Umění a sport na Ostravské univerzitě

V nové budově Klastru umění a designu Fakulty umění vznikne

 • zázemí pro Centrum digitálních technologií a design
 • multimediální učebna
 • čtyři desítky specializovaných cvičeben a učeben
 • zázemí pro Operní studio
 • hudební sál
 • zázemí pro zvukovou režii a postprodukci
 • specializovaná laboratoř a výukový ateliér pro muzikoterapii

Unikátní propojení mezi performativním a vizuálním uměním přitáhne do Ostravy nejen nadané tuzemské a zahraniční studenty, ale také špičkové zahraniční hudebníky a designéry jako hostující profesory.

Na přípravě rozsáhlého sportoviště se podílí pracovníci Katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Moderní zázemí pro sport přiláká nadějné sportovce, kteří budou v budoucnu dělat regionu ve světě dobré jméno. Pomůže také snížit odliv mladých lidí z kraje. Sportoviště má být plně využitelné i pro veřejnost.  

Život v komunitě

Kraj podpoří komunitní poskytování sociálních služeb, které umožní většímu množství lidí žít ve svém přirozeném prostředí. Zvýší se dostupnost samostatného bydlení pro lidi s postižením. Sounáležitost s komunitou bude kraj podporovat organizací společných aktivit.

Dojde také k rozvoji sociálního podnikání a posílení jeho role, což motivuje další firmy a společnosti k tvorbě tranzitních pracovních míst.

Již nyní v regionu funguje Klastr sociálních podniků, který je jedním z krajských unikátů. Pomáhá zdravotně i sociálně znevýhodněným lidem najít práci a zapojit se do společnosti. Mezi jeho projekty patří například podnik Sladké Osoblažsko. Ten rozjel výrobu domácích marmelád na severu regionu, který se dlouhodobě potýká s vyšší nezaměstnaností. Kraj se také mezi prvními rozhodl nepřijímat nové klienty do ústavních zařízení, má 3 700 pěstounů, což je nejvyšší počet v Česku.

Turistické využití Beskyd

„Na víkend do hor, místo do obchodního centra“ je motto balíku projektů, který chce ze spojnice mezi Lysou horou a Pustevnami udělat oddychovou oblast pro lidi z měst. Počítá s využitím několika brownfieldů, včetně důlního díla Frenštát nebo pily v Ostravici.

V plánu je také výměna tři desítky let staré sedačkové lanovky na Pustevny, která by nově měla být kabinová.

Mezi projekty spadá i rekonstrukce skokanského areálu Jiřího Rašky ve Frenštátu pod Radhoštěm, který se má proměnit v moderní sportoviště evropské vrcholové úrovně a využít k tomu stávající infrastrukturu.

Podpora nízkoemisní mobility v kraji

Cílem je zlepšení stavu životního prostředí v Moravskoslezském kraji, se zaměřením na snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí. K dosažení cíle napomůže nastartování nových druhů bezemisních pohonů v dopravě, s důrazem na ekologickou veřejnou dopravu, např. podpora nákupu nízkoemisních vozidel s vodíkovým pohonem. 

Veřejná hromadná doprava má být komfortnější, rychlejší, přehlednější a bezpečnější. Vzniknou integrované plánovací systémy dopravy, které budou porovnávat čas, náklady i vyprodukované emise pro jednotlivé druhy dopravy. Na chytrých zastávkách bude možné dobít mobil, připojit se na wi-fi a v zimě se zahřát. 

KODIS plánuje online systém dynamického dopravního dispečinku s callcentrem, datovým a analytickým centrem a se systémem multifunkčních informačních terminálů, který zefektivní plánování a organizaci dopravy. 

Čisté ovzduší

Čisté ovzduší je jednou z krajských priorit i v nově vznikající Strategii. V rámci balíku se má uskutečnit několik projektů:

Kotlíkové dotace: Obyvatelé kraje mají stále možnost využít kotlíkových dotací. Během smogových situací jsou na venkově hodnoty znečištění často překračovány více než v průmyslových oblastech. Výměna kotlů situaci významně zlepší.

Online senzorické sítě: Díky projektu Allsense bude kraj získávat okamžitá data z různých oblastí životního prostředí prostřednictvím rádiových sítí. Výstupy se využijí nejen pro ovlivňování kvality ovzduší, na základě měření bude možné ovlivňovat také intenzitu dopravy, regulaci vody, rozvoj průmyslových zón aj.

Pravá volba pro každého: Služby pro volbu kariéry a uplatnitelnosti na trhu práce MSK

Řada lidí odchází z kraje za atraktivnějším zaměstnáním i kvůli nedostatku informací a špatné orientaci na trhu práce. Nedozvídají se o možnosti spolupracovat se špičkovými zaměstnavateli v kraji, často nevyužívají dosaženého vzdělání.

Srozumitelný informační servis a individualizované poradenské služby pomohou lidem zorientovat se v sobě i na trhu práce, vzdělávat se během celého života a plánovat budoucnost. Obyvatelé kraje potřebují získat odvahu ke změně a motivaci zůstat v kraji a růst v něm a spolu s ním.

