výstavba a modernizace větrných a malých vodních elektráren s instalovaným výkonem maximálně do 10 MW včetně
 • podpora systémů akumulace elektrické energie (pouze jako součást projektu nového zdroje)

Vhodní příjemci podpory:

Držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Program č. 7 – Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře (ENERGov)

Podpora komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře

 • snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury
 • snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie
 • výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy
 • výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy
 • výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru

Vhodní příjemci podpory:

Školy, kulturní a sportovní zařízení, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, spolky, církve, fundace, ústavy.

Termín vyhlášení výzvy:
Vyhlášení výzev se očekává v roce 2025

Program č. 8 – Komunitní energetika (KOMUNERG)

Podpora otevřených energetických společenství založených za účelem uspokojení svých energetických potřeb (hlavním účelem není tvorba zisku)

 • podpora budování komunitních energetických společenství
 • optimalizace konečné spotřeby energie
 • výstavba komunitních elektráren, využívajících nepalivové OZE, s vlastní či pronajatou distribuční sítí vč. možnosti akumulace energie, inteligentních síťových a měřicích prvků, a optimalizace spotřeby energie
 • výstavba komunitních výtopen a tepláren (možná též kombinovaná výroba elektřiny a tepla), využívajících OZE či DZE, vč. vybudování či rekonstrukce sítí SZTE, a optimalizace spotřeby energie
 • výstavba komunitních bioplynových stanic zpracovávajících ve společenství vytříděné bioodpady, vyprodukované průmyslové bioodpady, kaly z ČOV, či vedlejší zemědělskou produkci
 • systémy využívající skládkové plyny
 • systémy akumulace elektrické a tepelné energie
 • zpracování a distribuce biomasy pro efektivní využití v SZTE nebo v domovních kotlích, spojená i s rekonstrukcí (výměnou) zdrojů
 • instalace systému aktivního hospodaření s energií (např. měření a regulace)
 • výstavba komunitních dobíjecích či plnicích stanic na energii/palivo vyprodukované v rámci společenství pro nízkoemisní vozidla aktivních spotřebitelů
 • systémy využívající zelená a modrá opatření z pohledu stavebně technických úprav budov za účelem snížení jejich energetické náročnosti a přizpůsobení se změně klimatu

Vhodní příjemci podpory:

Energetická společenství (subjekty složené z fyzických anebo právnických osob a obcí, které jsou účinně kontrolovány svými členy, jež se nacházejí v blízkosti realizace projektů – za podmínky, že žádný subjekt nesmí mít majoritní podíl hlasovacích práv). Např: družstva, zapsané spolky apod.

Program č. 9 – Modernizace soustav veřejného osvětlení (LIGHTPUB)

Podpora rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků

 • rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení
 • modernizace světelných zdrojů, svítidel a optimálního prostorového uspořádání a využití světelných míst
 • regulace světelného toku a zrovnoměrnění odběru proudů v jednotlivých fázích provozu soustavy veřejného osvětlení
 • automatizace, optimalizace řízení a monitorování provozu soustav veřejného osvětlení s cílem snížení spotřeby energie
 • související opatření umožňující budoucí zapojení soustav veřejného osvětlení do širší městské infrastruktury instalací inovativních technologických prvků, které mají pozitivní vliv na rozvoj, např. alternativních druhů dopravy, instalaci prvků inteligentní dopravy a její optimalizaci, inteligentních systémů odpadového hospodářství, optimalizace využití energie a vody

Vhodní příjemci podpory:

Obce a městské části, příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí, obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části, které vlastní nebo provozují soustavu veřejného osvětlení.

Digitalizace

IROP

Specifický cíl 1.1:  Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády

Cílem je vytvoření jednoduchých a srozumitelných služeb pro občany, které budou přístupné z jednoho místa za využití jednoho portálu a jednotného přístupu k elektronické identitě, zejména:

 • elektronizace vybraných služeb veřejné správy
 • rozšíření propojení datového fondu
 • integrace elektronických služeb veřejné správy
 • zintenzivnění využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace
 • publikace dat veřejné správy jako OpenData
 • rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a backofficových služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb a rozvoj Komunikační infrastruktury veřejné správy a neveřejných služeb veřejné správy
 • vytvoření eGoverment cloud
 • kybernetická bezpečnost
 • transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity
 • automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)
 • centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy

Vhodní příjemci podpory:

kraje, obce, organizace zakládané kraji a obcemi, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní organizace, státní podniky

Oběhové hospodářství

OP Životní prostředí

Specifický cíl 1.5:  Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Jsou podporované aktivity vedoucí k přechodu na principy oběhového hospodářství a zlepšení uplatňování hierarchie nakládání s odpady, zejména:

 • prevence vzniku odpadů (kompostéry, RE-USE centra pro opětovné použití výrobků, budování potravinových bank aj.)
 • materiálové a energetické využití odpadů (výstavba a modernizace sběrných dvorů, budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z ČOV, výstavba a modernizace zařízení pro materiálové a energetické využití odpadů aj.)

