Novinky

4 živé laboratoře projektu REFRESH se zaměří na energetickou soběstačnost kraje, moderní materiály, průmysl 4.0 i  společenské dopady transformace

4 živé laboratoře projektu REFRESH se zaměří na energetickou soběstačnost kraje, moderní materiály, průmysl 4.0 i společenské dopady transformace

09.11.2022

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava společně s Moravskoslezským inovačním centrem stojí za strategickou vizí SMARAGD (SMARt And Green District), která má podpořit úspěšnou hospodářskou, energetickou a ekologickou transformaci Moravskoslezského kraje. Vize staví na rozvoji takzvaných živých laboratoří, které podporují spolupráci napříč aplikační a akademickou sférou, propojí tedy špičkové vědce, studenty, firmy i veřejnou správu.

Klíčovým nástrojem pro naplnění vize SMARAGD je projekt REFRESH zaměřený na posílení výzkumné excelence v Moravskoslezském kraji. Kromě VŠB-TUO a MSIC se na něm podílí také Ostravská univerzita, výzkumná instituce Fraunhofer-Gesellschaft, malé a střední firmy i průmysloví giganti.

REFRESH umožní vznik čtyř vzájemně provázaných živých laboratoří (Living Labs). Jde o ve světě prověřený koncept postavený na multilaterální spolupráci mezi zástupci výzkumu a vzdělávání a inovativními firmami. Sdílením znalostí i informací se vytváří unikátní podhoubí pro zrod inovací a jejich uplatnění v praxi.

  • Energy Lab bude usilovat o zajištění energetické soběstačnosti a surovinové nezávislosti v Moravskoslezském kraji.
  • Materials & Environment Lab bude vyvíjet nové generace materiálů pro 21. století prostřednictvím unikátních metod atomárního inženýrství.
  • Industry 4.0 & Automotive Lab se bude zabývat průmyslem 4.0, trendem digitalizace výrobních a montážních procesů, logistických a dopravních procesů, díky nimž lze v konečném důsledku efektivně optimalizovat čas, lidské zdroje, spotřebu a využití elektrické energie, zátěž životního prostředí i finanční náklady.
  • Social Lab se zaměří na významné společenské změny způsobené transformací, mimo jiné na (energetickou) chudobu, nezaměstnanost, kriminalitu nebo sociální mobilitu.

Více informací o vizi SMARAGD a projektu REFRESH shrnuje newsletter na smaragdova.cz.

3 otázky pro prorektora VŠB-TUO pro strategii a spolupráci Igora Ivana

Jak se zrodila myšlenka vize SMARAGD a čtyř živých laboratoří?

Na počátku byl projekt REFRESH, uvědomili jsme si však, že jeden projekt nemůže transformovat celý kraj. Spojili jsme se proto s MSIC a připravili celkovou vizi transformace regionu. Základní kámen projektu REFRESH souvisel s moderní energetikou. Okamžitě jsme si však uvědomili, že ta se nemůže vyvíjet bez nových materiálů. Proto jsme tuto roli postupně posilovali, až vznikla další živá laboratoř se zaměřením na materiálový výzkum. Jelikož ale nejde jen o generování a ukládání energie, ale také o její racionální využívání, je součástí rovněž živá laboratoř zaměřená na Průmysl 4.0 a automotive. Od počátku nám bylo jasné, že tyto velké změny budou mít významný dopad na společnost a budeme se setkávat s fenomény jako (energetická) chudoba, nezaměstnanost či sociální mobilita. Toto všechno vykrystalizovalo v projekt REFRESH.

Jaké poslání mají jednotliví partneři?

Univerzita cílí na rozšíření svého potenciálu zapojením nejlepších světových vědců, vybudováním unikátní infrastruktury a důrazem na mezinárodní spolupráci. Díky tomu bude generovat špičkové výsledky publikovatelné v nejlepších vědeckých časopisech. Se stejnou snahou však chceme také usilovat o transfer slibných výsledků aplikovaného výzkumu do praxe. Zároveň budeme vychovávat vzdělané mladé absolventy, kteří budou uplatnitelní v technologických firmách, nebo si technologické firmy budou přímo zakládat.

Rolí MSIC je rozšíření portfolia klientů univerzity z řad technologických firem, přicházet s novými službami a programy na podporu růstu a inovací ve firmách a hledat a realizovat nové cesty pro komercializaci duševního vlastnictví vytvořeného v rámci veřejného výzkumu. Tento vzorec územní souvislosti mezi technickou univerzitou a technologickými firmami lze vysledovat po celém světě.

Jaký přínos bude mít projekt pro Moravskoslezský kraj?

Naplňování vize SMARAGD zásadně posílí inovační ekosystému Moravskoslezského kraje, jež bude patřit mezi tři nejrychleji rostoucí regiony ČR v intenzitě podnikání a znalostní ekonomiky a rostoucích mzdách díky investicím d vědy a výzkumu. Z dlouhodobého hlediska jsou přínosem excelentní výsledky výzkumu, které přitahují špičkové aplikační partnery a současně jsou předávány neustále novým absolventům navazujících studijních programů. Z krátkodobější perspektivy jsou benefitem konkrétní aplikace spolupracujících technologických firem, rychle rostoucí startupy a komunity aplikačních partnerů hledajících nové způsoby řešení potřeb svých zákazníků.

Nositel projektu: VŠB – Technická univerzita Ostrava
Celkové náklady: 3,1 mld. Kč
Přípravná fáze: 2022

Realizační fáze: 2023-2027

Kontakty