Produktivní investice podporující nová pracovní místa

OP Spravedlivá transformace

Podporovaná oblast: 

Bude upřesněno 

Vhodní příjemci podpory: 

Velké podniky procházející transformací prokazující, že počet zaniklých pracovních míst je větší, než počet nově vzniklých díky realizace investice. Též musí prokázat, proč jiný subjekt není vhodný pro realizace investice a jaký vliv bude mít investice na trh. Investice nesmí zahrnovat podporu fosilních paliv a přispívat k posunu k uhlíkově neutrální ekonomice v roce 2050 a odpovídat environmentálním cílům 

Regenerace brownfields

OP Spravedlivá transformace 

Podporovaná oblast f) – Investice do obnovy a dekontaminace lokalit typu brownfield (brownfield site), rekultivace půdy, a kde je to nezbytné také do zelené infrastruktury, a projektů pro nové využití s přihlédnutím k principu „znečišťovatel platí“ 

Vhodní příjemci podpory: 

Bude upřesněno  

Vzdělávání​

OP Spravedlivá transformace 

Podporovaná oblast j-h) – Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků včetně aktivního začleňování uchazečů o zaměstnání 

Vhodní příjemci podpory: 

Bude upřesněno  

Energetické úspory

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 

Specifický cí3.1 – Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti 

Snižování energetické náročnosti hospodářství ČR prostřednictvím zavádění energeticky účinnějších technologií nebo renovací budov určených na provoz podniků.  

 • snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů (zateplení, renovace otvorových výplní, stínící prvky, vzduchotechnika, „smart prvky“ v budovách, zelené střechy a fasády, využití dešťové vody apod.) 
 • využívání obnovitelných zdrojů energie a KVET a tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů 
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti 
 • akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti  
 • modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti 
 • modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů 
 • využití odpadní energie 
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů 
 • zavádění „smart prvků“ (prvky řízení efektivního nakládání s energií např. měření a regulace), zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu 
 • podpora výstavby budov v pasivním standardu využívající OZE v kombinaci s akumulací energie 
 • podpora aktivit firem energetických služeb (Energy Services Companies, ESCO) pro projekty realizované skrze Energy Performance Contracting (EPC) a pro projekty využívající metodu Performance Design and Build (PD&B) garantující provozní parametry včetně dosažené úspory energie po dobu udržitelnosti projektu 
 • zvýhodněná podpora při možnosti využití investiční dotace pro projekty realizované skrze Energy Performance Contracting (EPC) a pro projekty využívající metodu Performance Design and Build (PD&B) garantující provozní parametry včetně dosažené úspory energie po dobu udržitelnosti projektu 

Vhodní příjemci podpory: 

Podnikatelské subjekty – malé a střední a velké podniky včetně podniků až ze 100 % vlastněných veřejným sektorem 

Modernizační fond  

Program č. 3 – Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS (ENERG ETS) 

Podpora zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti a/nebo snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě, pro zařízení zařazená v EU ETS.  

 • zavádění inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií, zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu, optimalizace konečné spotřeby energie 
 • snížení ztrát a zvýšení účinnosti stávajících zdrojů tepla, elektřiny nebo KVET, přičemž nezpůsobilé jsou projekty prodlužující životnost nebo zlepšující ekonomiku zdrojů spalujících uhlí nebo podobně emisně intenzivní palivo 
 • opatření v technologických procesech výroby – úpravy, modernizace či změna konfigurace systémů výrobní nebo zpracovatelské technologie, optimalizace technologických procesů 
 • využití odpadního tepla z výroby, modernizace (rekonstrukce nebo náhrada) zařízení na výrobu energie (s vyloučením zdrojů na emisně intenzivní palivo) pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti) 
 • akumulace všech forem energie v rámci instalací OZE nebo komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti 
 • vodíkové aplikace 

Vhodní příjemci podpory: 

Vlastníci či provozovatelé zařízení v EU ETS 

Program č. 4 – Zlepšení energetické účinnosti vpodnikání (ENERG) 

Podpora zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti, příp. snížení produkce skleníkových plynů v podnikání, mimo zařízení v EU ETS.  

 • využívání obnovitelných zdrojů energie a KVET pro pokrytí vlastní potřeby energie a pokrytí spotřeby energie v místě její výroby  
 • modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti 
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu za účelem zvýšení účinnosti 
 • zavádění inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií, zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu 
 • akumulace všech forem energie v rámci instalací OZE nebo komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti 
 • modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů 
 • využití odpadní energie 
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů 
 • snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů (zateplení, renovace otvorových výplní, stínící prvky, vzduchotechnika, „smart prvky“ v budovách, zelené střechy a fasády, využití dešťové vody apod.) 
 • vodíkové aplikace 

Vhodní příjemci podpory: 

Podnikatelské subjekty – malé a střední podnikyfyzické osoby podnikající 

Termín vyhlášení výzvy: 
Vyhlášení výzev se očekává v roce 2025 

OP Životní prostředí 

Specifický cíl 1.6 – Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění  

 • náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů 

Vhodní příjemci podpory: 

Provozovatelé stacionárních zdrojů znečištění 

Sociální služby

IROP 

Specifický cíl 4.2 – Posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných komunit, migrantů a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných opatření včetně bydlení a sociálních služeb 

Cílem je podpora osob ohrožených chudobou či osob sociálně vyloučených a zlepšení těchto osob k sociálním službám, rozvoj sociálních služeb pro seniory, podpora spolupráce mezi sociálními a zdravotními službami a zlepšování přístupu k cenově dostupnému a kvalitnímu sociálnímu bydlení, zejména: 

 • infrastruktura sociálních služeb 
 • deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování 
 • sociální bydlení 

Vhodní příjemci podpory: 

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 

Specifický cíl 5.1:  Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti mimo městská území 

Cílem je využití potenciálu komunitně vedeného místního rozvoje za účelem řešení problémů v oblasti územní soudržnosti a zajištění místně orientovaného přístupu a podpora venkovských území do vybraných oblastí činností, zejména se zaměřením na: 

 • bezpečnost v dopravě 
 • infrastruktura pro cyklistickou dopravu 
 • realizace veřejných prostranství 
 • podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V 
 • rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny 
 • infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol 
 • infrastruktura pro sociální služby 
 • revitalizace kulturních památek 
 • revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí 
 • rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven 
 • veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu 

Vhodní příjemci podpory: 

Subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií CLLD na územní působnosti MAS 

OP Zaměstnanost+ 

Specifický cíl 2.1 – Posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti a aktivní účast a nabídnout jim lepší zaměstnatelnost 

Cílem je pomoci lidem v obtížné životní situaci spojené se ztrátou nebo nekvalitním bydlením či jinou krizovou sociální situací.  

 • podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením 
 • terénní a ambulantní sociální služby včetně komunitních služeb 
 • vzdělávání a poradenství na podporu neformální a sdílené péče 
 • prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách 
 • podpora sociálního bydlení, sociální práce v oblasti bydlení, podpora programů housing led a housing first pro znevýhodněné skupiny osob, předcházení ztráty bydlení, podpora osob opouštějících zařízení ústavní péče či náhradní rodičovské péče 
 • vzdělávání a poradenství – podpora rodičovských kompetencí, prevence zadlužení, základní finanční gramotnosti apod.  
 • programy – podpora prevence kriminality, podpora osob ohrožených závislostmi nebo závislých na návykových látkách, osob s duševním onemocněním, podpora obětí násilí imigranti a cizinci 
 • transformace systému péče o ohrožené děti  
 • vznik a rozvoj aktivit v oblasti sociálního podnikání  
 • podpora místních aktérů při řešení lokálních problémů a potřeb osob  

Vhodní příjemci podpory: 

Zatím známy cílové skupiny, bude upřesněno 

Specifický cíl 2.2 – Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám; modernizovat systémy sociální ochrany včetně podpory přístupu k sociální ochraně; zlepšit dostupnost, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé zdravotní péče 

Cílem je zvyšování kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních a zdravotních služeb.  

 • deinstitucionalizace pobytových služeb pro děti  
 • rozvoj služeb komunitního typu, ambulantních, terénních služeb 
 • podpora transformace psychiatrické péče a deinstitucionalizace zařízení pro osoby s duševním onemocněním  
 • prevence ztráty bydlení a jeho udržení  
 • nové modely sociálního začleňování, strategie rozvoje služeb, plánování  
 • vzdělávání sociálních a zdravotnických pracovníků  
 • budování kapacit nestátních neziskových organizací zejména formou vzdělávání  
 • reforma zdravotní primární péče 
 • podpora zdraví  

Vhodní příjemci podpory: 

Zatím známy cílové skupiny, bude upřesněno 

Specifický cíl 3.1 – Posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti a aktivní účast a nabídnout jim lepší zaměstnatelnost 

Cílem je podpora sociálních inovací, jejich ověřování a hodnocení. 

 • oblast sociálního experimentování – oblast nenaplňovaných sociálních potřeb, nová řešení, spolupráce s výzkumnými pracovišti  
 • oblast sociálního začleňování – zvyšování efektivity sociálních služeb, podpora preventivních služeb, propojování sektorů, podpora individualizovaných služeb  
 • oblast rovných příležitostí – pilotování nových opatření zvyšující rovnost příležitostí  

Vhodní příjemci podpory: 

Bude upřesněno  

Specifický cíl 4.1 – Řešit materiální deprivaci poskytnutím potravinové a/nebo základní materiální pomoci nejchudším osobám, včetně doprovodných opatření 

Cílem je poskytování základní materiální deprivaci poskytnutím potravinové a/nebo základní materiální pomoci nejchudším osobám včetně doprovodných opatření.  

 • stravování dětí ve školských zařízeních  
 • materiální a potravinová pomoc – potraviny, základní spotřební zboží, které je určeno pro spotřebu cílových skupin  

Vhodní příjemci podpory: 

Veřejnoprávní subjekty, nevládní neziskové organizace 

OP Spravedlivá transformace 

Podporovaná oblast l)  – Další aktivity v oblasti vzdělávání a sociálního začleňování, včetně, je-li to řádně odůvodněno, infrastruktury pro účely školicích středisek, zařízení péče o děti a starší osoby, indikované vPlánu územní spravedlivé transformace 

Vhodní příjemci podpory: 

Bude upřesněno 

Rozvoj zdravotnictví

IROP 

Specifický cíl 4.3 – Zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje infrastruktury, včetně primární péče 

Cílem je podpora budování relevantní zdravotnické infrastruktury a pořízení potřebného přístrojového vybavení a techniky pro zdravotnická zařízení, a podpora ochrany veřejného zdraví prostřednictvím rozvoje infekčních klinik, orgánů ochrany veřejného zdraví a zdravotních ústavů, zejména: 

 • primární péče 
 • integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb 
 • podpora ochrany veřejného zdraví 

Vhodní příjemci podpory: 

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované MZ ČR, nestátní neziskové organizace, církve, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče 

OP Zaměstnanost+ 

Specifický cíl 2.2 – Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, modernizovat systémy sociální ochrany včetně podpory přístupu k sociální ochraně; zlepšit dostupnost, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé zdravotní péče 

Cílem je zvyšování kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních a zdravotních služeb.  