Vhodní příjemci podpory:

Obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní korporace vlastněné veřejnými subjekty, subjekty podnikající v oblasti nakládání s odpady nebo potravinami

Veřejná prostranství, zeleň, snížení znečištění, brownfields

OP Životní prostředí

Specifický cíl 1.3:  Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám

Jsou podporovány aktivity směřující k předcházení či zvýšení odolnosti vůči povodním, sesuvům půdy a suchu a ke zvýšení povědomí o změně klimatu, zejména:

 • tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků, stávajících vegetačních prvků a opatření proti vodní a větrné erozi
 • úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře
 • zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
 • realizace protipovodňových opatření
 • podpora preventivních opatření proti povodním a suchu
 • obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit
 • investice do modernizace vzdělávacích environmetálních center

Vhodní příjemci podpory:

Obce a jiné veřejné subjekty, organizace zajišťující vzdělání a osvětu v oblasti klimatu, vlastníci a správci pozemků

Specifický cíl 1.6:  Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

Jsou podporovány aktivity zaměřené na péči o chráněná území, přírodní stanoviště a vzácné druhy, zvýšení kvality ovzduší a snížení počtu kontaminovaných lokalit zejména:

 • modernizace a rozvoj záchranných stanic
 • péče o chráněná území (přírodní dědictví)
 • náhrada a rekonstrukce stacionárních zdrojů znečištění ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů
 • pořízení a modernizace systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší
 • pořízení a náhrada monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí znečišťujících látek aj.

Vhodní příjemci podpory:

Kraje, obce, vlastníci a správci pozemků, provozovatelé stacionárních zdrojů znečištění a monitorovacích systémů aj.

IROP

Specifický cíl 2.2:  Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

Cílem je podpora tzv. zelené infrastruktury měst a obcí, prostřednictvím revitalizace veřejných prostranství za účelem zlepšení biologické rozmanitosti, snížení znečištění a podpora investic do hospodaření s vodou, zejména:

 • revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury měst a obcí, včetně modernizace technické infrastruktury (př. parky, náměstí, městské třídy aj.)

Vhodní příjemci podpory:

kraje, obce, organizace zakládané kraji a obcemi, církve, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, veřejné a státní VŠ, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné organizace

OP Spravedlivá transformace

Podporovaná oblast f) – Investice do obnovy a dekontaminace lokalit typu brownfield (brownfield site), rekultivace půdy, a kde je to nezbytné také do zelené infrastruktury, a projektů pro nové využití s přihlédnutím k principu „znečišťovatel platí“

Vhodní příjemci podpory:

Bude upřesněno

OP Životní prostředí

Specifický cíl 1.6 – Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

 • průzkum rozsahu znečištění horninového prostředí a rizik s ním spojených, včetně návrhu efektivního řešení
 • odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy

Vhodní příjemci podpory:

Majitelé nebo uživatelé kontaminovaných lokalit bez ohledu na jejich právní formu

Sociální služby a zdravotnictví, hasiči

IROP

Specifický cíl 4.2:  Posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných komunit, migrantů a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných opatření včetně bydlení a sociálních služeb

Cílem je podpora osob ohrožených chudobou či osob sociálně vyloučených a zlepšení těchto osob k sociálním službám, rozvoj sociálních služeb pro seniory, podpora spolupráce mezi sociálními a zdravotními službami a zlepšování přístupu k cenově dostupnému a kvalitnímu sociálnímu bydlení, zejména:

 • infrastruktura sociálních služeb
 • deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování
 • sociální bydlení

Vhodní příjemci podpory:

kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

Specifický cíl 4.3:  Zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje infrastruktury, včetně primární péče