 • deinstitucionalizace pobytových služeb pro děti  
 • rozvoj služeb komunitního typu, ambulantních, terénních služeb 
 • podpora transformace psychiatrické péče a deinstitucionalizace zařízení pro osoby s duševním onemocněním  
 • prevence ztráty bydlení a jeho udržení  
 • nové modely sociálního začleňování, strategie rozvoje služeb, plánování  
 • vzdělávání sociálních a zdravotnických pracovníků  
 • budování kapacit nestátních neziskových organizací zejména formou vzdělávání  
 • reforma zdravotní primární péče 
 • podpora zdraví  

Vhodní příjemci podpory: 

Zatím známy cílové skupiny, bude upřesněno 

Energetické úspory, OZE​

OP Životní prostředí 

Specifický cíl 1.1 – Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti 

Jsou podporovány aktivity zaměřené na snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury, zejména: 

 • snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie 
 • výstavba nových veřejných budov s parametry pro pasivní či plusové budovy 
 • zlepšení kvality vnitřního prostředí budov 
 • zvýšení adaptability budov/infrastruktury na změnu klimatu 

Vhodní příjemci podpory: 

Obce, kraje a jejich organizace jako jsou např. školy, kulturní a sportovní zařízení, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu apod, spolky, církve, fundace, ústavy apod.  

Specifický cíl 1.2 – Podpora energie z obnovitelných zdrojů 

Jsou podporovány aktivity spojené se zvyšováním využití obnovitelných zdrojů energie, zejména: 

 • výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy a pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru 
 • výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic 

Vhodní příjemci podpory: 

Obce, kraje a jejich organizace jako jsou např. školy, kulturní a sportovní zařízení, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu apod, spolky, církve, fundace, ústavy apod.  

Modernizační fond  

Program č. 2 – Podpora projektů nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie (RES+) 

Podpora projektů nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.  

 • výstavba fotovoltaických elektráren (FVE), mimo plochy zemědělského půdního fondu a lesních pozemků (omezení se netýká projektů tzv. agrofotovoltaiky, kombinující výrobu fotovoltaické elektřiny s pěstováním zemědělských plodin) 
 • FVE na obtížně využitelných územích zasažených průmyslovou, těžební či obdobnou činností, včetně vodních ploch, FVE integrované do budov, popř. vystavěných na stávajících zpevněných, plochách v bezprostřední blízkosti budovy či v areálu budov, FVE realizovaných na dlouhodobě pronajatých pláštích nebytových budov, popř. vystavěných na stávajících zpevněných plochách v bezprostřední blízkosti budovy či jejího areálu 
 • výstavba a modernizace větrných a malých vodních elektráren s instalovaným výkonem maximálně do 10 MW včetně 
 • podpora systémů akumulace elektrické energie (pouze jako součást projektu nového zdroje) 

Vhodní příjemci podpory: 

Držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) 

Program č. 7 – Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře (ENERGov) 

Podpora komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře 

 • snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury 
 • snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie 
 • výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy 
 • výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy 
 • výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru 

Vhodní příjemci podpory: 

Organizace jako jsou např. školy, kulturní a sportovní zařízení, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, spolky, církve, fundace, ústavy. 

Termín vyhlášení výzvy: 

Vyhlášení výzev se očekává v roce 2025 

Materiálně-technické vybavení IZS

IROP 

Specifický cíl 2.3  Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám 

Cílem je posílit bezpečnost obyvatelstva adekvátní reakcí na existující i nové hrozby a změny klimatu, a to jak na úrovni personální, tak hmotného vybavení.  

 • materiálně-technické vybavení  
 • výstavba, modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek a jejich technologické a technické vybavení  
 • modernizace jednotného systému varování 
 • výstavba, modernizace a rozvoj strategicky významných ICT systémů 

Vhodní příjemci podpory: 

Hasičské záchranné sbory, policie, kraje, zdravotnická záchranná služba, organizační složky státu, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek integrovaného záchranného systému 

Energetické úspory, OZE

OP Životní prostředí 

Specifický cíl 1.1:  Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti 

Jsou podporovány aktivity zaměřené na snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury, zejména: 

 • snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie 
 • výstavba nových veřejných budov s parametry pro pasivní či plusové budovy 
 • zlepšení kvality vnitřního prostředí budov 
 • zvýšení adaptability budov/infrastruktury na změnu klimatu 

Vhodní příjemci podpory: 

Obce, kraje a jejich organizace jako jsou např. školy, kulturní a sportovní zařízení, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu apod, spolky, církve, fundace, ústavy apod.  

Specifický cíl 1.2:  Podpora energie z obnovitelných zdrojů 

Jsou podporovány aktivity spojené se zvyšováním využití obnovitelných zdrojů energie, zejména: 

 • výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy a pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru 
 • výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic 

Vhodní příjemci podpory: 

Obce, kraje a jejich organizace jako jsou např. školy, kulturní a sportovní zařízení dále pak o vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu apod, spolky, církve, fundace, ústavy apod.  

Modernizační fond  

Program č. 2 – Podpora projektů nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie (RES+) 

Podpora projektů nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.  

 • výstavba fotovoltaických elektráren (FVE), mimo plochy zemědělského půdního fondu a lesních pozemků (omezení se netýká projektů tzv. Agrofotovoltaiky, kombinující výrobu fotovoltaické elektřiny s pěstováním zemědělských plodin) 
 • FVE na obtížně využitelných územích zasažených průmyslovou, těžební či obdobnou činností, včetně vodních ploch, FVE integrované do budov, popř. Vystavěných na stávajících zpevněných, plochách v bezprostřední blízkosti budovy či v areálu budov, FVE realizovaných na dlouhodobě pronajatých pláštích nebytových budov, popř. Vystavěných na stávajících zpevněných plochách v bezprostřední blízkosti budovy či jejího areálu 
 • výstavba a modernizace větrných a malých vodních elektráren s instalovaným výkonem maximálně do 10 MW včetně 
 • podpora systémů akumulace elektrické energie (pouze jako součást projektu nového zdroje) 

Vhodní příjemci podpory: 

Držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) 

Program č. 7 – Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře (ENERGov) 

Podpora komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře 

 • snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury 
 • snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie 
 • výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy 
 • výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy 
 • výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru 

Vhodní příjemci podpory: 

Školy, kulturní a sportovní zařízení, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, spolky, církve, fundace, ústavy.  

Termín vyhlášení výzvy: 
Vyhlášení výzev se očekává v roce 2025 

Program č. 8 – Komunitní energetika (KOMUNERG) 

Podpora otevřených energetických společenství založených za účelem uspokojení svých energetických potřeb (hlavním účelem není tvorba zisku) 

 • podpora budování komunitních energetických společenství 
 • optimalizace konečné spotřeby energie 
 • výstavba komunitních elektráren, využívajících nepalivové OZE, s vlastní či pronajatou distribuční sítí vč. možnosti akumulace energie, inteligentních síťových a měřicích prvků, a optimalizace spotřeby energie 
 • výstavba komunitních výtopen a tepláren (možná též kombinovaná výroba elektřiny a tepla), využívajících OZE či DZE, vč. vybudování či rekonstrukce sítí SZTE, a optimalizace spotřeby energie 
 • výstavba komunitních bioplynových stanic zpracovávajících ve společenství vytříděné bioodpady, vyprodukované průmyslové bioodpady, kaly z ČOV, či vedlejší zemědělskou produkci 
 • systémy využívající skládkové plyny 
 • systémy akumulace elektrické a tepelné energie 
 • zpracování a distribuce biomasy pro efektivní využití v SZTE nebo v domovních kotlích, spojená i s rekonstrukcí (výměnou) zdrojů 
 • instalace systému aktivního hospodaření s energií (např. měření a regulace) 
 • výstavba komunitních dobíjecích či plnicích stanic na energii/palivo vyprodukované v rámci společenství pro nízkoemisní vozidla aktivních spotřebitelů 
 • systémy využívající zelená a modrá opatření z pohledu stavebně technických úprav budov za účelem snížení jejich energetické náročnosti a přizpůsobení se změně klimatu 

Vhodní příjemci podpory: 

Energetická společenství (subjekty složené z fyzických anebo právnických osob a obcí, které jsou účinně kontrolovány svými členy, jež se nacházejí v blízkosti realizace projektů – za podmínky, že žádný subjekt nesmí mít majoritní podíl hlasovacích práv). Např: družstva, zapsané spolky apod.  

Veřejná prostranství, zeleň, snížení znečištění, brownfields

OP Životní prostředí 

Specifický cíl 1.3:  Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám 

Jsou podporovány aktivity směřující k předcházení či zvýšení odolnosti vůči povodním, sesuvům půdy a suchu a ke zvýšení povědomí o změně klimatu, zejména: 

 • tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků, stávajících vegetačních prvků a opatření proti vodní a větrné erozi 
 • úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře 
 • zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně 
 • realizace protipovodňových opatření 
 • podpora preventivních opatření proti povodním a suchu 
 • obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit 
 • investice do modernizace vzdělávacích environmetálních center 

Vhodní příjemci podpory: 

Obce a jiné veřejné subjekty, organizace zajišťující vzdělání a osvětu v oblasti klimatu, vlastníci a správci pozemků 

IROP  

Specifický cíl 2.2:  Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění 

Cílem je podpora tzv. zelené infrastruktury měst a obcí, prostřednictvím revitalizace veřejných prostranství za účelem zlepšení biologické rozmanitosti, snížení znečištění a podpora investic do hospodaření s vodou, zejména: 

 • revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury měst a obcí, včetně modernizace technické infrastruktury (př. parky, náměstí, městské třídy aj.) 

Vhodní příjemci podpory: 

Kraje, obce, organizace zakládané kraji a obcemi, církve, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, veřejné a státní VŠ, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné organizace 

OP Spravedlivá transformace 

Podporovaná oblast f) – Investice do obnovy a dekontaminace lokalit typu brownfield (brownfield site), rekultivace půdy, a kde je to nezbytné také do zelené infrastruktury, a projektů pro nové využití s přihlédnutím k principu „znečišťovatel platí“ 

Vhodní příjemci podpory: 

Bude upřesněno  

Výzkum a vývoj

OP Jan Amos Komenský 

Specifický cíl 1.1 – Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií 

Podpora rozvoje zázemí a kapacit výzkumného prostředí v ČR pro kvalitní špičkový výzkum, jehož výsledky budou reagovat na aktuální potřeby a trendy.  