Cílem je podpora budování relevantní zdravotnické infrastruktury a pořízení potřebného přístrojového vybavení a techniky pro zdravotnická zařízení, a podpora ochrany veřejného zdraví prostřednictvím rozvoje infekčních klinik, orgánů ochrany veřejného zdraví a zdravotních ústavů, zejména:

 • primární péče
 • integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb
 • podpora ochrany veřejného zdraví

Vhodní příjemci podpory:

kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované MZ ČR, nestátní neziskové organizace, církve, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče

IROP

Specifický cíl 5.1:  Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti mimo městská území

Cílem je využití potenciálu komunitně vedeného místního rozvoje za účelem řešení problémů v oblasti územní soudržnosti a zajištění místně orientovaného přístupu a podpora venkovských území do vybraných oblastí činností, zejména se zaměřením na:

 • bezpečnost v dopravě
 • infrastruktura pro cyklistickou dopravu
 • realizace veřejných prostranství
 • podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
 • rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
 • infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol
 • infrastruktura pro sociální služby
 • revitalizace kulturních památek
 • revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
 • rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
 • veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Vhodní příjemci podpory:

subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií CLLD na územní působnosti MAS

Dopravní infrastruktura a čistá mobilita

IROP

Specifický cíl 2.1:  Podpora udržitelné multimodální městské mobility

Cílem je umožnit přechod na čistější kolektivní služby veřejné dopravy a aktivní mobilitu, včetně infrastruktury pro alternativní paliva ve městech, podpora multimodality a bezpečnosti dopravy, zejména:

 • nákup silničních a drážních nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu
 • výstavba plnících a dobíjecích stanic pro veřejnou dopravu
 • telematika pro veřejnou dopravu
 • multimodální osobní doprava ve městech a obcích
 • bezpečnost v dopravě (s primární vazbou na pěší dopravu)
 • infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Vhodní příjemci podpory:

kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy či drážní dopravy, Ministerstvo dopravy ČR, dopravci aj.

Specifický cíl 3.1:  Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility, včetně zlepšení přístupu k TEN-T a přeshraniční mobilitě

Cílem je zlepšení dopravní infrastruktury v regionech, zlepšení dostupnosti center ekonomického rozvoje a propojení hlavních dopravních os prostřednictvím výstavby, rekonstrukce a modernizace silnic II třídy na Prioritní regionální silniční síti, zejména:

 • silnice II třídy na Prioritní regionální silniční síti – výstavba obchvatů obcí a silničních přeložek, rekonstrukce a modernizace silnic II. třídy, technické zhodnocení a výstavba mostů na vybraných úsecích silnic II. třídy

Vhodní příjemci podpory:

kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji

Vodovodní a kanalizační sítě včetně ČOV

OP Životní prostředí

Specifický cíl 1.4:  Podpora udržitelného hospodaření s vodou

Jsou podporovány aktivity směřující ke zvýšení jakosti povrchové i podzemní vody a ke zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou zejména:

 • dobudování a výstavba ČOV
 • dobudování a modernizace kanalizací
 • výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a řadů
 • výstavba a intenzifikace úpraven pitné vody
 • výstavba, intenzifikace či revitalizace stávajících vodních zdrojů aj.

Vhodní příjemci podpory:

Obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní korporace vlastněné veřejnými subjekty z alespoň 50 %

3 otázky: Vývoj a budoucnost vzdělávání

Tři jednoduché otázky, tři krátké odpovědi. Ptáme se těch, kteří na úrovni kraje zodpovídají za rozvojová témata. Jak vidí vývoj a budoucnost vzdělávání náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny? 

Co považujete ve vzdělávání za nejvíce pozitivní změnu v posledních letech? 

Kladně hodnotím hlavně zvýšení zájmu o řemeslné obory a zlepšení výsledku u maturitních zkoušek. 

Kam chcete, aby se kraj do roku 2027 ve vzdělávání nejvíce posunul? 

Cílem je zkvalitnit materiální podmínky pro vzdělávání, dále zvýšit úspěšnost u maturitních zkoušek, zlepšit jazykové dovednosti žáků a mít lépe připravené žáky a studenty pro vstup na trh práce. 

Které 2 až 3 projekty považujete za stěžejní? 

Jako důležitou vnímám podporu řemesel. Z projektů můžu jmenovat vznik technické a podnikatelské akademie v areálu VŠB-TU Ostrava, výstavbu dílen ve Frýdku-Místku nebo sportovní haly pro Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových v Ostravě. 