Podporované aktivity: 

 • institucionální prostředí výzkumných organizací a rozvoj lidského kapitálu – vznik a rozvoj administrativních kapacit podporujících výzkumné týmy, mezinárodní a mezisektorová mobilita, zapojení studentů do výzkumných projektů, propagace výsledků VaVaI,  
 • rozvoj aplikačního potenciálu výzkumných organizací – rozvoj aplikačního potenciálu výzkumných organizací, transfer technologií, spolupráce výzkumného a aplikačního sektoru, společné projekty v rámci národních a mezinárodních grantových schémat, šíření výsledků a výstupů  
 • excelence ve výzkumu – výzkumné projekty s vysokým potenciálem pro špičkové výsledky  
 • synergie a komplementarity s programem Horizont Evropa – kofinancování, financování návrhů projektů  
 • infrastruktura pro VaVaI – modernizace vybavení, nová výstavba výhradně pro vysoce prioritní projekty 
 • systémová opatření na národní úrovni na podporu výzkumného a inovačního prostředí 

Vhodní příjemci podpory: 

Jsou známy pouze cílové skupiny, bude doplněno 

Specifický cíl 1.2 – Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání 

Podpora strategického řízení oblasti výzkumu, vývoje a inovací na národní a regionální úrovni a jejich funkčního propojení.  

Podporované aktivity: 

 • rozvoj spolupráce mezi institucemi odpovědných za VaVaI 
 • osvojování zahraničních zkušeností a dobrých praxí 
 • mapování a analýzy výzkumného inovačního prostředí  
 • vyhodnocování dopadů nových technologií na společnost 
 • podpora síťování aktérů výzkumného a inovačního prostředí  
 • podpora regionálních inovačních systémů a posilování inteligentní specializace regionů  

Vhodní příjemci podpory: 

Jsou známy pouze cílové skupiny, bude doplněno 

OP Spravedlivá transformace 

Podporovaná oblast c) – Investice do výzkumu a inovací včetně univerzit a veřejných výzkumných organizací a podpora přenosu pokročilých technologií 

Vhodní příjemci podpory: 

Bude upřesněno  

Vzdělávání

IROP  

Specifický cíl 4.1 – Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomoci rozvoje infrastruktury 

Cílem je zvýšení počtu míst v zařízeních péče o děti mladší 3 let, posílení rovného přístupu k vysoce kvalitnímu inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě, řešení nerovností v oblasti vzdělávání mezi školami a regiony, podpora osvojování dovedností žáků a studentů a podpora kapacit s cílem reagovat na potřeby trhu práce zejména podporou: 

 • mateřských a základních škol 
 • středních a vyšších odborných škol a konzervatoří 
 • zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení 
 • školských poradenských zařízení, vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona a středisek výchovné péče 

Vhodní příjemci podpory: 

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, právnické osoby vykonávající činnosti škol a školských zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 

Specifický cíl 5.1 – Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti mimo městská území 

Cílem je využití potenciálu komunitně vedeného místního rozvoje za účelem řešení problémů v oblasti územní soudržnosti a zajištění místně orientovaného přístupu a podpora venkovských území do vybraných oblastí činností, zejména se zaměřením na: 

 • bezpečnost v dopravě 
 • infrastruktura pro cyklistickou dopravu 
 • realizace veřejných prostranství 
 • podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V 
 • rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny 
 • infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol 
 • infrastruktura pro sociální služby 
 • revitalizace kulturních památek 
 • revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí 
 • rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven 
 • veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu 

Vhodní příjemci podpory: 

Subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií CLLD na územní působnosti MAS 

OP Jan Amos Komenský 

Specifický cíl 2.1 – Zlepšení přístupu k inkluzívním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomoci rozvoje infrastruktury 

Podporované aktivity: 

 • rekonstrukce a adaptace nevyhovujících vzdělávacích prostor pro potřeby studentů se specifickými potřebami 
 • zpřístupnění prostor pro studenty se specifickými potřebami (bezbariérovost) 
 • nová výstavba pro vysoce prioritní projekty v oblasti vysokoškolského vzdělávání 
 • modernizace výukových prostor 
 • pořízení studijních pomůcek a informačních zdrojů pro nové metody výuky 

Vhodní příjemci podpory: 

Jsou známy pouze cílové skupiny, bude doplněno 

Specifický cíl 2.2 – Zvýšit kvalitu, účinnost a relevantnost systémů vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce, aby se podpořilo získávání klíčových kompetencí včetně digitálních dovedností 

Podporované aktivity: 

 • regionální vzdělávání – proměna obsahu vzdělávání, pedagogičtí pracovníci, řízení vzdělávání 
 • vysoké školy – vzdělávání pracovníků VŠ, rozvoj studijních programů, propojování vzdělávání a praxe, sociální integrace studentů, rozvoj poradenských center při VŠ 

Vhodní příjemci podpory: 

Jsou známy pouze cílové skupiny, bude doplněno 

Specifický cíl 2.3 – Podporovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména pro znevýhodněné skupiny, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciální úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny 

Podporované aktivity: 

 • regionální vzdělávání – rovnost ve vzdělávání, pedagogičtí pracovníci a lepší přístup k žákům/studentům se specifickými/speciálními vzdělávacími potřebami, řízení vzdělávání 
 • vysoké školy – komunikace se studenty se specifickými nároky, podpora nadaných studentů, účast VŠ pedagogů na středoškolské odborné činnosti, vysokoškolské poradny, sociální integrace studentů  

Vhodní příjemci podpory: 

Jsou známy pouze cílové skupiny, bude doplněno 

Specifický cíl 2.4 – Podporovat celoživotní učení, zejména flexibilní možnosti rozšiřování dovedností a rekvalifikace pro všechny s ohledem na digitální dovednosti, lépe předvídat změny a nové požadavky na dovednosti vycházející z potřeb trhu práce, usnadnit přechody mezi zaměstnáními a podporovat profesní mobilitu 

Koncept celoživotního učení bude naplňován zejména pomocí programů/kurzů a školení občanského vzdělávání, CŽV a univerzit třetího věku.  

Podporované aktivity: 

 • rozvoj oblasti občanského vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 
 • školení pracovníků podílející se na zajištění kurzů  
 • pořízení vhodného vybavení a relevantních pomůcek pro kurzy 
 • pilotáž a realizace kurzů 
 • sběr a vyhodnocování informací o potřebách praxe a potencionální poptávce po programech  
 • vznik a rozvoj pracovišť VŠ poskytujících celoživotní vzdělávání (vznik univerzit třetího věku) včetně pilotáže, propagace programů a práce se zájemci  

Vhodní příjemci podpory: 

Jsou známy pouze cílové skupiny, bude doplněno 

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 

Specifický cíl 1.3 – Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání 

Rozvoj kompetencí a dovedností stávajících i budoucích zaměstnanců firem ve vazbě na potřeby plynoucí z průmyslové transformace a priorit v Národní RIS3 strategii umožní zavádění inovací navázaných na pokročilé technologie a trendy.  

 • propojování podnikové sféry se systémem formálního vzdělávání v oblasti dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání včetně zapojení zaměstnanců do výuky, stáží učitelů a studentů ve firmách 

Vhodní příjemci podpory: 

Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky (předpokládaný nositel projektu) 

Cestovní ruch a kultura

IROP

Specifický cíl 4.4 – Posílení role kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a v sociálních inovacích

Cílem je podpořit prostřednictvím kulturního dědictví integrovaný sociální, hospodářský a environmentální rozvoj České republiky, což povede k rozvoji cestovního ruchu a rozvoji kulturních a kreativních odvětví, zejména se zaměřením na:

 • revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví
 • revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzei a knihoven
 • veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Vhodní příjemci podpory:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření, církve, zřizovatelé knihoven, nestátní neziskové organizace z oblasti cestovního ruchu

Specifický cíl 5.1 – Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti mimo městská území

Cílem je využití potenciálu komunitně vedeného místního rozvoje za účelem řešení problémů v oblasti územní soudržnosti a zajištění místně orientovaného přístupu a podpora venkovských území do vybraných oblastí činností, zejména se zaměřením na:

 • bezpečnost v dopravě
 • infrastruktura pro cyklistickou dopravu
 • realizace veřejných prostranství
 • podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
 • rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
 • infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol
 • infrastruktura pro sociální služby
 • revitalizace kulturních památek
 • revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
 • rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
 • veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Vhodní příjemci podpory:

Subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií CLLD na územní působnosti MAS

Digitalizace a vysokorychlostní internet

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifický cíl 1.2 – Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády

Zvýšení využití digitálních nástrojů a nových technologií v podnikání ze strany MSP, zavedení internetu věcí ve většině obchodně-výrobních řetězců v MSP, vybudování národní sítě center pro digitální inovace a zajištění jejich služeb pro MSP či zvýšení kybernetické bezpečnosti systémů a technologií zejména v MSP

 • Zavádění digitalizace v podnicích včetně návazné investiční podpory pro nasazování digitálních řešení; podpora projektů v oblastech souvisejících s umělou inteligencí, automatizací procesů a robotiky a kybernetické bezpečnosti
 • Budování a další rozvoj Center pro digitální inovace, včetně zapojení do sítě těchto center, a to na národní i evropské úrovni a podpora jejich činnosti spočívající v poskytování služeb pro MSP
 • Pořízení vysoce výkonné výpočetní techniky a podpora využití HPC – projekty či služby zaměřené na řešení výpočetně náročných úloh, zpracování rozsáhlých dat, využití nástrojů umělé inteligence, pokročilé vizualizace, tvorby digitálních dvojčat atd
 • Využití moderních technologií (např. block-chain, virtuální realita aj.) pro rozvoj ekonomiky
 • Vývoj a pořízení specializovaného software, dále v oblasti digitalizace, automatizace, průmyslu 4.0 a vyšší úrovně, zavádění AI, robotizace, strojového učení, rozšířené a virtuální reality, business intelligence, e-commerce
 • Budování a modernizace výpočetních a datových center
 • Komplementární investice v projektech programu Digitální Evropa

Vhodní příjemci podpory:

Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí, centra digitálních inovací, výzkumné infrastruktury, střediska vysoce výkonné výpočetní techniky či digitální klastry

Specifický cíl 5.1 – Zvýšení digitálního propojení

Cílem je umožnit vysokorychlostní přístup k internetu prostřednictvím sítí elektronických komunikací velmi vysoké kapacity pro obyvatele, podnikatele, komerční společnosti a hlavní socioekonomické aktéry

 • Modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu velmi vysoké kapacity s využitím zejména kabelů s optickými vlákny
 • Zřizování nových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu prostřednictvím sítí s velmi vysokou kapacitou založených zejména na kabelech s optickými vlákny.
 • Vytváření pasivní/fyzické infrastruktury potřebné pro budování vysokorychlostního přístupu k internetu prostřednictvím sítí s velmi vysokou kapacitou
 • Podpora využívání nových konstrukčních prvků a technologických postupů pro budování infrastruktury vysokokapacitních sítí s cílem zrychlení a zlevnění výstavby
 • Opatření na straně poptávky včetně její agregace například využitím voucherů na služby vysokorychlostního připojení prostřednictvím sítí s velmi vysokou kapacitou
 • Vybudování odborné a technické kapacity v území, usnadňující a zrychlující interakci aktérů při budování sítí s velmi vysokou kapacitou v regionech
 • Podpora informovanosti o technické infrastruktuře a jejího sdílení, a to i s využitím informačních zdrojů veřejné správy
 • Vytváření informačních nástrojů stimulujících poptávku a zlepšujících informovanost veřejnosti o službách a sítích elektronických komunikací
 • Podpora efektivního sběru, ověřování a zpracování dat o sítích a službách elektronických komunikací