70 debat, 30 škol. Do rozvoje kraje se zapojili středoškoláci ze všech okresů

Od Rýmařova po Příbor. O strategii rozvoje Moravskoslezského kraje diskutovali studenti třiceti krajských škol napříč regionem. Celkem se v rámci příprav strategického plánu #hrajeMSKrajem uskutečnilo přes 70 debat týkajících se rozvoje regionu očima středoškoláků.

Na setkáních se studenti seznámili s problémy a výzvami, které kraj v rámci strategie řeší. Sami potom navrhovali, jaký by kraj měl chtít být za deset let, do kterých oblastí by měl investovat a jaké by měl realizovat strategické projekty.

Jednou z krajských výzev je odchod mladých lidí do jiných regionů. Cílem besed bylo mimo jiné zjistit, z jakého důvodu mladí lidé odcházejí a jak by se pro ně kraj mohl stát atraktivnější. Studenti často vnímají negativně ovzduší a nedostatečnou nabídku příležitostí. Ocenili by také širší nabídku vysokoškolských oborů.

Naopak za pozitivní považují dostatek kulturních akcí a blízkost přírody. Kladně hodnotí i podmínky pro podnikání, kraj má potenciál pro uskutečňování nových nápadů a konkurence zde zatím podle nich není tak vysoká.

Na minutku v Karviné: Lidé se zajímali o ovzduší, odpady i udržitelnou dopravu

Přes 40 lidí přišlo diskutovat s hejtmanem kraje Ivo Vondrákem a primátorem Karviné Janem Wolfem 10. dubna do Literárního salonu Regionální knihovny Karviná. Neformální debata u příležitosti tvorby rozvojové strategie kraje nadnesla řadu otázek týkajících se městské dopravy a bikesharingu, odpadů, ovzduší nebo využívání pohornické krajiny.

Po hodině a půl diskuze měli zúčastnění možnost vyzkoušet si roli hejtmana a na velkoplošné mapě investovat 3×1 miliardu korun do rozvoje kraje. Mapa pak zůstala na týden v místní knihovně, aby se mohli zapojit i další zájemci a návštěvníci knihovny.

Termíny diskuzí Na minutku s krajem:

16.5. Opava (17:00, Kupé Opava)

21.5. Nový Jičín (místo i čas budou upřesněny)

27.5. Frýdek-Místek (místo i čas budou upřesněny)

Na minutku s krajem / Frýdek-Místek

Právě teď společně plánujeme budoucnost našeho kraje na příštích 10 let. Přijďte o ní diskutovat s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem. Jak by podle vás měl kraj vypadat? Jakým směrem by se měl ubírat život na Frýdecko-Místecku? Co je pro kraj, Frýdek-Místek a vás důležité, na co se při uvažování o rozvoji kraje zaměřit? Co funguje a co by mělo fungovat lépe? Jak zlepšit image kraje? 

Co se dozvíte a o čem bude řeč? 
Jak jsme na tom v porovnání s jinými kraji, Českem, Evropou a světem. 
Jakým výzvám čelíme a jak na ně dokážeme reagovat. 
Jak se rýsují priority kraje na dalších 10 let. 
Jaké projekty změní kraj (a Frýdecko-Místecko) k lepšímu. 
Jaká klišé zhoršují image kraje a jak se s nimi popasovat. 

O rozvoji kraje diskutují starostové a důležití partneři napříč územím

Třinec, Bruntál, Karviná, Opava, Nový Jičín, Frýdek-Místek – strategický plán nevzniká jen u jednoho stolu v Ostravě. Od března do května probíhají setkání vedení kraje s partnery napříč celým regionem. Mezi zvanými hosty jsou lidé z celého okresu s mandátem nebo chutí diskutovat o rozvoji kraje.

Prvního třineckého setkání se v úterý 19. března zúčastnilo okolo 30 hostů. O budoucnosti kraje diskutovali zástupci měst a obcí, veřejných organizací, podnikatelů, sdružení a spolků, neziskových organizací a dalších komunit. Na setkání kraj představuje poznatky z analytické části strategie a vlastní představu o prioritách a projektech.  Od pozvaných zástupců daného území sbírá podněty a vize, které do plánu zapracovává.

V obdobném formátu probíhají setkání také v dalších významných krajských centrech:

19.3. Třinec

10.4. Karviná

12.4. Bruntál

16.5. Opava

21.5. Nový Jičín

27.5. Frýdek-Místek