Vhodní příjemci podpory:

Podnikatelské subjekty – malé a střední a velké podniky, domácnosti, organizace vlastněné a zřizované státem, obce nebo sdružení obcí, případně kraje, socioekonomičtí aktéři, orgány státní či veřejné správy

OP Spravedlivá transformace

Podporovaná oblast e) – Investice do digitalizace, digitálních inovací a digitální konektivity

Vhodní příjemci podpory:

Bude upřesněno

Oběhové hospodářství

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifický cíl 4.1 – Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám

V rámci zlepšování vodního hospodářství se budou řešit potřeby ochrany před dopady sucha, zadržování/zachycování vody, opatření k řešení kontaminace, odtoku a kvality vody a její recyklace v podnicích.

 • Proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu
 • Přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský a recyklační a další)
 • Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech
 • Optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků
 • Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody
 • Využívání potenciálu odpadní páry
 • Optimalizace technologie chlazení
 • Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody
 • Zlepšení infrastruktury, zejména vybudování nebo modernizace systémů pro monitorování netěsností rozvodů vod
 • Zvýšení spolehlivosti zásobování uživatelů vody posílením kapacity záložních zdrojů povrchové vody a zlepšením jakosti vody dodávané záložními zdroji,
 • Instalace systémů suchého čištění dopravních prostředků
 • Zřízení vodních ploch sloužící pro zadržení vody v areálech podniků
 • Nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování plánu recyklace vody ve výrobních odvětvích
 • Revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov k adaptaci na změnu klimatu, např. výsadbou funkční vegetace a zřizováním tzv. vegetačních střech

Vhodní příjemci podpory:

Podnikatelské subjekty, zejména průmyslové podniky s vysokou spotřebou vody či výrobci energie s potřebou zajistit trvale udržitelné hospodaření s vodou a optimalizaci spotřeby vody v průmyslu a energetice

Specifický cíl 4.2 – Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Podpora pořízení inovativních technologií na získávání druhotných surovin z průmyslových odpadů, výrobků a materiálů s ukončenou životností pro snížení materiálové náročnosti výroby, spotřeby primárních zdrojů a nákladů výroby.

 • Pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností a na výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin
 • Podpora inovativních technologií k získávání a zpracování druhotných surovin (např. vedlejší produkty, neodpady, neshodné výrobky a další)
 • Investice do inovativních technologií umožňujících nové nebo vyšší využití druhotných surovin jako náhrady primárních zdrojů
 • Investice do inovativních technologií ke snížení materiálové náročnosti výroby a náhrady primárních vstupních surovin druhotnými
 • Optimalizace materiálového ekodesignu výrobků za účelem usnadnění recyklace a opětovného použití
 • Projekty a realizace průmyslové symbiózy
 • Zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití
 • Důraz na zpětné uzavírání materiálových cyklů, zejména podporou materiálové recyklace
 • Zavádění materiálového ekodesignu výrobků (podpora inovativních výrobních technologií uplatňujících remanufacturing)

Vhodní příjemci podpory:

Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky

OP Životní prostředí

Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Jsou podporované aktivity vedoucí k přechodu na principy oběhového hospodářství a zlepšení uplatňování hierarchie nakládání s odpady, zejména:

 • Prevence vzniku odpadů (kompostéry, RE-USE centra pro opětovné použití výrobků, budování potravinových bank aj.)
 • Materiálové a energetické využití odpadů (výstavba a modernizace sběrných dvorů, budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z ČOV, výstavba a modernizace zařízení pro materiálové a energetické využití odpadů aj.)

Vhodní příjemci podpory:

Subjekty podnikající v oblasti nakládání s odpady nebo potravinami

OP Spravedlivá transformace

Podporovaná oblast g) – Investice do posílení oběhového hospodářství včetně předcházení vzniku, snižování, účinného využívání zdrojů, opětovného používání, oprav a recyklace odpadu

Vhodní příjemci podpory:

Bude upřesněno

Technologie a poradenství pro MSP, start-ups

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifický cíl 2.1 – Posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP

Cílem je zvýšit konkurenceschopnost MSP v ČR, zlepšit podnikatelské prostředí či technologické a strojní vybavení MSP a povzbudit k zakládání nových podniků zejména v oborech s vysokou přidanou hodnotou.

 • Pořízení nových technologických zařízení, strojů a vybavení vč. potřebné infrastruktury
 • Poradenské služby pro MSP zaměřené na rozvoj podniku, rozšíření podnikatelské činnosti, posílení finančních či manažerských kompetencí, zvýšení kvality a efektivity výroby a služeb včetně start-up a spin-off firem
 • Podpora podniků při modernizaci podnikatelské infrastruktury, revitalizaci brownfieldů, přeměně a dalším rozvoji technicky významně nevyhovujících objektů
 • Účast MSP na zahraničních veletrzích, výstavách a dalších zahraničních akcích, včetně samotné organizace za účelem vstupu na zahraniční trhy a internacionalizace
 • Usnadnění přístupu MSP k externímu financování jejich dalšího rozvoje

Vhodní příjemci podpory:

Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky

 OP Spravedlivá transformace

Podporovaná oblast a) – produktivní investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků, které vedou k hospodářské diverzifikaci, modernizaci a přeměně, b) – Investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů a poradenských služeb vedoucí k vytváření pracovních míst

Vhodní příjemci podpory:

Bude upřesněno